Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Kultur

Minusgrader i kulturvalet

Det är inte kulturfrågorna som står i för­grunden i årets valrörelse. Brist på konfliktlinjer mellan partierna och en lågprofilerad kulturminister har bidragit till att sänka ­temperaturen på kulturpolitiken.

Moderaterna

Just nu läsförståelse och läsfrämjande för barn och unga. Vi har därför fyrdubblat stödet för läsfrämjande sedan 2006.

Centerpartiet

Den offentligt finansierade kulturen ska vara tillgänglig för alla i hela landet.

Folkpartiet

Minska läsklyftorna genom prioritering av läsande i skolan. Alla elever ska få ta del av klassiker och samtida betydande verk under sin skolgång.

Kristdemokraterna

Att satsa på barns och ungas läsning. Vi föreslår att det tas fram en klassikerlista med litteratur, film, musik och teater för alla elever i skolan.

Miljöpartiet

Barn och ungas rätt till kultur, konst och estetik. Vi prioriterar kulturskolans framtid och estetiska ämnen i skolan.

Socialdemokraterna

Att öka tillgängligheten till kultur, särskilt för barn och unga

Vänsterpartiet

Barns och ungas möjlighet att utöva konst, teater, dans och musik. Sänk avgifterna, öka antalet pedagoger och se till att Kulturskolan finns i alla kommuner!

Sverigedemokraterna

Kulturarvet, tillgänglighet till kultur för fler och kulturens och idrottens roll för folkhälsan är våra viktigaste prioriteringar i kulturpolitiken.

Moderaterna

Alliansen har höjt kulturbudgeten varje år från 2006. Det fortsätter vi gärna med, men det kräver att fler jobbar.

Centerpartiet

Alliansen satsar drygt 12 miljarder kronor på kulturen, det innebär en höjning av anslagen till kulturen. Vi vill fortsätta denna satsning på kulturen.

Folkpartiet

Vi vill generellt höja ambitionsnivån i kulturpolitiken.

Kristdemokraterna

Sverige har trappat upp kulturbudgeten vilket vi är i stort sett är ensamma om i EU. Vi är beredda att fortsätta öka, förutsatt att utrymme finns.

Miljöpartiet

Vi vill utöver regeringens anslag investera en miljard extra på kulturen under de kommande åren.

Socialdemokraterna

Vi har de senaste åtta åren anslagit mer till kultur än regeringen. Vi höjer gärna anslagen till kultur under förutsättning att statsfinanserna tillåter.

Vänsterpartiet

Höja, vi vill att 1 procent av statsbudgeten ska gå till kultursektorn.

Sverigedemokraterna

Vi vill höja anslagen till utgiftsområdet med 2,2 miljarder, utöver regeringens budget.

Moderaterna

För barn och unga upp till 19 ska det alltid vara fri entré - även på specialutställningar. För vuxna vill vi fortsätta som nu.

Centerpartiet

Vi vill inte införa obligatorisk fri entré på statliga museer. Det gynnar en liten del av landet. Vi vill att kulturen ska leva i hela landet.

Folkpartiet

Ja.

Kristdemokraterna

Inget svar

Miljöpartiet

Ja, vi vill även se över möjligheten att på sikt införa fri entré också på regionala museer. Det är dock inget vi prioriterat i vår senaste budget.

Socialdemokraterna

Ja, och vi vill på sikt ha fri entré på regionala museer också.

Vänsterpartiet

Ja, vi vill även att lokala och regionala museer ska erbjuda fritt inträde.

Sverigedemokraterna

Vi har inget sådant förslag i dagsläget, utan tror i första hand att andra åtgärder behövs för att locka nya grupper till museerna.

Moderaterna

Moderaterna vill på sikt ha finansiering via skattsedeln. För det krävs en utredning, men oberoendet måste värnas.

Centerpartiet

Dagens system är omodernt och ohållbart. Vi vill införa public-service/medieav­gift via skattsedeln. Teknikoberoende och lika för alla skattebetalare.

Folkpartiet

Radio- och tv-avgiften är föråldrad och ska avskaffas. Vi vill ha en teknikoberoende finansiering som tryggar oberoende och medel till kvalitet.

Kristdemokraterna

Vi tycker det är mycket angeläget att slopa tv-licensen. Vi har i stället föreslagit en teknikneutral avgift på skatten. Nuvarande system är inte hållbart.

Miljöpartiet

På ett sätt som säkrar en stabil finansiering, är oberoende från politiska intressen och är långsiktigt trovärdig.

Socialdemokraterna

Finansieringssystemet måste ge största möjliga oberoende till public service. Vi har föreslagit att tv-avgiften ska utredas så snart som möjligt.

Vänsterpartiet

Vi värnar licenssystemet, men det bör förändras. Finansieringen måste garantera PS oberoende, vara långsiktigt hållbar samt klara av förändrade användarmönster.

