Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi gör alla tvångsäktenskap och barnäktenskap olagliga”

Foto: Michelle Kelso/AP

Skärpt lag. Äktenskap mot den ena partens vilja är i dag inte alltid brottsligt om offret är ett barn, eftersom tvång inte alltid varit nödvändigt. Därför vill vi skärpa lagen så att alla  barnäktenskap blir olagliga. 18-årsgränsen ska gälla, skriver justitieminister Beatrice Ask och jämställdhetsminister Maria Arnholm.

Att själv få bestämma vem man ska gifta sig med kan tyckas vara en självklarhet. Men många unga flickor och pojkar är i dag oroliga för att inte få det. För dem som drabbas av tvångsäktenskap – främst flickor och unga kvinnor – är det ett ingrepp både i friheten och i rätten att bestämma sin egen framtid.

I Sverige finns ett okänt antal barn som lever som gifta, antingen i ett juridiskt giltigt svenskt eller utländskt äktenskap eller i en äktenskapsliknande förbindelse som av omgivningen ses som ett äktenskap. Många av dessa barnäktenskap är samtidigt tvångsäktenskap. Skyddet för barn och unga mot påtvingade äktenskap måste bli bättre.

Därför planerar regeringen att i morgon, torsdag, besluta om att inhämta lagrådets yttrande över flera reformförslag som tillsammans innebär en rejäl förstärkning av det civilrättsliga och straffrättsliga skyddet mot sådana äktenskap.

1 Ett nytt brott införs: äktenskapstvång. Det är i dag straffbart som olaga tvång att tvinga någon att gifta sig mot sin vilja. Bestämmelsen kan dock inte tillämpas om det inte har varit nödvändigt med tvång för att åstadkomma äktenskapet, något som kan vara fallet bland annat när offret är ett barn. Viktigt är därför det nya brottet äktenskapstvång, som också innefattar att den unges utsatthet utnyttjas. Det innebär att också press från föräldrar eller släktingar omfattas av strafflagstiftningen. Nykriminaliseringen blir därmed en betydelsefull åtgärd även mot barnäktenskap.

Förslaget går längre än dagens kriminalisering även genom en strängare straffskala (fängelse i högst fyra år), genom att försök och förberedelse till brottet straffbeläggs och genom att det för lagföring inte ska krävas att gärningen är straffbar i det land där tvånget har ägt rum.
Regeringen föreslår också att det ska bli straffbart att lura någon att resa till ett annat land där personen ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande.

2 Åldersgräns. Det finns i dag en begränsad möjlighet för pojkar och flickor att få dispens från den 18-årsgräns som gäller för att gifta sig. Den möjligheten avskaffas, vilket innebär att alla barn ges samma skydd mot ett så ingripande beslut som det innebär att gifta sig. Den absoluta åldersgränsen ger också ett otvetydigt besked om att barnäktenskap inte hör hemma i Sverige. Eftersom graviditet i vissa fall har kunnat bidra till dispens, innebär ändringen också att flickor skyddas från att pressas att bli gravida.

3 Höjd ribba för erkännande. Huvudregeln är att utländska tvångsäktenskap inte erkänns i Sverige och inte heller utländska barnäktenskap där någon av parterna hade svensk anknytning när äktenskapet ingicks. Erkännande är dock möjligt när det finns särskilda skäl. Som en del i den skärpta synen på tvångsäktenskap och barnäktenskap föreslår regeringen nu att ribban höjs genom ett krav på synnerliga skäl. Dessutom föreslås att så kallade fullmaktsäktenskap, det vill säga äktenskap som ingås utan att parterna är samtidigt närvarande, som utgångspunkt inte ska erkännas i Sverige. Ett erkännande ska kräva synnerliga skäl. Anledningen är att denna äktenskapsform lätt kan missbrukas för att få till stånd ett äktenskap utan samtycke.

4 Skärpta krav på trossamfund och vigselförrättare. För att ett trossamfund ska få vigselrätt ska det krävas att samfundet ordnar sin verksamhet så att det inte förekommer ceremonier som leder till äktenskapsliknande förbindelser där någon av parterna är under 18 år eller inte samtycker till att ingå förbindelsen. Ett krav på att avstå från sådana ceremonier ska vidare ställas på samfundens vigselförrättare. För att skärpningarna ska få genomslag planerar regeringen också åtgärder för att förbättra förutsättningarna för Kammarkollegiets tillsyn över hur samfunden lever upp till kraven.

Skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap handlar inte bara om lagar utan också om det viktiga arbete som myndigheter och andra aktörer utför. För att stärka detta arbete har regeringen tagit initiativ till ett nationellt kompetensteam, placerat vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, som ska leda, samordna och stödja arbetet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, liksom mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kompetensteamet ska också stödja myndigheter och andra aktörer i såväl det förebyggande som det akuta och uppföljande arbetet. 

Bakgrund: Barnäktenskap

Ungefär en tredjedel av kvinnorna i åldern 20–24 år i världens utvecklingsländer uppger att de gift sig före sin 18-årsdag. Ungefär 12 procent av dessa var gifta i 15-årsåldern.
Högst andel har Niger, Tchad och Bangladesh (74, 71 respektive 66 procent).
Barnäktenskap förekommer i alla regioner, men de flesta gifta flickorna, både som andel och antal, bor i Sydasien och Afrika söder om Sahara.
Källa: UNFPA

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.