Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi sparar miljardbelopp med ny myndighetsstruktur”

De rödgröna partierna har enats: Vi vill göra Myndighets-Sverige effektivare och slå ihop bland annat de 21 länspolismyndigheterna till en samlad polismyndighet. För att få ut mer av varje satsad skattekrona tänker vi steg för steg slå ihop myndigheter och lägga ned dem vars arbetsuppgifter kan övertas av andra. Till exempel vill vi slå samman polisens nationella och regionala myndigheter. Det behövs om vi ska få en effektivare polis. Vi behöver också skapa incitament för att utnyttja statens lokaler bättre och öka samordningen av myndigheternas inköp. Vidare är det viktigt att staten tar del av ny teknik och utreder om även svenska myndigheter kan börja använda fri programvara. Till 2012 bedömer vi att detta frigör drygt 1 miljard, skriver oppositionens ekonomisk-politiska talespersoner.

Sverige halkar efter andra länder. Den globala finanskrisen har i Sverige utvecklats till en jobbkris.När jobben försvinner hotas välfärden och ekonomin. Den borgerliga regeringens politik har misslyckats. Försämringarna i a-kassan och sjukförsäkringen minskar tryggheten och skickar tiotusentals personer till socialtjänsten. Den ineffektiva och orättvisa politiken att låna pengar för att sänka skatter fortsätter.

En rödgrön koalitionsregering kommer att sätta ansvaret för Sverige i centrum. De offentliga finanserna måste värnas. Jobbskapande investeringar ska prioriteras. Andra utgifter får stå tillbaka tills Sverige är igenom krisen. Vi i Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill lägga all kraft på att på ett effektivt sätt skapa arbetstillfällen.

I våra kommande budgetmotioner föreslår vi en grundlig effektivisering av Myndighets-Sverige. Det handlar om sammanslagningar och nedläggningar, bättre förvaltning av fastigheter och IT, fler jämförelser mellan myndigheter genom ”benchmarking”. En viktig förutsättning för detta arbete är att ta till vara alla de erfarenheter och den kompetens som personalen i de olika myndigheterna besitter. Därför ska effektiviseringsprogrammet genomföras i nära samarbete med de anställda.

1. Slå ihop myndigheter.

De borgerliga partierna menade i valrörelsen 2006 att Sverige hade för många myndigheter. Men precis som på många andra områden så sade de en sak, men gjorde något annat. I stället för att skapa en effektivare myndighetsstruktur har den borgerliga regeringen bildat nya myndigheter. Så sent som i förra veckan så föreslog regeringen ytterligare en ny myndighet på kulturområdet.

Vi vill skapa en effektivare myndighetsstruktur. Steg för steg vill vi slå ihop myndigheter och lägga ned myndigheter vars arbetsuppgifter kan tas över av andra. Men omvandling ska inte vara lika med centralisering. Tvärtom ska en bättre myndighetsstruktur ske utifrån regionala hänsyn, och skapa goda möjligheter till demokratisk insyn.

Några exempel på myndigheter som vi vill slå ihop är polisens nationella och regionala myndigheter. Det behövs om vi ska kunna få en effektivare polis. Dessutom vill vi slå ihop Statens kriminaltekniska laboratorium och Rättsmedicinalverket. Andra synergier finns att göra inom myndigheter för bostadspolitik, högskoleadministration och statlig fastighetsförvaltning. (Se hela listan nedan).

Vi lägger också förslag på att myndigheter med få ärenden, eller vars verksamhet enkelt kan överföras till andra myndigheter, ska läggas ned. Det handlar till exempel om Nämnden för arbetstagares uppfinningar, som under 2007 inte hade ett enda sammanträde – och under 2006 bara föredrog ett enda ärende!

2. Effektivisera fastighetsanvändningen.

Statliga myndigheter spenderar varje år cirka 20 miljarder kronor i hyror för lokaler. Det motsvarar halva kostnaden för försvaret, eller dubbelt så mycket som hela statens kulturbudget. Naturligtvis varierar de olika myndigheternas behov av lokaler, men det är viktigt att myndigheterna hushåller med sina resurser. Vi vill ge Ekonomistyrningsverket i uppdrag att skapa incitament för effektivare lo­kalutnyttjande i statliga myndigheter, och vi vill att alla myndigheter som har höga lokalkostnader ska motivera detta för regeringen – och att en oberoende myndighet ska granska deras motivationer och föreslå besparingar.