Sverigedemokraterna

Förslagsvis genom skattesedeln i takt med ett mer teknikneutralt tv-utbud. Upptagningen av begravningsavgiften är intressant att titta på som inspiration.

Moderaterna

Vi har stärkt biblioteken genom en ny bibliotekslag och infört lag om obligatoriska skolbibliotek. Skolans bibliotek ska ha egna bibliotekarier.

Centerpartiet

Gratis att låna på bibliotek, möjliggöra för olika aktörer, att driva bibliotek. Bibliotek i hela landet. Mer samarbete mellan skola och bibliotek.

Folkpartiet

Biblioteken har en central roll att lyfta fram kvalitetslitteratur. Vi arbetar genom ny bibliotekslag och i kommuner för att bygga ut folkbiblioteken.

Kristdemokraterna

Vi vill värna biblioteken och tycker att den nya bibliotekslagstiftningen är bra. Vi har länge föreslagit en nationell biblioteksstrategi.

Miljöpartiet

Vi vill utveckla samverkan inom biblioteksväsendet så att dess samlade resurser kommer alla människor till del, och satsa på utbildad bibliotekspersonal.

Socialdemokraterna

Biblioteken och boklånen ska fortsätta att vara avgiftsfria. Alla barn ska ha tillgång till skolbibliotek.

Vänsterpartiet

Inrätta digitala bibliotek, ta fram nationell biblioteksplan, utbildade bibliotekarier på alla bibliotek och frigöra biblioteken från kommersiella intressen.

Sverigedemokraterna

Biblioteken fyller en viktig funktion och vi föreslår inga sänkningar i biblioteksinköp. Kommunerna har en viktig roll som huvudmän.

Moderaterna

Vi har ett presstöd på drygt en halv miljard som finns för att stödja dagspressen, men stödet behöver förändras.

Centerpartiet

Presstödet kvar, tillsammans med fungerande marknad med långsiktiga goda villkor för att möta den nya världen med digitala medier. Värna mångfalden.

Folkpartiet

En bred mediepolitisk utredning behövs. Reklamskatten bör slopas samtidigt som presstödet reformeras. Momsen för digitala medier ska sänkas.

Kristdemokraterna

Inget svar.

Miljöpartiet

Genom förbättrat presstöd, harmoniserad reklamskatt och större mediepolitiskt ansvarstagande.

Socialdemokraterna

Vi föreslår en parlamentarisk utredning som ska se över mediepolitiken för att bland annat behandla tidningskrisen.

Vänsterpartiet

Det behövs ett modernt presstödssystem, anpassat till dagens medieanvändare, för att ge stöd till originaljournalistik och för att fler röster ska höras.

Sverigedemokraterna

Det finns inget enkelt svar, men visst presstöd och eventuellt en sänkning av, eller helt slopad, reklamskatt för tidningar är frågor vi får arbeta med.

Moderaterna

Öka. Samverkansmodellen bidrar till att öka engagemanget och kunskapen på regional nivå.

Centerpartiet

Öka. Vi tror att beslut fattas bäst nära dem de berör. Hela Sverige ska kunna ta del av ett rikt kulturliv. Utveckla kultursamverkansmodellen ytterligare.

Folkpartiet

Vi tycker att samverkansmodellen på det hela taget fungerar bra och vill inte i nuläget förändra detta.

Kristdemokraterna

Vi är öppna för att ytterligare decentralisera kulturpolitiken. Men det är viktigt att värna principen om armlängds avstånd mellan kultur och politik.

Miljöpartiet

Det är bra att kulturpolitiska beslut fattas nära medborgare, men det behövs också ett nationellt ansvarstagande.

Socialdemokraterna

Vi tror på en balans mellan regionalt och statligt inflytande – det är viktigt att de nationella kulturpolitiska målen får styra.

Vänsterpartiet

Varken sig öka eller minska utan vara som i dag.

Sverigedemokraterna

Vi tror det är bra med viss decentralisering och har därför ställt oss bakom Kultursamverkansmodellen. Dock är det nödvändigt att utvärdera utfallet.

Moderaterna

Nej, eftersom kommunerna är huvudmän ska kommunerna finansiera verksamheten. Det går bra för musik- och kulturskolorna i Sverige, vilket är glädjande.

Centerpartiet

Kulturskolorna ska fortsatt vara en kommunal angelägenhet anser vi. Kommunerna känner bäst kommunens och regionens speciella förutsättningar.

Folkpartiet

Vi vill stärka den kommunala kultur- och musikskolan genom nationella riktlinjer och ett nationellt kunskapscentrum.

Kristdemokraterna

Det är, och bör vara, ett kommunalt ansvar. Alla barn ska ha möjlighet att få spela ett instrument under sin skoltid

Miljöpartiet

Staten ska ta ansvar för samordning och utvärdering, se till att det finns adekvat lärarutbildning och upprätta en nationell strategi för kulturskolan.

