Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Kultur

Kan kungen upplösa Akademien? Experterna svarar

01:43. Vad gör Svenska Akademien egentligen? DN förklarar.

Juridiska experter är splittrade i centrala frågor kring Svenska Akademiens framtid. Men flera hävdar att det skulle vara en komplicerad och eventuellt omöjlig process att frånta institutionen ansvaret för Nobelpriset i litteratur. 

Efter torsdagens sammankomst gick Svenska Akademiens ledamöter på ett nära tre månader långt sommaruppehåll. Det finns dock inga hinder för att de kan kallas till extramöten redan innan höstens första möte, för att försöka lösa upp de knutar som återstår för att möjliggöra det fortsatta arbetet. 

Maria Schottenius: Mitt tips är att kungen löser upp Svenska Akademien 

Tre av de mest debatterade frågorna just nu handlar om möjligheten för den decimerade Akademien att verkställa nyinval av ledamöter, huruvida kungen har möjlighet att besluta om en rekonstruktion av Akademien, samt om uppdraget att utse Nobelpristagaren i litteratur kan komma att flyttas över till en annan institution. 

Majoriteten av de experter som medverkar i DN:s enkät ser svårigheter med att Akademien ska göra inval med endast tio aktiva ledamöter, samtidigt som det skulle vara svårt för Nobelstiftelsen att frånta Akademien ansvaret över Nobelpriset. 

En fråga tycks dock vara mer komplicerad, nämligen den om huruvida det är möjligt för kungen att rekonstruera Akademien. Tidigare i veckan skrev DN:s Maria Schottenius: ”Mitt tips är att kungen efter sommaren löser upp Svenska Akademien och rekonstruerar den” – men enligt experterna som svarar på enkäten är det oklart om, och i så fall på vilket sätt, det skulle vara möjligt att genomföra.

Nobelstiftelsens vd: Inte givet med Nobelpris 2019 

Martin Sunnqvist.
Martin Sunnqvist. Foto: Pressbild

Martin Sunnqvist, juris doktor i rättshistoria vid Lunds universitet.

Kan Svenska Akademien, med tio aktiva ledamöter, välja in nya ledamöter?

– Nej, enligt XII paragrafen i Akademiens stadgar måste minst tolv ledamöter vara tillstädes vid inval. Att detta inte ska tolkas som något annat än att minst tolv ledamöter ska delta i fattandet av beslutet bekräftas i slutet av XIII paragrafen, där omröstningsförfarandet beskrivs närmare och där det framgår att elva ledamöter eller färre inte är tillräckligt. Gustav III gav dispens vid de första invalen. Kungen ska enligt XIV paragrafen som beskyddare godkänna ett inval, och om någon kan ge dispens i nuvarande situation är det kungen.

Kan kungen besluta om att upplösa och rekonstruera Svenska Akademien?

– Kungen skulle indirekt kunna upplösa Akademien genom att inte godkänna inval, till exempel om tolv ledamöter inte har deltagit i beslutet och han inte ger dispens. Då tynar Akademien successivt bort. Kungen skulle kunna inrätta en ny akademi, till exempel som en stiftelse eller som en del av hovet. Däremot inte som en sådan offentligrättslig korporation som Akademien är i dag. En rekonstruktion skulle kunna vara möjlig i vissa avseenden, till exempel på liknande sätt som den redan genomförda stadgeändringen som möjliggjort utträde.

Kan Nobelstiftelsen frånta Svenska Akademien uppdraget att dela ut Nobelpriset i litteratur?

– Nej, inte på egen hand. Nobelstiftelsen är bunden av föreskrifterna i Alfred Nobels testamente, och ”Akademin i Stockholm” (som Nobel skrev) har hela tiden tolkats som Svenska Akademien. Nobelstiftelsen skulle kunna ansöka om permutation hos Kammarkollegiet och på så sätt åstadkomma ändringar i testamentet. Det krävs då att föreskriften i testamentet på grund av ändrade förhållanden inte längre kan iakttas, att den har blivit uppenbart onyttig eller uppenbart stridande mot utfärdarens avsikter, eller att det föreligger annat särskilt skäl.

Anne Ramberg.
Anne Ramberg. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Anne Ramberg, generalsekreterare Sveriges advokatsamfund.

Kan Svenska Akademien, med tio aktiva ledamöter, välja in nya ledamöter?

– Svaret på frågan synes enligt min mening vara nej. 

Kan kungen besluta om att upplösa och rekonstruera Svenska Akademien?

– Huruvida kungen kan upplösa och rekonstruera akademin är från juridiska utgångspunkter inte alldeles självklart. Men från ett ändamålsperspektiv är det enligt min mening lämpligt då kungen är den ende utanför ledamöternas skara som över huvud taget kan förfoga över stadgarna. 

Kan Nobelstiftelsen frånta Svenska Akademien uppdraget att dela ut Nobelpriset i litteratur?

– Att Nobelstiftelsen skulle äga den frågan finns det väl inget uttryckligt stöd för.

Claes Sandgren.
Claes Sandgren. Foto: Staffan Westerlund

Claes Sandgren, professor emeritus i civilrätt vid Stockholms universitet.

