Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Goda Nyheter

Antalet mord halverat sedan 90-talet

Våldsbrottsligheten minskar i Sverige och i hela västvärlden. Trenden är tydlig och har pågått en längre tid. Inte minst i Stockholms city där en ny undersökning visar att antalet offer för gatuvåld som hamnar på sjukhus har minskat med 30 procent på fem år.

Att våldet minskar står i kontrast till den bild som ofta ges av beslutsfattare, organisationer och medier: att gator och torg blir allt otryggare och att det grova våldet bara ökar. Men DN:s genomgång pekar på motsatsen.

Antalet personer på Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm som utsatts för gatuvåld minskade med nära en tredjedel mellan 2007 och 2012, visar en ny undersökning från Linnéuniversitetet. Sett över hela den granskade perioden, 2001 till 2012, är nedgången en femtedel.

I förhållande till folkmängden är minskningen ännu tydligare. Antalet ungdomar mellan 15 och 24 år i Stockholm, en åldersgrupp som är kraftigt överrepresenterad i fråga om våldsbrott, har nämligen under samma tid ökat med en fjärdedel.

Det grövsta våldet har gått ned i Sverige i 20 år, visar Brottsförebyggande rådets statistik. Antalet mord förra året, 62 stycken, var det lägsta sedan 1960-talet. Mordfrekvensen har mer än halverats om man jämför 2012 med de våldsammaste åren kring 1990 och hör nu till de absolut lägsta i Europa. Trendmässigt är nedgången runt 30 procent.

Siffrorna för Sverige är inte unika. I själva verket har våldsbrotten, liksom de flesta anda brottskategorier, minskat i hela västvärlden de senaste decennierna. I flera länder är fallet ännu mer dramatiskt än i Sverige.

Den federala polismyndigheten FBI redovisar en halvering av det dödliga våldet i USA. Årets data visar att staden New York är på väg mot en mordsiffra som inte setts sedan Dwight Eisenhower var president på 1950-talet.

Frankrike, Tyskland och Italien har hälften så hög andel dödligt våld i förhållande till folkmängden som i mitten av 1990-talet, framgår av FN:s mordstatistik. I Spanien är minskningen en femtedel, i Danmark en fjärdedel.

I Kroatien och i Estland har antalet mord minskat med två tredjedelar sedan 1995, och i Lettland och Litauen handlar det om en halvering eller mer. Också Bulgarien, Tjeckien, Ungern och Polen har upplevt nedgångar med runt hälften.

I Australien har det dödliga våldet minskat med en tredjedel, medan Kanada och Japan sett något mindre nedgångar.

Tendensen är tydligast i den rika delen av världen. Men mordfre­kvensen har också fallit märkbart i exempelvis Kina, Indien, Thailand och Filippinerna.

Den bild som så ofta förmedlas om ökat våld och allt otryggare gator bygger i regel på att anmälningarna om mord och misshandel ökar. Under 2000-talet har misshandelsanmälningarna gått upp med mer än en tredjedel i Sverige. En liknande utveckling ses i andra delar av västvärlden.

Den nya studien om våldet i Stockholms city visar att det nu för första gången är en större andel av anmälningarna som görs av någon som ser brottet än av den utsatta själv. Misshandel är i allt lägre grad en ”privat” angelägenhet, konstaterar kriminologer.

Faktiskt kan man även i anmälningsstatistiken i samma studie läsa ut att graden av våld har minskat, för hela ökningen gäller lindrigt eller medelgrovt våld. Antalet anmälningar om den allvarligaste formen av misshandel, upprepat våld mot ett försvarslöst offer, har fallit från ett drygt tiotal per år till något enstaka fall.

Varför har våldsbrotten gått ned? En viktig brytpunkt i Sverige var när vårt sätt att handskas med alkohol, som tidigare varit starkt kopplat till våld, började ändras på allvar under 1990-talet. Öppnade gränser och liberalare regler ökade tillgängligheten till billig alkohol dramatiskt.

– Här borde vi ha fått en våldsam ökning av misshandel och mord. Det blev tvärtom. Det grövsta våldet gick ned, säger brottsforskaren Sven Granath, som författat den nya gatuvåldsstudien.

Inte heller bland ungdomar ökade alkoholkonsumtionen. Den har i stället minskat markant under 2000-talet. Det hänger i sin tur samman med en annan samhällsförändring: IT-revolutionen. När unga umgås via datorspel och sociala medier blir det färre tillfällen till våld, och de är inte onyktra lika ofta. Den tydligaste förändringen syns bland killar.

Professorn i kriminologi Jerzy Sarnecki menar att vi helt enkelt har blivit mer civiliserade.

– Egentligen är det en del av en långsiktig utveckling. Med ungdoms- och antiauktoritetsrevolten på 1960- och 1970-talet följde en ökning av brotten, men sedan har den sociala kontrollen i samhället ökat igen.

– Att våldsbrotten nu minskar är precis det vi borde ha väntat oss. Men av någon anledning trodde vi att vi var på väg mot ett våld­sammare och mer ociviliserat samhälle.

Det finns en typ av våldsbrottslighet som trots allt ökar i Sverige: uppgörelser mellan organiserade gäng. Den är ännu på en ganska beskedlig nivå jämfört med många andra länder, men spektakulära skjutningar får alltid rubriker. Enligt Jerzy Sarnecki kan vi vara på väg mot en polarisering, där den organiserade brottsligheten står för en allt större andel av det grova våldet i takt med att detta minskar i resten av samhället.