Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-05-30 15:52

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/sverige-satsar-fyra-miljarder-pa-fns-hallbarhetsmal-utomlands/

EKONOMI

Sverige satsar fyra miljarder på FN:s hållbarhetsmål – utomlands

Carin Jämtin, generaldirektör.
Bild: Fredrik Persson

Svenska biståndsländers möjligheter att nå FN:s 17 utvecklingsmål i Agenda 2030 ska stärkas. Med en satsning på 4,1 miljarder kronor över fem års tid får Sida och Svenska Institutet i uppdrag av regeringen att ta fram en ny strategi för kapacitetsutveckling i dessa länder.

Samtidigt dröjer regeringens handlingsplan för arbetet med Agenda 2030 i Sverige. Den svenska delegation som jobbar med frågorna har inte heller fått besked från regeringen om en önskad finansiering till en folkbildningskampanj kring FN-målen.

Sveriges biståndsländer behöver stärka sin kapacitet att skapa och bibehålla resurser för en mer hållbar utveckling åt sina invånare. Detta är i linje med de 17 mål om hållbar utveckling som världens länder antog i FN i New York för två år sedan, även känt som Agenda 2030 (se faktaruta).

Med en ny strategi vill regeringen ge stöd åt biståndsländernas offentliga institutioner, till exempel skatte- och bolagsverk, pensionsmyndigheter, försäkringskassor, socialtjänster, utbildningsinstitutioner, hälsovårdsinrättningar och andra institutioner. Uppdraget att ta fram strategin går till Sida och Svenska Institutet.

De ska också titta på vilka behov det finns för att stödja partnerskap och samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och den offentliga sektorn i biståndsländerna, men även med svenska aktörer. Satsningen ingår i regeringens arbete med FN:s globala utvecklingsmål i Agenda 2030.

Enligt Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, genomsyras regeringens hela budgetproposition för nästa år av Agenda 2030. Hon pekar bland annat på hennes egets departements arbete med jämställdhet, klimatmässig hållbarhet och konfliktförebyggande.

– Inte minst institutionsbyggande, kunskapsöverföring och partnerskap ligger i linje med de globala utvecklingsmålen, säger Isabella Lövin när DN Global Utveckling träffar henne och civilminister Ardalan Shekarabi på Finansdepartementet.

Det är väldigt mycket fokus på ett klimatsmart samhälle och att minska klyftorna i landet.

Medan Isabella Lövin leder regeringens arbete med att bidra till hur Agenda 2030 ska genomföras internationellt ligger det på Ardalan Shekarabis bord att se till så att även Sverige lever upp till agendan. Liksom sin kollega är civilministern stolt över hur hela regeringen arbetat in Agenda 2030 i budgetpropositionen för nästa år.

– Det är väldigt intressant att se hur Agenda 2030 har kommit in i samtliga områden både hos oss på finansen och på andra departement. Man relaterar satsningar till Agenda 2030 och belyser olika aspekter. Det är väldigt mycket fokus på ett klimatsmart samhälle och att minska klyftorna i landet, säger Ardalan Shekarabi.

Isabella Lövin, klimat- och utvecklingsminister, Ardalan Shekarabi, civilminister, och kronprinsessan Victoria i samband med presentationen av regeringens Agenda 2030-rapport.
Bild: Karina Ljungdahl/IBL

Men någon motsvarande satsning liknande den som nu görs utomlands är inte att vänta i Sverige.

Sedan statsminister Stefan Löfven i januari 2016 lanserade Sveriges satsning på att leva upp till de globala utvecklingsmålen har regeringen hittills satsat tio miljoner kronor för arbetet inom Sverige. Även det är pengar från utrikesdepartementet, som gett Sida i uppdrag att berätta om vad Agenda 2030 är i Sverige.

Enligt Sidas pressavdelning har UD även i år avsatt pengar för att kommunicera Agenda 2030 i Sverige. Pengarna har ännu inte betalats ut, men det lär röra sig om en summa på ungefär tio miljoner kronor.

Regeringens delegation för genomförande av Agenda 2030 lade i somras fram ett förslag på en handlingsplan för hur Sverige ska uppnå agendan. I förslaget efterfrågas 23,5 miljoner kronor för det första året av genomförandet och ytterligare 9,5 miljoner kronor för det andra året. För dessa utgifter har regeringen inte avsatt några pengar nästa år.

Läs mer: Ökade inkomsklyftor gör att Sverige kan missa FN-målen

– Vi går nu in i en fas där vi tar ska ta fram en nationell handlingsplan för genomförandet. Hur den ska se ut och hur den parlamentariska förankringen ska skötas kommer vi att återkomma till. För vår del är viktigt att vi har en stark parlamentarisk förankring. Handlingsplanen för genomförandet av Agenda 2030 kan bli en gemensam plattform i svensk politik, något som vi alla kan komma överens om, säger Ardalan Shekarabi.

Civilministern vet inte när handlingsplanen kommer att kunna presenteras för riksdagen, men säger att arbetet ska redovisas under den pågående mandatperioden.

Det går av budgetpropositionen 2018 inte att utläsa om det görs några särskilda satsningar på Agenda 2030 i Sverige. Däremot nämner åtminstone tio departement hur just deras arbete bidrar till att Sverige lever upp till agendan, men något konkret exempel på hur budgeten påverkats av Agenda 2030 kan inte Ardalan Shekarabi peka på.