3. Öka samordningen.

För att få mer ut av varje satsad skattekrona behöver samordningen mellan myndigheterna öka. Det handlar om samlokalisering, fler gemensamma administrativa lösningar och upphandlingar. Till exempel finns det stora besparingar att hämta om myndigheter ökar samordningen av sina inköp. Därför vill vi öka den statliga inköpssamordningen med 10 procent till 2012.

4. Jämför myndigheterna med varandra.

Ska myndigheter kontinuerligt bli bättre och bättre på att organisera sin verksamhet och ta till sig av goda idéer så måste de ges bättre förutsättningar att lära av varandra. Vi vill se administrativa nyckeltal för den statliga förvaltningen. Det kan till exempel handla om genomsnittliga lokalkostnader, genomsnittliga kostnader för administration och liknande. Nyckeltalen ska redovisas löpande – och vara lättillgängliga för såväl allmänhet, medier som anställda i den statliga förvaltningen.

Det är också viktigt att statliga myndigheter tar del av den nya tekniken och följer den förvaltningspolitiska utvecklingen, även i andra länder – så att de hela tiden använder sig av de mest kostnadseffektiva lösningarna. Vi ser exempelvis att Danmark, Nederländerna och Norge har börjat gå över till att använda fri programvara, det vill säga program med öppen källkod, i statliga myndigheter. Det finns liknande exempel även i Sverige och vi föreslår att en utredning tillsätts som sammanställer erfarenheterna av detta.

5. Ansvarsfull hantering av myndigheternas sparande.

Det är viktigt att myndigheterna har möjlighet att spara sina pengar. Men ett högt sparande över många år kan vara ett tecken på att myndigheten får för mycket pengar. I det läge Sverige nu befinner sig i måste staten visa föredöme och prioritera hårt bland utgifterna. Vi vill därför noggrant pröva resurserna till de myndigheter som under flera år visar ett högt sparande.

Sammantaget bedömer vi att våra åtgärder skulle leda till besparingar på drygt 500 miljoner redan nästa år. Till 2012 bedömer vi att dessa åtgärder kan frigöra det dubbla – drygt 1 miljard kronor.

Programmet med effektiviseringar i statliga myndigheter är en del av en gemensam politik som sätter jobben, välfärden och miljön främst. Vi säger nej till vårdslösa skattesänkningar på lånade pengar. Sverige kan bättre.

Thomas Östros
ekonomisk-politisk talesperson (S)

Mikaela Valtersson
ekonomisk-politisk talesperson (MP)

Ulla Andersson
ekonomisk-politisk talesperson (V)

De rödgrönas förslag – hela listan

S, MP och V föreslår att följande myndigheter slås samman:
• Polisens alla myndigheter – till en samlad polismyndighet. Partierna vill se en polismyndighet i stället för dagens 21 länspolismyndigheter. De vill utveckla nya former för lokalt inflytande vid sammanslagningen.
• Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) och Rättsmedicinalverket (RMV), enligt förslag i utredningen ”Forensiska institutet – ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri” (SOU 2006:63).
• Statens bostadskreditnämnd (BKN) och Boverket, enligt ett av förslagen i utredningen ”Myndighet för hållbart samhällsbyggande – en granskning av Boverket” (SOU 2009:57).
• Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket.
• Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd.
• Riksarkivet och landsarkiven. Partierna stöder därmed förslaget i alliansregeringens kulturpolitiska propositionen.

S, MP och V föreslår att följande myndigheter läggs ned:
• Nämnden för statligt stöd till trossamfunden (SST). Bidragsfördelningen på 50 miljoner kronor om året bör i stället skötas av Ungdomsstyrelsen.
• Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS).
• Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar (se huvudartikeln).
• Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden. Partierna föreslår att nämndens uppgifter tas över av Kammarkollegiet, där den redan är lokaliserad.

Dessutom föreslår partierna att följande myndighetssammanslagningar utreds:
Myndigheter som på olika sätt övervakar marknadens funktionssätt. En sådan översyn skulle i första hand beröra Konkurrensverket, Kommerskollegium, Post- och telestyrelsen samt Energimarknadsinspektionen.
Myndigheterna på socialdepartementets område. Partierna vill genomföra en bred översyn av Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Statens folkhälsoinstitut, Statens institutionsstyrelse och Tandvårds- och läkemedelsverket i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen och effektivisera myndighetsstrukturen.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.