Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Vi satsar en extra miljard 2015 på förbättrad sjukvård”

Tre partier bakom budgeten. Vi tillför hälso- och sjukvården en ny miljard 2015, utökar sjuksköterskeutbildningarna och avsätter medel så att alla barn under 18 ska få fria läkemedel. Dessutom satsar vi på stärkt bemanning i äldreomsorgen, skriver Magdalena Andersson (S), Per Bolund (MP) och Ulla Andersson (V).

Sverige ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen. Vi har förmågan att kunna vara en global förebild genom utveckling, jämlikhet, jämställdhet och ett ledarskap i klimatomställningen. Ett land som kännetecknas av alla människors lika värde, solidaritet, självförtroende och tron på att framtiden går att förändra. Ett land där vi investerar gemensamt i människor och miljö, i kunskap och konkurrenskraft. Sverige står starkt när vi håller ihop.

Samtidigt befinner sig Sverige i ett allvarligt läge. Arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer. Skolresultaten har rasat och välfärden uppvisar stora brister. De sociala klyftorna och ojämställdheten mellan kvinnor och män har vuxit. De alltför låga klimatambitionerna och oviljan att med kraft ställa om till miljövänlig produktion äventyrar vår natur, människors hälsa och Sveriges konkurrenskraft. Därför behöver Sverige en ny inriktning.

Sunda statsfinanser är en förutsättning för det vi vill åstadkomma. De ofinansierade skattesänkningar som tidigare genomförts har bidragit till att underskotten i de offentliga finanserna vuxit år efter år, även när konjunkturen stärkts. Överskottsmålet nås inte och det krävs nya politiska insatser för att komma på rätt köl igen. Underskotten ska steg för steg pressas tillbaka så att Sverige inte längre bryter mot det finanspolitiska ramverket. Det föreligger ett stort negativt offentligt sparande och ett underskott i de offentliga finanserna på 90 miljarder kronor för innevarande år. I denna budget finansieras därför alla reformer fullt ut.

Dagens skillnader i villkor mellan kvinnor och män är oacceptabla. Därför ska den ekonomiska politiken präglas av en feministisk grundsyn och verka för jämställdhet. Arbetslösheten måste pressas ner. Antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Sysselsättningen måste öka. Inte minst behöver antalet jobb i det privata näringslivet öka. Därför ska samverkan mellan det offentliga och näringslivet prioriteras mycket högt. Ett innovationsråd inrättas under ledning av statsministern. Företagens villkor stärks genom enklare regler och minskade sjuklönekostnader, vilket särskilt gynnar små företag. Offentlig upphandling ska kunna vara innovationsdriven och infrastrukturen vara god i hela landet.

Att stoppa miljöförstöringen och minska klimatutsläppen är en av vår generations största uppgifter. Om temperaturen fortsätter att stiga i den takt som forskarna ser och förutspår kommer det att leda till mycket allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Avgörande steg ska tas för att klara de nationella miljömålen och ett klimatpolitiskt ramverk ska införas. En framåtsyftande miljö- och klimatpolitik löser inte bara miljöproblemen utan kan dessutom skapa nya möjligheter för jobb och utveckling, vilket också ger nya resurser för en bättre välfärd. Klimat-, miljö- och energisatsningarna i årets budget omfattar bland annat stora investeringar i lokala klimatåtgärder, hållbara transporter och skydd av mer hav och natur.

Vi vill ha en välfärd att lita på och då behöver resurserna till välfärden öka. Fler anställda är avgörande för att kvaliteten och arbetsvillkoren ska kunna förbättras inom vården, skolan och inom omsorgen. Att äldreomsorgen byggs ut är avgörande för samhällsutvecklingen, inte minst för kvinnor. Vi genomför därför en satsning på ökad bemanning i äldreomsorgen.

Svensk skola ska vara i världsklass. Det är den inte i dag. De senaste årens utveckling, med allt fler unga som inte får med sig kunskaperna från grundskolan för att gå vidare till gymnasiet, är oroväckande för våra barns framtid och ett hot mot Sveriges konkurrenskraft. Därför föreslår regeringen omfattande satsningar på minskade förskolegrupper och fler anställda i grundskolan, så att lärare kan få tid till sitt arbete och klasserna kan bli mindre. Alla elever som riskerar att halka efter ska få stöd och vi föreslår tydliga insatser för att öka läraryrkets attraktivitet. Kultur, bildning och skapande ska stärkas i skolan.

I dag presenterar även den nya samarbetsregeringen och Vänsterpartiet gemensamma förslag för att förbättra den svenska hälso- och sjukvården. De flesta som bor i Sverige har en god hälsa. Men det finns problem som behöver åtgärdas för att vården fortsatt ska vara i världsklass. Det handlar bland annat om ojämlikheter i vården, personalbrist och lång väntan på behandling. Vi behöver även stoppa den vinstjakt som pågår inom hälso- och sjukvården. Både för att resurserna ska användas till det de är avsedda för, men också för att kommersialiseringen inverkat negativt på likvärdighet, kvalitet, effektivitet, behovsstyrning och öppenhet.

Som en del i arbetet med att säkerställa en hälso- och sjukvård i världsklass föreslår vi att hälso- och sjukvården tillförs 1 miljard kronor extra 2015. Regeringen och Vänsterpartiet föreslår också en ökning av antalet nybörjarplatser på utbildningarna till sjuksköterska och barnmorska. Det stärker kompetensförsörjningen. För att öka tillgängligheten i cancervården avsätts dessutom 500 miljoner kronor per år. För att alla barn och ungdomar ska få den medicin de behöver oavsett föräldrarnas ekonomi avsätter vi medel så att personer under 18 år ska få fria läkemedel.

I vårt Sverige ska kvinnor känna trygghet när de ska föda barn. Därför anslår vi en resursförstärkning till förlossningsvården och kvinnors hälsa.

En annan stor utmaning är den psykiska ohälsan. Det behövs förstärkt stöd och insatser så att det blir lättare att få hjälp vid psykisk sjukdom. En kommission för jämlik hälsa ska tillsättas, och professionerna – de som arbetar inom vården – ska få större inflytande över verksamheten.

Budgetpropositionen för 2015 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Vi tror dock att de allra flesta ser behovet av att korta väntetiderna inom cancervården, att vården av psykisk ohälsa behöver förbättras, och vikten av att bekämpa ojämlikheter i vården. Vi vill ha ett samhälle som håller ihop. Då behöver de utmaningar som ligger framför oss mötas med en ny inriktning på politiken.

Bakgrund.Budgetpropositionen

I dag, den 23 oktober, lägger finansminister Magdalena Andersson fram regeringens budgetproposition på riksdagens bord.

Klockan 13.00 följer en budgetdebatt med riksdagspartiernas ekonomiska företrädare. Finansministern inleder debatten. Debatten är startskottet för höstens budgetarbete i riksdagen.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.