– Hela vår utgångspunkt med Agenda 2030 är att den ska in i ordinarie processer. Den ska in i den ordinarie politiken på respektive område. I och med att vi har så goda förutsättningar att arbeta med de här målen så rör det sig oftast om reformer och processer som antingen pågått sedan tidigare eller som den här regeringen har initierat. Det vi egentligen gör är att intensifierar arbetet vad det gäller klimatomställning och minskade klyftor, säger Ardalan Shekarabi.

Hela vår utgångspunkt med Agenda 2030 är att den ska in i ordinarie processer.

Enligt Ardalan Shekarabi pågår det till exempel inom regeringen en dialog med utbildningsdepartementet om att öka kunskapen om FN:s globala utvecklingsmål i skolan. Samtidigt efterlyser utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) fler statliga initiativ för hur lärare ska kunna arbeta med hållbar utveckling i skolan.

Läs mer: Elever kunskaper om hållbarhet syns inte i skolresultaten

Hur fler svenskar ska få reda på vad Sverige gör för att leva upp till Agenda 2030 kan inte regeringen svara på idag. Detta trots att Isabella Lövin sätter sitt hopp till alla svenskar.

– Agendan är universell. Det är inte bara regeringar som ska genomföra det här, eller FN, utan enskilda personer, näringslivet, forskningsinstitutioner och skolor. Det här är en agenda för alla att ta till sig och se hur var och en kan påverka och bidra för att den förverkligas, säger Isabella Lövin.

Läs intervju med Agenda 2030-delegationens ordförande, hållbarhetsexperten Parul Sharma: ”Alla måste ändra sina beteenden”

Läs även: Svenska utsläpp minskar här hemma men ökar utomlands

Fakta.Regeringens nya strategi för Agenda 2030

Strategin för kapacitetsutveckling för Agenda 2030 i svenska partnerländer ska under perioden 2018-2022 stärka sambandet till den nya globala dagordningen inom utveckling och fokusera på bland annat kapacitetsutveckling med fokus på att stärka institutioner och aktörer som stödjer hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030.

Andra områden som strategin täcker in är samverkan, partnerskap och kommunikation mellan olika aktörer. Den ska också främja innovativa lösningar.

Regeringen avser att finansiera strategin med preliminärt 688-828 miljoner kronor per år, via Sida och Svenska Institutet. Pengarna tas från den svenska biståndsbudgeten.

Fakta.FN:s 17 hållbara utvecklingsmål

1. Utrota all form av fattigdom överallt.

2. Utrota hunger, säkerställ matsäkerhet, förbättra nutrition och förespråka hållbart jordbruk.

3. Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för människor i alla åldrar.

4. Garantera en inkluderande, rättvis utbildning av god kvalitet och uppmuntra möjligheter till ett livslångt lärande för alla.

5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

6. Säkerställ tillgång till och ett hållbart användande av vatten och sanitet för alla.

7. Garantera att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

8. Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

9. Bygg upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

11. Gör städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

12. Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

15. Skydda, återställ och uppmuntra till hållbar användning av ekosystem på land. Bruka skogar på ett hållbart sätt, bekämpa ökenspridning, hejda och vrid tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa och bygg upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

17. Stöd verkställande av hållbar utveckling i större utsträckning genom det globala partnerskapet.

Fakta.Sveriges arbete med Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 hållbara utvecklingsmål. Kopplat till dessa finns totalt 169 delmål. Med bland annat hjälp av svenska SCB har FN sedan tagit fram 232 indikatorer för att mäta hur väl världens länder lever upp till målen och delmålen.

Enligt en rapport gjord av SCB uppfyller Sverige idag 49 av de 232 indikatorerna.

Ett par av de utmaningar som Sverige står inför i arbetet med Agenda 2030 är:

• Ökande sociala och ekonomiska klyftor.

• Sjunkande grundvattennivåer.

• Ökande utsläpp av växthusgaser utomlands, till följd av svensk import.

• Försurade, nedsmutsade och utfiskade hav.

• Säkerställande av den biologiska mångfalden.

• Målkonflikter mellan olika politikområden.

Sverige har tagit särskilda initiativ inom ramen för Agenda 2030 på följande områden:

• Jämställdhet, kvinnors rättigheter och feministisk utrikespolitik.

• Internationellt klimatstöd.

• FN:s havskonferens 2017.

• Initiativet Global Deal, för anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i hela världen.

• Innovationspolitik och särskilda samverkansprogram.

• Initiativ mot antibiotikaresistens.

Källa: Regeringens rapport Sverige och Agenda 2030 – rapport till FN:s politiska högnivåforum 2017 om hållbar utveckling.

Om.DN Global utveckling

Denna artikel publiceras på DN Global utveckling, en temasajt om FN:s nya hållbara utvecklingsmål som syftar till att skynda på den den globala utvecklingen i världen. Fler artiklar från DN Global utveckling hittar du här. Du kan också läsa mer om satsningen här. Redaktionen för DN Global utveckling nås på globalutveckling@dn.se om du vill skicka nyhetstips eller inbjudningar till seminarier.