Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Vi vill nu ta vårt ansvar och redovisa partibidragen”

Moderaterna svänger om de privata bidragen: Vi kommer omedelbart och ensidigt att börja offentliggöra namnen på de privatpersoner som skänker mer än 20.000 per år. Det finns en berättigad diskussion om risken med dagens system för partifinansiering. Dels har den handlat om Socialdemokraterna och det oavlönade arbetet och oredovisade miljon­stödet från LO, dels om insamling och bidrag från privatpersoner där vi i Moderaterna varit i blickfånget. Vi vill nu ta vårt ansvar genom att omedelbart och ensidigt börja offentliggöra namnen på privatpersoner som skänker mer än 20.000 kr per år till Moderaterna. Vi utgår från att Socialdemokraterna är beredda att också ta sitt ansvar. Jag kommer att bjuda in övriga riksdagspartier i syfte att nå en ny, frivillig överenskommelse om partifinansieringen, skriver Sofia Arkelsten.

Sverige har en tradition av att vara ett öppet land. Här finns tydliga krav på transparens kring hur våra myndigheter och institutioner arbetar. Därtill har medborgarna rätt till information om vad regering, riksdag och politiska partier vill samt hur våra gemensamma resurser används. I andra länder saknas mycket av denna öppenhet, där reser i stället lyckta dörrar och byråkrati hinder för medborgarnas möjlighet till insyn och påverkan.  

Vår svenska öppenhet uttrycks kanske tydligast i det förtroende som vi känner människor emellan och för vår demokrati. Det visar inte minst den senaste undersökningen från SOM-institutet. Jämfört med 2008 har tilltron till såväl regeringen, riksdagen som de politiska partierna ökat kraftigt. Därtill är Sverige ett av världens minst korrupta länder, både enligt inhemska undersökningar och internationella mätningar.

I Sverige har vi också ett skattefinansierat partisystem som skiljer sig från hur det ser ut i många andra länder. De politiska partierna finansieras i allt väsentligt genom offentliga medel, utifrån likvärdiga principer om väljarstöd och representation. Det minskar risken för otillbörlig påverkan och gör våra partier mindre beroende av olika särintressen. Därtill regleras partiernas egna insamlingsverksamheter och ekonomiska redovisning i en särskild överenskommelse mellan sju av åtta riksdagspartier.

Att förtroendet för demokratin i Sverige är högt innebär inte att vi saknar frågor kopplade till vårt politiska system. Bland annat finns en berättigad diskussion om risker med dagens system för partifinansiering. Diskussionen rör hur vi ska ställa oss till enskilda bidrag i form av pengar eller oavlönat kampanjarbete, hur medlemsinflytandet ser ut för organisationer som ger partibidrag eller om de som köper vissa lotter känner till att de därmed direktfinansierar ett politiskt parti. För att upprätthålla förtroendet för demokratin är det viktigt att ta dessa frågor på allvar.

Under senare tid har särskilt två frågeställningar diskuterats. Det har dels handlat om Socialdemokraternas finansiering, då särskilt det oavlönade arbetet och oredovisade miljonstödet från LO. Dels har det handlat om insamling och bidrag från privatpersoner där Moderaterna varit i blickfånget.

Moderaterna bär en del av ansvaret för att svara på dessa frågor.

Våra regler för insamling har samtidigt varit tydliga: Vi tar inte emot donationer från företag eller juridiska personer. Vi redovisar såväl totalbeloppet av alla personliga bidrag som det sammanlagda antalet privatpersoner som gett ett bidrag. År 2009 bidrog till exempel strax över 2.500 privatpersoner med i genomsnitt cirka 770 kronor till Moderaterna. Av vår omsättning kommer omkring fyra procent från insamlade medel.

Samtidigt inser vi av diskussionen som förts att dagens överenskommelse mellan partierna inte är tydlig nog. Mer behöver göras för att räta ut de frågor som finns och för att undanröja alla misstankar om att otillbörlig påverkan kan förekomma. Därför kommer jag vid kommande partistyrelsemöte föreslå att Moderaterna omedelbart och ensidigt börjar offentliggöra namnen på de privatpersoner som skänker mer än 20.000 kronor om året till partiet. Frågan utreddes för ett antal år sedan av professor Gullan Gidlund som då också föreslog just denna beloppsnivå.   

