Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-15 11:21

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/vi-lagger-fram-nya-reformer-for-30-miljarder-kronor/

DN Debatt

DN Debatt. ”Vi lägger fram nya reformer för 30 miljarder kronor”

Efter några år med hög tillväxt syns nu en avmattning i världsekonomin och i Sverige samtidigt som flera risker har ökat, skriver Per Bolund (MP) och Magdalena Andersson (S). Foto: Marc Femenia/TT

DN DEBATT 18/9. I budgetpropositionen för 2020, som bygger på en överenskommelse mellan S, C, L och MP, lägger vi fram nya reformer på närmare 30 miljarder kronor för att ta oss an arbetslöshet, klimatförändringar, växande behov i välfärden, klyftan mellan stad och land och den grova brottsligheten, skriver Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP).

Sverige blir starkare när vi arbetar tillsammans och gemensamt tar ansvar för att lösa samhällsproblem. I ett komplicerat parlamentariskt läge leds Sverige av ett brett politiskt samarbete som prioriterar att bekämpa samhällsproblemen tillsammans och hålla högerextremismen borta från politiskt inflytande.

Efter några år med hög tillväxt syns nu en avmattning i världsekonomin och i Sverige samtidigt som flera risker har ökat. Det gäller exempelvis risken för att Storbritannien lämnar EU utan avtal och en upptrappad handelskonflikt mellan USA och Kina.

Regeringen har rustat Sverige. Vi har ordning och reda i de offentliga finanserna. Statsskuldskvoten är den lägsta sedan 1977. Sedan 2014 har regeringens politik bidragit till att 350 000 fler har ett jobb att gå till, varav 100 000 i välfärden. Sysselsättningsgraden är på historiskt sett höga nivåer och andelen som försörjs genom våra gemensamma ersättnings- och försäkringssystem är den lägsta sedan 1981.

För att stärka vård, skola och omsorg tillfördes förra mandatperioden över 35 miljarder kronor till välfärden. I skolan arbetar nu 31 000 fler vuxna. Historiskt stora satsningar har gjorts på rättsväsendet och antalet polisstudenter har fördubblats. Miljö- och klimatbudgeten har mer än dubblerats och Sverige har världens mest ambitiösa klimatpolitik enligt den internationella miljörörelsen.

I ett komplicerat parlamentariskt läge leds Sverige av ett brett politiskt samarbete som prioriterar att bekämpa samhällsproblemen tillsammans och hålla höger­extremismen borta från politiskt inflytande.

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Tillsammans lägger vi fram nya reformer på närmare 30 miljarder kronor, varav 5 miljarder finansierade, för att ta oss an arbetslöshet, klimatförändringar, växande behov i välfärden, klyftan mellan stad och land och den grova brottsligheten.

Fler ska komma i arbete. För att fler ska komma i arbete föreslår vi en fortsatt satsning på Kunskapslyftet med 93 000 utbildningsplatser 2020. Möjlighet till utvecklingstid införs för den som vill ställa om på arbetsmarknaden. Regeringen föreslår att medel tillförs arbetsmarknadspolitiska insatser.

Nyanländas etablering i det svenska samhället ska gå snabbare. Satsningar görs på stärkta kunskaper i svenska, särskilt bland utrikes födda kvinnor. Etableringsjobb kommer att införas för att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska komma i arbete.

• Sverige ska gå före och visa att vi kan bli världens första fossilfria välfärdsland. För att nå målet om att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären krävs minskade utsläpp från framför allt industri, bostäder, transporter och jordbruk. En så ambitiös omställning kan bara lyckas om den är ett projekt som alla kan vara med på. Fler ska kunna göra klimatsmarta val i sin vardag.

Stödet till industrins klimatomställning fördubblas jämfört med 2018 för att bidra till viktiga teknikskiften och stärkt framtida konkurrenskraft. Medlen för breda klimatinvesteringar i företag och kommuner ökar med över 1 miljard kronor per år. Vid sidan av en kraftfull grön skatteväxling ska övergången till mer hållbar teknik stöttas med en bonus för inköp av fordon som drivs med el eller biogas. Stora satsningar ska genomföras för skydd och skötsel av värdefull natur, både på land och i havet.

Vården, skolan och omsorgen ska stärkas i hela landet. En stark generell välfärd utgör grunden till trygghet och frihet för alla i vårt land. I en tid när fler svenskar lever allt längre ska omfattande resurser skjutas till för att upprätthålla hög kvalitet i välfärden och nästa år tillförs kommuner och landsting fem nya välfärdsmiljarder.

En välfärdskommission inrättas för att tillsammans med fackförbund och arbetsgivare utveckla och stärka välfärden. Vårdköerna kortas med en förbättrad kömiljard. Lagändringar genomförs för att tydliggöra att sondmatning och andning ska kunna anses utgöra grundläggande behov som berättigar till assistans. Den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga möts med ökade resurser för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin med målet om en helt köfri verksamhet.

Alla barn har rätt till en bra skola av hög kvalitet. Regeringen fortsätter stärka det statliga stödet för likvärdigheten i den svenska skolan, enligt Skolkommissionens förslag. Läraryrket stärks med ett professionsprogram och en halv miljard kronor för fler lärar­assistenter i skolan.

Stärkt grundtrygghet i den allmänna pensionen och höjt bostadstillägg förbättrar villkoren för äldre som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Pension är uppskjuten lön och ska inte beskattas högre än lön. Nu avskaffar vi den skatteklyfta för pensionärer som den moderatledda regeringen införde. Fler åtgärder krävs för att sluta den nya skatteklyfta som röstades igenom av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna i december förra året.

Hela Sverige ska växa. Landsbygdens utveckling är avgörande för hela Sverige. Den svenska livsmedels­produktionen stärks, den statliga närvaron utökas med lokala servicekontor och närhet till kommersiell service i glesbygd säkras. Takten höjs i utbyggnaden av bredband. Regeringen kommer också att föreslå förändringar i det kommunala utjämningssystemet för att uppnå en mer rättvis fördelning. Som del av den gröna skatteväxlingen införs ett skatteavdrag i glest befolkade områden i norra och nordvästra Sverige.

Fler bostäder måste byggas. Bostadsmarknaden ska reformeras med enklare regler, ökad konkurrens och fokus på hållbart byggande. Boendesegregationen måste brytas och ungas möjligheter att flytta hemifrån förbättras. Investeringsstödet till nya hyresbostäder och bostäder för studerande har lett till att fler än 24 000 bostäder har beviljats stöd. Nu reformeras stödet för att bli mer träffsäkert och ändamålsenligt.

Regeringen intensifierar kampen mot brottsligheten och dess orsaker. Polisen ska ha de resurser och verktyg som krävs för att bekämpa grov organiserad brottslighet, skjutningar och sprängningar och antalet polis­anställda ska öka med 10 000 till 2024. Sveriges Domstolar, Kriminalvården och Tullverket tillförs nya resurser. Kriminella ska inte ha makten i vårt samhälle utan samhället ska vara starkt nog att skydda människor mot allt från såväl vardagsbrott som terrorism.

Vår demokrati och rätt till självbestämmande ska värnas från både inre och yttre hot. Nya ekonomiska medel tillförs det militära försvaret under de kommande åren.

Sverige ska vara ett samhälle som är hållbart över tid. Med januariavtalet som grund skapar vi förutsättningar för ett samhälle där sammanhållning och trygghet går hand i hand med människors frihet och möjligheter oavsett vem man är. Så bygger vi ett starkare samhälle.