Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi vill fördjupa dialogen om framtidens svenska välfärd”

Nytt samarbete. Svensk välfärd står inför stora och långsiktiga utmaningar. Med vår erfarenhet från breda fält startar vi nu ett forum för faktabaserad analys, förankring och fördjupad dialog, initialt med särskilt fokus på sjukvård och omsorg, skriver styrelsen för Forum för välfärd.

Vi, med erfarenheter från akademi, näringsliv, fack, sjukvård, myndigheter och politik, är övertygade om att de stora och långsiktiga utmaningar som Sveriges hälso- och sjukvård, äldreomsorg och utbildningsväsende står inför kan finna svar i bred och långsiktig samverkan. Men då behövs det fler mötesplatser för dialog och erfarenhetsutbyte, som sätter det gemensamma bästa i förgrunden och fokuserar på de verkliga utmaningarna. I dag tar vi därför initiativ till en gemensam plattform från vilken vi genom faktabaserad analys, förankring och fördjupad dialog med dem som är engagerade inom och runt verksamheterna vill bidra med konkreta, genomförbara förslag till bestående förbättringar av välfärden, initialt med särskilt fokus på sjukvård och omsorg; Forum för Välfärd.

Vi delar uppfattningen att välfärdstjänster av högsta kvalitet är bärande delar för att vårt samhälle ska fungera väl. Därför brådskar det att fler tar sig an och diskuterar de stora framtidsfrågorna: Hur ska välfärdens finansiering säkras mot bakgrund av den demografiska utvecklingen och medborgarnas växande kvalitetskrav? Hur kan vi stimulera nytänkande och innovativa arbetsmetoder? Hur kan vi bättre tillvarata den höga kompetens och erfarenhet som redan i dag finns hos de verksamma och hos patientföreningarna för att utveckla vårdens olika delar, där patientens behov och förutsättningar sätts i fokus? Finns det lärdomar från andra länder och branscher som gör att välfärden kan förbättras? Hur ska sjukvården och omsorgen attrahera fler unga och skapa ytterligare karriärvägar så att framtidens kompetensförsörjning tryggas?

Även om vi i Sverige har en i grunden välfun­gerande hälso- och sjukvård, så är utmaningarna många – och vi delar uppfattningen att dagens struktur, arbetssätt, nytänkande och innovationsgrad i välfärdssektorn inte räcker till.

Vi är övertygade om att svensk välfärd berikas av olika erfarenheter. Vår ambition är därför att Forum för Välfärd ska bidra till en bred uppslutning i det svenska samhället kring lösningar på relevanta frågeställningar. Arbetet kommer att bedrivas långsiktigt, partipolitiskt obundet, utan krav på ersättning och med en konsensusmodell kring de förslag som gruppen levererar. Det utgör på det sättet inget tillfälligt projekt eller kampanj.

Inom ramen för forumet kommer vi att etablera arbetsgrupper som genom kvalificerat analysarbete bidrar i dialogen – där ledande svenska och internationella aktörer engageras. Erfarenheterna sammanställs och ger underlag för diskussioner som ska leda fram till hur välfärdssektorn kan vidareutvecklas på lång sikt. Arbetsgrupperna kommer att vara sammansatta av personer med hög kompetens och stor erfarenhet – och genom starkt administrativt stöd och egna utredningsresurser säkrar vi effektiv framdrift och leverans på de frågor vi tar oss an. Men målet är inte att driva akademisk forskning eller att ta fram partsinlagor. Vi söker fakta som kan klargöra samband och förhållanden, stimulera till dialog samt utgöra bas till konkreta och genomförbara förändringar.

Fokus i arbetet kommer att ligga både på regelverk, det vill säga de ramar som demokratiskt sätts upp för sektorn, och på processer, metoder och verktyg som kan bidra till en positiv utveckling av välfärden. Forum för Välfärd har redan nu beslutat att belysa några första centrala frågeställningar:

• Stora resurser går i dagens system förlorade i gränssnitten mellan olika vårdgrenar – vilka verktyg och styrmodeller krävs för att åstadkomma en mer integrerad vårdkedja i Sverige?
• Hur kan vi bygga ett mer heltäckande kvalitetssystem för vården som stimulerar både kvalitets- och produktivitetsutveckling?
• Hur kan vi realisera möjligheterna kring e-hälsa? Vilka lösningar har visat sig fungera internationellt – och hur kan vi dra lärdom av dessa?

Vi är alla besjälade av att Sverige tar sig an de verkliga utmaningar som den svenska välfärden står inför. Sveriges historia visar tydligt kraften hos bred och långsiktig samverkan över politiska och disciplinära gränser när vi har stora gemensamma utmaningar att lösa. Vi vill på det här sättet bidra till att vårt samhälle kan stärkas långsiktigt.

Forum för Välfärd

• Instiftades på sitt första sammanträde den 27 juni.
• Rådgivande långsiktigt forum i välfärds­frågor.
• Partipolitiskt obunden plattform för bred dialog över disciplinära och andra gränser.
• Styrelsen baseras på varierande erfarenheter och bakgrund i det svenska samhällslivet.
• Kvalificerade arbetsgrupper utses av styrelsen för att ta sig an prioriterade frågeställningar kring välfärdens regelverk, processer, metoder och verktyg.
• Arbetet bedrivs utan ersättning. Utrednings- och analysstöd sker främst via McKinsey.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.