Kan Svenska Akademien, med tio aktiva ledamöter, välja in nya ledamöter?

– Ja. Gustav III utgick från att det fanns 18 ledamöter och ansåg att två tredjedelar av dem räckte för beslutsförhet, det vill säga tolv. Den här förutsättningen har nu brustit, varför bestämmelsen måste tolkas. Akademien kan inte stå handfallen utan måste kunna trygga sin fortlevnad och funktionsduglighet genom inval. Det är dock kungen som ytterst bestämmer; valet av en ny ledamot kräver hans godkännande (om Akademien i dagsläget bör välja in nya ledamöter är en annan fråga).

Kan kungen besluta om att upplösa och rekonstruera Svenska Akademien?

– Hans legitimitet är diskutabel, varför det är högst tveksamt om han har en möjlighet att upplösa Akademien. Det är också oklart hur det skulle gå till. Vem skulle ha legitimitet att besätta den nya Akademiens stolar?

Kan Nobelstiftelsen frånta Svenska Akademien uppdraget att dela ut Nobelpriset i litteratur?

– Nej. Stiftelsen har under mer än 100 år – med rätta – gett Nobels testamente innebörden att det är Svenska Akademien som åsyftas i testamentet. Den tolkningen av Nobels vilja kan inte ändras på grund av Akademiens kris. En sådan ändring kräver en permutation.

Thomas Kaiserfeld.
Thomas Kaiserfeld. Foto: Kennet Ruona

Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.

Kan Svenska Akademien, med tio aktiva ledamöter, välja in nya ledamöter?

– Nej. Jag tolkar stadgarna på samma sätt som kungen tolkar stadgarna. Det står väldigt tydligt att det ska vara tolv ledamöter närvarande.

Kan Nobelstiftelsen frånta Svenska Akademien uppdraget att dela ut Nobelpriset i litteratur?

– Ja, det är Nobelstiftelsen som äger hela processen. De måste följa Nobels testamente där det står ”Akademin i Stockholm”, och det var en diskussion om redan vid den tiden hur man skulle tolka detta. Man kan tänka sig att bland annat Vitterhetsakademien skulle kunna vara aktuell. Det ligger nog ganska långt bort att det blir så, men rent teoretiskt tror jag absolut att man kan tänka sig att det är möjligt. 

Nils Gustafsson.
Nils Gustafsson. Foto: Pressbild

Nils Gustafsson, doktor i statsvetenskap vid Lunds universitet.

Kan Svenska Akademien, med tio aktiva ledamöter, välja in nya ledamöter?

– Nej, enligt stadgarna måste de vara 12. Men en möjlig väg ut är att kungen ger dispens (det har skett förr). 

Kan kungen besluta om att upplösa och rekonstruera Svenska Akademien?

– Jag har i andra sammanhang argumenterat för att det är regering och riksdag som har normgivningsrätt över Svenska Akademien och inte kungen, så det får väl sägas gälla även här. Men det finns en stor osäkerhet kring vilken sorts organisation Svenska Akademien egentligen är, och därmed vem som har rätt att upplösa den. 

Kan Nobelstiftelsen frånta Svenska Akademien uppdraget att dela ut Nobelpriset i litteratur?

– Ja, eftersom det av testamentet inte framgår exakt vilken akademi i Stockholm som avses utdela litteraturpriset. Först måste dock Nobelstiftelsens stadgar ändras, om jag är rätt underrättad. Det sker i så fall av Kammarkollegiet. Men eftersom Svenska Akademien i realiteten haft uppdraget i över 100 år kan man ana att det inte är helt givet om Kammarkollegiet kommer att acceptera en föreslagen stadgeändring.

Daniel Bergström.
Daniel Bergström. Foto: Pressbild

Daniel Bergström, tingsfiskal vid Uppsala tingsrätt.

Kan Svenska Akademien, med tio aktiva ledamöter, välja in nya ledamöter?

– Nej, egentligen inte. Å andra sidan är det långt ifrån säkert att rättsföljden av ett inval som görs av ett för litet antal ledamöter är att invalet blir ogiltigt. Antagligen måste en annan sittande ledamot väcka talan i domstol och då bevisa att invalsbeslutet hade blivit ett annat om Akademien hade följt sina beslutsförhetsregler. Det verkar nästan omöjligt. Om frågan ställs på sin spets är det dessutom min uppfattning att kungen i sista hand kan ändra stadgarna för att möjliggöra ett inval.

Kan kungen besluta om att upplösa och rekonstruera Svenska Akademien?

– Ja. Någon kan definitivt upplösa Akademien, frågan är bara vem. Min uppfattning är att det är kungen som förfogar över Akademiens stadgar och därför också kan upplösa Akademien. Är det inte kungen som kan göra det är det antingen Akademien själv eller regeringen.

Kan Nobelstiftelsen frånta Svenska Akademien uppdraget att dela ut Nobelpriset i litteratur?

– Nej. Alfred Nobels testamente pekar ut ”Akademien i Stockholm”. De flesta är överens om att detta avser Svenska Akademien. Nobelstiftelsen kan inte bortse från sin stiftelseurkund, som är Nobels testamente. 

Läs alla DN:s artiklar om Svenska Akademien här.  

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.