Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Vi vill öka bostadsbyggandet med statliga kreditgarantier”

Alarmerande bostadsbrist. Det låga bostadsbyggandet är ett av de allvarligaste hindren för tillväxt. Kreditgarantier skulle minska risken med bostadsinvesteringar och ge byggherrar bättre villkor. Vi föreslår också regionala bostadskommissioner och byggbonusar för studentbostäder. Utse en statlig förhandlingsperson för vidare dialog, skriver Veronica Palm (S).

Globaliseringen har i grunden förändrat förutsättningarna för svenskt bostadsbyggande. Den stora utmaningen kan sammanfattas med att det måste bli lika attraktivt att investera i nya svenska bostadsfastigheter som i till exempel indiska IT-företag eller kinesiska biltillverkare. Sverige tillhör de länder i västvärlden som haft lägst investeringar i bostadssektorn sett över de senaste tio åren. Insatser behöver göras för att göra svenskt bostadsbyggande mer investerarvänligt. Utveckling av de statliga kreditgarantierna behöver övervägas och särskilda kommissioner bör inrättas för att vässa bostadsförsörjningen i storstäderna. Byggbonus bör införas för studentlägenheter och små hyresrätter för unga, bostäder som det i dag råder akut brist på.

Jag har fått den socialdemokratiska partistyrelsens uppdrag att leda en grupp med uppdrag att ta fram förslag för hur svensk bostadsmarknad kan förbättras, bostadsbyggandet öka och fler ska kunna uppnå sina bostadsdrömmar. Det gäller inte minst hushåll i egna hem och bostadsrätter i tillväxtområden. Förutom mig består gruppen av tolv bostadspolitiskt verksamma socialdemokrater från hela landet, en blandning av människor med kommun-, företags- ungdoms- och löntagarperspektiv. Vi kommer att överlämna vår rapport till den socialdemokratiska partistyrelsen i oktober.

Läget på svensk bostadsmarknad är alarmerande. Bostadsbristen ökar. Fler kommuner har brist på bostäder. Nära 9 av 10 kommuner har otillräckligt med hyresrätter och hälften av landets kommuner saknar bostäder som unga efterfrågar.

För att Sverige ska kunna utvecklas med fler jobb och ökad konkurrenskraft krävs en fungerande bostadsmarknad. När det är svårt att få tag på en bostad blir det svårare för näringsliv och offentlig sektor att rekrytera medarbetare med rätt kompetens och arbetssökande får svårt att kunna ta de nya jobben.

Även bristen på studentbostäder är alarmerande. Bristen påverkar inte bara den enskilde studentens möjligheter att bedriva sina studier utan försvårar även lärosätenas möjligheter att attrahera studenter vilket i förlängningen påverkar utbildningens kvalitet.

Trots stor bostadsbrist och kraftig befolkningsökning, inte minst i storstadsområdena, sjunker bostadsbyggandet från redan låga nivåer. För att bygginvesteringarna ska kunna öka krävs stabila statsfinanser och en ansvarsfull ekonomisk politik som fokuserar på ökad sysselsättning och tillväxt. Men det måste också bli mer attraktivt att investera i nya svenska bostadsfastigheter.

Mot bakgrund av detta avser vi i den bostadspolitiska arbetsgruppen att föreslå insatser som underlättar bygginvesteringar. Genomförandet av våra förslag ska givetvis ske i den takt de ­offentliga finanserna tillåter.

1. Statliga kreditgarantier för nyproduktion.

Bostadsproduktion, från idé till färdigställda bostäder, sträcker sig över flera år. Det tar lång tid att anpassa utbud och efterfrågan. För enskilda byggherrar innebär en prisnedgång eller minskad efterfrågan ekonomiska risker som gör att bygginvesteringarna hålls tillbaka. Därför är det centralt att skapa en mer förutsägbar och flexibel plan- och byggprocess. Vår bedömning är också att det finns anledning att överväga hur statliga garantier vid nyproduktion kan utvecklas för att ytterligare bidra till att investeringarna ökar.

Genom kreditgarantier skulle man kunna minska risken i bostadsinvesteringar och därmed ge byggherren tillgång till finansiering på bättre villkor. Vi föreslår att en statlig förhandlingsperson ges i uppdrag att i dialog med bostadsmarknadens parter och centrala aktörer på finansmarknaderna se över förutsättningarna för hur ett garantisystem skulle kunna understödja ett ökat bostadsbyggande till lägre byggkostnader. Rätt utformat kan systemet också ge starkare drivkrafter för ökad produktivitet och kreativitet i byggsektorn. Med ett stärkt garantisystem ökar även förutsättningarna för mindre byggherrar att ta sig in på byggmarknaden och därmed bidra till ökad konkurrens.

2. Byggbonus för studentbostäder.

Byggandet av studentbostäder har näst intill avstannat. Samtidigt byggs nu äldrebostäder som i dag ges produktionsstöd. Vi föreslår att en byggbonus införs riktade mot små hyresrätter för unga och studentlägenheter, bostäder som det i dag råder akut brist på. Med en byggbonus skulle de ekonomiska incitamenten att bygga sådana bostäder öka. Byggbonusen kan utformas som ett skatteavdrag för fastighetsägarna.

3. Storstadskommissioner för regional bostadsmarknad.

Samtidigt som befolkningen har ökat kraftigt i de tre storstadsregionerna har arbetsmarknaden blivit allt mer regionalt integrerad. Därför krävs ett ökat regionalt samarbete för att klara bostadsförsörjningen där fler kommuner tar ett större ansvar för att det byggs tillräckligt med bostäder. Vi föreslår att det bildas bostadskommissioner för de tre storstadsregionerna för att vässa bostadsförsörjningen. Kommissionerna ska lägga förslag på hur samarbetet mellan kommunerna kan stärkas och bostadsbyggandet öka. En viktig fråga är att se över förutsättningarna för hur allmännyttiga bostadsbolag ska kunna verka på regional nivå.

Både OECD och Stockholms Handelskammare har pekat ut bostadsbristen och det låga bostadsbyggandet som ett av de allvarligaste hindren för tillväxt i Stockholmsregionen. En växande arbetsmarknad utvecklas som bäst när det finns kunnig och kompetent arbetskraft som känner sig lockade av, och ges möjlighet till, att bo och verka där jobb eller utbildning finns. En politik som skapar förutsättningar för en fungerande bostadsmarknad måste ses som en viktig del i en framgångsrik jobbpolitik.

Jag och den bostadspolitiska gruppen återkommer senare i höst med ytterligare förslag för hur bostadspolitiken kan bidra till fler jobb och ökad tillväxt. Vår övertygelse är att det krävs en aktiv politik både nationellt och lokalt, för bostadsbristen har alltför höga kostnader och hämmar Sveriges möjligheter i framtiden.

 

Veronica Palm, Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.