Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi behöver en strategi för miljöbilar även efter 2013”

C-ministrar driver på regeringen. På vårt förslag har regeringen satt upp målet att Sverige 2030 ska ha en fossiloberoende fordonsflotta. Det är en av de bärande delarna i Alliansens energiöverenskommelse och en av regeringens tuffaste utmaningar. Nu krävs fler verktyg för att vi ska nå ända fram. Dagens skattebefrielse för förnybara drivmedel gäller bara fram till 2013. Regeringen måste därför snarast peka ut en strategi som tar vid efter 2013, skriver Anna-Karin Hatt och Lena Ek.

Huvudorsaken till klimatförändringarna är förbränningen av fossila bränslen. Trots att vi känt till detta sedan länge har den globala utvecklingen fortsatt i fel riktning.
I dag är nästan åttio procent av den globala energianvändningen fossil – i form av olja, kol och gas. Samtidigt har regeringen slagit fast målet att Sverige år 2050 inte ska orsaka några nettoutsläpp av klimatgaser över huvud taget.

Det är ett ambitiöst mål och vi har kommit en bit på vägen, men den största utmaningen – att ställa om våra transporter – återstår. Sedan 1970-talet har vi i Sverige minskat andelen fossila bränslen i vårt samlade energisystem från åttio till fyrtio procent. Det har skett tack vare att vi har ställt om mycket av vår uppvärmning och industri genom att effektivisera bort eller ersätta de fossila bränslena med förnybara alternativ.

Men under samma tidsperiod har andelen fossila bränslen i transportsektorn nästan stått stilla. 1970 var 98 procent av våra bränslen fossila. Sedan dess har andelen sjunkit med bara tre procent. Med hela 95 procent fossilt i transportsektorn är Sverige fortfarande så gott som helt beroende av fossila drivmedel. Transporterna är en stor del av klimatutmaningen och nästan hela utmaningen återstår.

Just därför är Centerpartiet sedan lång tid pådrivande för att vi ska ställa om vår bilpark, våra transporter och vår drivmedelsanvändning i hållbar riktning. På vårt förslag har regeringen antagit målet att Sverige 2030 ska ha en fordonsflotta som inte är beroende av fossila bränslen. Det är en av de bärande delarna i Alliansens energiöverenskommelse och en av de tuffaste utmaningar regeringen tagit sig an.

Huvuddragen i regeringens politik är tydlig. Generella och långsiktiga ekonomiska styrmedel som koldioxidskatten belastar koldioxidutsläpp och fossila bränslen, samtidigt som vi befriat de förnybara bränslena från skatt. Det gör det lönsamt att tänka miljövänligt och att tanka förnybart vid pumpen.

Samtidigt satsar vi stort på forskning – bland annat kring andra generationens förnybara drivmedel och elektriska drivsystem – och med miljöbilspremien, supermiljöbilspremien och reglerna för miljöbilar i förmånsbilssystemet driver vi på marknaden för bränslesnåla och förnybara miljöbilar.

Allt detta är viktigt och behövs även framöver. Men fler verktyg krävs för att nå hela vägen fram. Andelen förnybara drivmedel och el i transportsektorn måste öka, samtidigt som våra fordon måste bli mer effektiva ur energisynpunkt.

För att omställningen inte ska stanna upp, och för att marknadens aktörer ska våga satsa, behöver en rad viktiga besked ges. Skattebefrielsen för de förnybara bränslena har varit en av de viktigaste och mest verkningsfulla insatserna hittills. Den har stärkt konkurrenskraften både för E85 och fordonsgas, och bidragit till att industrin vågat göra viktiga investeringar i ny teknik. Den förnybara diesel som nu finns på marknaden, som till del utvinns ur svensk skogsråvara, är ett sådant exempel.

Långsiktiga insatser som styr i rätt riktning behövs även framöver, samtidigt som det krävs goda villkor för de bästa tillgängliga alternativen i dag. Centerpartiet ser tre viktiga områden där regeringen bör gå vidare så snart som möjligt:

1. Ge långsiktigt goda villkor för förnybara drivmedel. Långsiktiga mål kräver långsiktiga insatser. Dagens skattebefrielse för förnybara drivmedel gäller bara fram till och med 2013. För att fortsätta stimulera omställningen av bränslen och fordon behöver regeringen snarast peka ut en strategi som tar vid efter 2013, och som innehåller långsiktigt goda villkor för förnybara drivmedel. Dit hör bland annat en ökad låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel, och fortsatt gynnsamma villkor för höginblandade biodrivmedel. Det ska löna sig att välja förnybart vid pumpen.

2. Skärp kraven på miljöbilarna. Miljöbilsdefinitionen innebär bland annat att miljöbilar befrias från fordonsskatt de första fem åren. I takt med att utvecklingen gått framåt har allt fler bilar klassats som miljöbilar. Miljöbilsdefinitionen bör successivt skärpas, så att de resurser vi satsar verkligen driver den bästa tekniken framåt.

Även fordonsskatten i sig, som till del styrs av vilka koldioxidutsläpp fordonet orsakar, bör justeras kontinuerligt så att klimatvänligare fordon gynnas allt mer. En starkare klimatstyrning av fordonsskatten stärker incitamenten att välja bränslesnåla fordon med låg miljöpåverkan.

Dessutom behövs nya insatser som ytterligare främjar riktigt bra miljöfordon, till exempel ett ”bonus-malus”-system som ger den som köper en riktigt bra miljöbil en premie när inköpet sker, vilket finansieras med en avgift på de miljömässigt sämsta fordonen.

3. Fortsätt satsa starkt på energirelaterad forskning och utveckling. De senaste tre åren har Centerpartiet medverkat till att regeringen satsat närmare fyra miljarder kronor på energiforskning inom transportområdet, inte minst kring nya biodrivmedel och elhybridfordon.

Ingen vet i dag vilka tekniker eller vilka bränslen som kommer att vara lösningen för framtiden. Och det är inte politikens uppgift att peka ut det. Men vi vet att inget enskilt alternativ ensamt kommer att kunna ersätta oljan. Därför måste vi satsa på forskning och innovationer på alla de områden som har potential att bidra till att minska utsläppen från våra transporter.

Sverige har goda förutsättningar att lyckas. Vi har framstående företag inom fordons- och bränsletillverkning, som är helt nödvändiga för att vi ska klara ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta. För att de ska våga satsa krävs goda och långsiktiga villkor. Villkor som inte styr mot en enskild lösning, teknik eller ett visst bränsle. Men villkor som anger en pålitlig och långsiktig kurs som tydligt styr mot en fossiloberoende svensk fordonsflotta.

Anna-Karin Hatt, IT- och energiminister och andre vice partiledare (C)
Lena Ek, miljöminister och ledamot i verkställande utskottet (C)

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.