”Värna barnen när ni röstar om uppehållstillstånden” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Värna barnen när ni röstar om uppehållstillstånden”

Vi vill se ett samhälle där barnets rättigheter noga beaktas inför varje beslut. Den 21 juni har riksdagen den möjligheten, skriver Sveriges 14 biskopar.
Vi vill se ett samhälle där barnets rättigheter noga beaktas inför varje beslut. Den 21 juni har riksdagen den möjligheten, skriver Sveriges 14 biskopar. Foto: Magnus Aronson

Riksdagen den 21 juni. Jesu budskap var för sin tid radikalt. Han lyfte fram barnen som ett föredöme och synliggjorde dem. Därför vädjar vi till riksdagens majoritet att ompröva sina ställningstaganden om möjligheten att få uppehållstillstånd och i morgon rösta så att barnens intressen säkerställs, skriver Svenska kyrkans 14 biskopar.

Det senaste året har varit exceptionellt i Sveriges moderna historia. Drygt 160 000 människor sökte i fjol asyl i vårt land. Sverige har som nation tagit ett stort medmänskligt ansvar. Såväl myndigheter som kommuner, civilsamhälle och enskilda har gjort stora insatser. Svenska kyrkan var med och tog ansvar i den akuta fasen i höstas, vi är med och tar ansvar i dag och vill fortsätta med det för att tillsammans med andra goda krafter bygga morgondagens Sverige. Kombinationen av lokal närvaro och rikstäckande struktur har visat sig vara en styrka, liksom kyrkans förmåga att snabbt ställa om resurser i form av tid och pengar.

Tisdagen den 21 juni röstar riksdagen om regeringens förslag Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Bakom denna tekniska rubrik finns förslag som begränsar rätten till familjeåterförening, trots att både forskning och erfarenhet visar att sammanhållna familjer är en framgångsfaktor för god integration. Bakom rubriken finns förslag som till exempel Unicef och Barnombudsmannen menar inte är förenliga med FN:s barnkonvention som av allt att döma blir lag i Sverige inom några år. Bakom rubriken finns förslag som minimerar möjligheten att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Bakom de 160 000 asylsökande döljer sig människor av kött och blod; kvinnor, män och barn. Alla med olika bakgrund, erfarenhet och livsberättelse. För många har det första mötet med Sverige varit positivt, barnen har börjat i skolan, lärt sig svenska och fått nya kamrater.

Regeringens uttalade målsättning är att få färre människor att söka sig till Sverige. Men frågan är om detta mål inte redan har nåtts genom andra åtgärder som till exempel gränskontroller, id-kontroller och EU:s avtal med Turkiet. En tydlig nedgång i Migrationsverkets statistik över antalet asylsökande syns redan. Förslaget löser alltså inte de problem som regeringen vill lösa, men skapar däremot nya – för individen och för samhället. Trots kort remisstid var också remissinstanserna starkt kritiska. Svenska kyrkan skriver i sitt svar till lagrådsremissen: ”Vi anser att regeringens resonemang innebär en oroande utveckling av svensk asyl- och flyktingpolitik, där mänskliga rättigheter riskerar att urholkas.”

 

Ett samhälles värderingar är inte på förhand givna utan vi behöver tillsammans forma det samhälle vi önskar. 

 

Den lag som riksdagen beslutar om den 21 juni ska vara tillfällig, men det finns skäl att befara att den kan permanentas. Det senaste halvårets offentliga samtal och debatt gör oss oroliga över samhällsutvecklingen där främlingsfientlighet och acceptans för att göra skillnad på människor verkar växa. Allt fler debattörer tycks ställa grupper och individer mot varandra. Det är en samhällsutveckling vi starkt tar avstånd ifrån. Vi ser en risk att ett hårdare debattklimat försvårar möjligheterna att återgå till vår nuvarande asylpolitik. Att denna lag föreslås fungera retroaktivt från november i fjol, tycks oss vara en märklig ordning som strider mot vårt gängse sätt att stifta och tillämpa lagar.

Ur vår kritik av det aktuella lagförslaget vill vi särskilt lyfta fram två områden.

Foto: DNFör det första föreslås tillfälliga uppehållstillstånd bli det normala. Tillfälliga uppehållstillstånd ökar otryggheten för redan utsatta och inte sällan traumatiserade människor. Det försvårar integrationen och innebär ökade handläggningskostnader för bland annat Migrationsverket och migrationsdomstolarna. Incitamentet för den som har ett tillfälligt uppehållstillstånd att verka för en etablering i Sverige och att lära sig svenska minskar.

Foto: För det andra föreslås en kraftig begränsning av möjligheten till familjeåterförening. Familjeåterförening är erfarenhetsmässigt en betydelsefull faktor för en lyckad integration. Vi är oroliga för att Sverige med dessa förändringar inte längre kommer att uppfylla sitt åtagande enligt FN:s barnkonvention. Barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö och att så långt som möjligt få leva tillsammans med sina föräldrar. Vi är oroliga över att en av få lagliga vägar till Sverige, familjeåterföreningens, stängs. Svenska kyrkan har mött människor på flykt under lång tid. Vi vet hur betydelsefull en hel familj är för att känna trygghet och för att kunna bli en del av det nya landet fullt ut.

Vi, biskopar i Svenska kyrkan, förstår den utmanande situation som våra riksdagsledamöter står i. Vi har heller inte några färdiga lösningar. Så länge krigen rasar och regimer runt om i världen tänker mer på sitt eget välstånd än på befolkningens kommer människor att fortsätta söka sig till Europa. Liksom ansvarstagande riksdagspartier tror vi att Europa behöver komma samman och hitta gemensamma vägar framåt. Det är en process som säkerligen kommer att ta lång tid. Men vi behöver också handla i stunden. I den nuvarande situationen vill vi därför vädja till riksdagens majoritet att tänka på de mest utsatta, barnen, och värna om deras rättigheter.

Varje år genomför riksdagens ledamöter en mängd omröstningar. Några av dessa handlar om stora – ja, avgörande – moraliska värden. Ett samhälles värderingar är inte på förhand givna utan vi behöver tillsammans forma det samhälle vi önskar. Sakpolitiska ställningstaganden i dag är grunden för morgondagens värderingar. Som troende utgår vi från att varje människa är skapad till Guds avbild, att varje människa är unik. Jesu budskap var, för sin tid, radikalt. Han lyfte fram barnen som ett föredöme och synliggjorde dem. Som en följd av detta intar barnet en särställning i kristen tro och beslut i Svenska kyrkan ska alltid föregås av en barnkonsekvensanalys, något som blir allt vanligare i kommuner, landsting och regioner. Vår bedömning är att det nuvarande lagförslaget svårligen skulle tåla en sådan analys. Därför vädjar vi till riksdagens majoritet att ompröva sina ställningstaganden och rösta så att barnets intressen säkerställs.

Vi vill se ett samhälle där människor får skydd, tas i anspråk och ges ansvar. Vi vill se ett samhälle där människor får möjlighet att etablera sig, lära sig svenska, gå i skola, arbeta och på olika sätt bidra till samhället. Vi vill se ett samhälle där barnets rättigheter noga beaktas inför varje beslut. Den 21 juni har riksdagen den möjligheten.

DN Debatt.20 juni 2016

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.