När vi moderater nu på detta sätt vill ta vårt ansvar så utgår jag från att samma sak också sker inom Socialdemokraterna. Då inte minst genom att göra det möjligt för LO-medlemmar att kunna avstå från att stödja Socialdemokraterna samt att redovisa det oavlönade arbete som LO bistår partiet med. Nu är det upp till bevis.

Jag kommer också, i samband med att Moderaterna tar detta steg, att bjuda in övriga riksdagspartier med ambition att nå en ny utökad överenskommelse som reglerar partiernas finansiering. Vi behöver diskutera vårt system för partifinansiering på ett konstruktivt och öppet sätt. Målet ska vara att gemensamt komma fram till en lösning som har ett brett stöd. Ibland reses krav på att detta område bör vara föremål för lagstiftning snarare än en överenskommelse mellan partierna. Vi tror dock att det finns ett värde i så självständiga partier som möjligt och tycker därför att en överenskommelse vore att föredra.

En ny överenskommelse om partiernas öppenhet om sin finansiering vill jag ska ta sin utgångspunkt i ett antal principer:

Öppenheten. Med transparens minskar riskerna för korruption och otillbörlig påverkan. Medborgarna har rätt att ta del av hur partierna finansieras, utöver det statliga partistödet. Till nuvarande överenskommelse bör därför adderas att gåvor på över 20.000 kronor ska offentliggöras. Utöver detta kommer jag att föreslå att även partibidrag i form av oavlönat arbete ska offentliggöras. Det handlar särskilt om de stora stödinsatser som LO ger Socialdemokraterna.

Frivilligheten. Som medborgare i Sverige ska man ha rätt att bestämma om man vill stödja ett politiskt parti eller inte. Det bör till exempel vara möjligt för enskilda LO-medlemmar att kunna avstå från indirekt eller direkt finansiering av ett politiskt parti. Samma sak gäller för lotterier där överskott finansierar ett politiskt parti eller dess sidoorganisationer. Det bör tydligt framgå för lottköparen om så är fallet.

Valhemligheten. Svenska medborgare har en grundlagsfäst rätt att slippa röja sin valhemlighet. Det måste därför fortsatt vara möjligt för privatpersoner att bidra på olika sätt; som medlemmar, med tid, engagemang eller gåvor till partipolitisk verksamhet. Detta utan att behöva röja sina partisympatier. I samtalen kring en ny överenskommelse är det därför viktigt att ta in hur vi kan öka öppenheten, samtidigt som vi bevarar möjligheten för enskilda människor att kunna behålla sin integritet och slippa röja sin valhemlighet.

Vår svenska öppenhet är viktig att slå vakt om och att utveckla. Ett öppet samhälle med goda möjligheter till information ger alla människor möjlighet att ställa krav, granska och utkräva ansvar. Det måste våra politiska partier bejaka.

Målet för en förnyad överenskommelse kring hur de svenska partierna finansieras måste därför vara att bejaka denna vår svenska öppenhet och transparens. Då med utgångspunkt i tilltron till vår demokrati, människors möjlighet att granska samt den självklara rätten att frivilligt välja om och hur vi som medborgare väljer att delta politiskt.

Nu tar Moderaterna ett första steg för att öka öppenheten. Vi utgår från att Socialdemokraterna är beredda att också ta sitt ansvar.

Sofia Arkelsten
partisekreterare (M)

Kritik från Europarådet

Sverige fick härom dagen ny kritik av Greco, Europarådets organ för korruptions­övervakning. Skälet är en fortsatt vägran till insyn i hur de politiska partierna finansieras. I Europa är det bara Sverige, Malta, San Marino och Schweiz som saknar lagstiftning i denna fråga. För två år sedan uppmanade Greco Sverige att öka insynen i partifinansieringen. Sverige svarade att inga åtgärder behövs.

I den nya utvärderingsrapporten konstaterar Greco att Sveriges ”uppenbara motsträvighet” är totalt otillfredsställande.

Källa: TT

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.