Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Viktigt med hög beredskap inför eventuellt eurohaveri”

S-märkt finanspolitik. Ekonomiska kriser ska mötas med aktiv finanspolitik. Om euro­krisen fördjupas ytterligare kan vi hamna i ett läge som kräver särskilda insatser för att stimulera efterfrågan och för att undvika uppsägningar i skola, vård och omsorg, skriver Socialdemokraternas Magdalena Andersson.

Ordning och reda i statsfinanserna är grunden för en sund ekonomisk politik. Men det är inte tillräckligt. En god ekonomisk politik bygger också för framtiden och sätter jobben först. Effektiva investeringar för fler jobb måste prioriteras framför ineffektiva åtgärder. Det är utgångspunkten i vårt socialdemokratiska budgetarbete. Regeringen inleder i dag sina budgetförhandlingar på Harpsund.

Målet för den socialdemokratiska finanspolitiken är att nå full sysselsättning och att säkerställa ett högt och växande välstånd som kommer alla till del. Våra förslag formuleras utifrån en bedömning av deras strukturella påverkan, deras fördelningsmässiga verkan och deras stabiliseringspolitiska effekter.

Den socialdemokratiska strukturpolitiken syftar till att stimulera ett ökat arbetsutbud och att bidra till hög produktivitetstillväxt och arbetskraftsefterfrågan. Investeringar i infrastruktur vidgar arbetsmarknadsregioner och bidrar till högre effektivitet i ekonomin. Investeringar i utbildning bidrar till att svenska företag kan hitta den arbetskraft de behöver.

Investeringar i bra barnomsorg innebär att föräldrar kan koncentrera sig på jobbet. Investeringar i äldreomsorg, att färre tvingas gå ned i tid för att ta hand om sina gamla. Och investeringar i forskning ger möjlighet att utveckla, tillverka och sälja mer avancerade produkter på världsmarknaden, och banar därmed väg för nya jobb och stark arbetskraftsefterfrågan.

Under flera år har vi socialdemokrater föreslagit större investeringar i infrastruktur, utbildning och forskning. Det är välkommet att regeringen nu annonserar sådana insatser. Behovet av bättre transporter – för att underlätta handel och arbetspendling – är betydande. Sveriges näringsliv behöver tydliga signaler inom forskningspolitiken för att hindra att fler högteknologiska verksamheter utlokaliseras. Företagen behöver kompetent arbetskraft. Finanspolitiken måste prioritera strukturellt riktiga investeringar framför ineffektiva insatser som nedsättningen av arbetsgivaravgiften för alla unga.

Vår fördelningsmässiga utgångspunkt är att politiken ska bidra till att överbrygga inkomstklyftor – inte till att vidga dem. När alla människor ges möjlighet att sträva efter och att nå framgång blir hela Sverige framgångsrikt.

Principerna för vår stabiliseringspolitik lades fast i sviterna av nittiotalets statsfinansiella kris. Då formulerade Socialdemokraterna det finanspolitiska ramverket – med överskottsmål, utgiftstak, en sammanhållen budgetprocess och ett balanskrav för kommunerna. Detta ramverk utgör grunden för vår stabiliseringspolitik.

Överskottsmålet är styråran för den socialdemokratiska stabiliseringspolitiken. Den offentliga sektorns finansiella sparande ska uppgå till en procent av BNP som genomsnitt över en konjunkturcykel. Innebörden av överskottsmålet är att det offentliga finansiella sparandet ska variera med konjunkturen. Varje annan tolkning är ineffektiv. Lågkonjunkturer ska mötas med lägre finansiellt sparande än en procent av BNP. Högkonjunkturer med högre. När tiderna försämras ska det finansiella sparandet minska – och stärkas med bättre tider.

Den socialdemokratiska stabiliseringspolitiska ordningen är tydlig: En stor ekonomisk kris ska mötas med aktiv finanspolitik. Därför föreslog vi stora stimulanser under finans­krisen – som regeringen sedermera anslöt till. Och därför ska vi ha hög beredskap för en kraftigt fördjupad kris i Europa, till exempel vid en oordnad upplösning av euron. Då krävs särskilda insatser för att stimulera efterfrågan och att undvika uppsägningar i skola, vård och omsorg.

Men under normala förhållanden har penningpolitiken huvudansvaret för att stabilisera produktion och sysselsättning till sina långsiktigt hållbara utvecklingsbanor. Finanspolitikens uppgift är under sådana förhållanden att bidra till stabilitet genom att säkerställa att de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara. Dessutom ska finanspolitiken lämna utrymme för fullt genomslag för de automatiska stabilisatorerna.

Tyvärr brister den politik som nu förs på två sätt: Å ena sidan har regeringen urholkat de automatiska stabilisatorerna. Arbetslöshetsförsäkringen fungerar inte på samma sätt som konjunkturstabilisator som tidigare – eftersom många har valt att lämna försäkringen och ersättningsnivåerna är lägre. Därför är kravet större på regeringen att fatta särskilda beslut för att bedriva en aktiv konjunkturpolitik. Vi socialdemokrater står i stället för mer effektiva automatiska stabilisatorer.

Å andra sidan har penningpolitiken under flera års tid brustit i sin uppgift att i genomsnitt leverera två procents inflation. Inflationen har blivit lägre. Detta är ett problem i svensk stabiliseringspolitik.

Regeringen har kritiserats hårt för att politiken 2012 stramades åt – samtidigt som konjunkturläget försämrades. Jag delar den kritiken. Samtidigt råder nu stor samstämmighet i ekonomkåren att konjunkturen stärks år 2013. Därför är det inte aktuellt med extraordinära finanspolitiska stimulanser. Det följer av vår socialdemokratiska stabiliseringspolitiska hållning.

Inte bara nivån på de finanspolitiska stimulanserna är av intresse, utan också deras inriktning. Här är vår prioritering tydlig: Jobben går först. Arbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå. Mer än 70.000 människor har varit arbetslösa längre än två år. Nu krävs andra initiativ än regeringens Fas 3. Dessutom krävs rejäla investeringar i jobb och utbildning för våra ungdomar.

Utgångspunkten för vårt budgetarbete är en ansvarsfull politik där jobben går först.

Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesman för Socialdemokraterna

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.