Socialdemokraterna

Vi föreslår ett stimulansbidrag till kultur- och musikskolan på 50 miljoner kronor för att hålla nere avgifterna. Fler bör få möjlighet att delta.

Vänsterpartiet

Vi vill öka anslagen till kommunerna för att bland annat kunna införa en maxtaxa på 300 kronor per termin för kulturskolan.

Sverigedemokraterna

Det är något vi är beredda att titta på för att stärka tillgängligheten för barn och unga och likvärdigheten mellan kommunerna i landet.

Moderaterna

Barns rätt till kultur är nu ett nationellt styrande mål och våra satsningar på kultur för äldre har också betytt mycket. Men vi kan bli ännu bättre.

Centerpartiet

Ja. Centerpartiet vill utveckla och satsa ännu mer på Skapande skola. Vi har stämmobeslut på tillgång till kulturskolor i alla Sveriges kommuner.

Folkpartiet

Ja, genom Skapande skola får barn och unga tidigt möta kultur och vi vill fortsätta att bygga ut satsningen. Museer ska ha fri entré för alla.

Kristdemokraterna

Ja. Från statligt håll bedrivs speciella satsningar på kultur för äldre och för yngre är ”skapande skola” en mycket betydelsefull kultursatsning.

Miljöpartiet

Det behövs ett aktivt arbete för att kulturen ska nå alla grupper som av någon anledning har svårare att ta del av kulturutbudet.

Socialdemokraterna

Vi tror att det är viktigt att barn och unga får uppleva och utöva kultur. Även till exempel äldre på omsorgsboenden behöver kulturupplevelser.

Vänsterpartiet

Ja, bland annat behövs fler samlingslokaler som har utrymme för eget skapande, social gemenskap och gästspel av professionella kulturarbetare.

Sverigedemokraterna

Ja, Skapande skola redan i förskolan och ökat stöd till kulturverksamhet vid äldreboenden och sjukhus är några viktiga tillgänglighetsreformer.

Politiken är högst närvarande i kulturen. Kampandan brinner på teaterscener och i konsertlokaler: mot rådande maktförhållanden i allmänhet, för feminism och antir­asism i synnerhet.

Däremot har kulturen försvunnit ur politiken. Till skillnad från för fyra år sedan, då alla partier ville profilera sig kulturpolitiskt och de rödgröna försökte göra kulturen till en valfråga, är kulturfrågorna i 2014 års valrörelse iskalla.

Sex av åtta partier vill höja kultur­budgeten. Men i tv-debatter och programförklaringar intar kultursektorns hjärtefrågor en undanskymd plats.

I alliansens valmanifest ryms de kulturpolitiska visionerna på drygt en av de 120 sidorna och Socialdemokraterna nöjer sig med ett stycke. Alliansens manifest vill, förutom att värna psalmsången i skolan, göra kulturen mer tillgänglig för de äldre. Socialdemokraterna lovar motsvarande för de yngre.

– Man kan lugnt säga att det råder minusgrader i den kulturpolitiska debatten. Grundproblemet är att de olika partiernas kulturpolitiska program är extremt lika. Skillnaderna är inte tillräckligt stora för att kulturen ska kunna bli en valfråga, säger dramatikern och kulturdebattören Stina Oscarson (även ny krönikör i DN).

I förra valrörelsen bidrog Skuggutredningen till att föra kulturpolitiken högt upp på agendan. Skuggutredningen initierades 2008, var tänkt som ett alternativ till Kulturutredningen och presenterades med en nio timmar lång maratonuppläsning av 108 skådespelare på Orionteatern. Stina Oscarson var initiativtagaren.

– Inga politiker pratade kulturfrågor före Skuggutredningen och det var därför vi drog i gång. Men sedan drabbades vi av den form av kidnappning av motstånd som sker i västerländska demokratier, där man kramar ihjäl kritiken. Helt plötsligt älskade alla Skugg­utredningen och varenda politiker började prata kultur. Men vad som hände då var att kulturen togs som gisslan för att främja tillväxt, främja hälsa, främja turism och så vidare. Vi fick i gång det där samtalet vi hade eftersträvat, men det tog en helt annan riktning, säger Stina Oscarson.

I dagarna håller hon på att skriva färdigt ”Handbok för en ny kulturminister” tillsammans med poeten Mats Söderlund. Den är tänkt att komma ut strax efter valet, i samband med att regeringen tillsätter de nya ministrarna.

Även kritikern och författaren Carl Rudbeck håller med om att kulturfrågorna inte har tagit fyr i årets valdebatt.

– Det beror på att alliansen aldrig har prioriterat kulturfrågorna och att Socialdemokraterna tänker att man inte vinner några val på dem. Alliansen är ointresserad av kulturpolitik därför att de egentligen ser den som ett vänsterprojekt: ju mind­re kulturpolitik, desto bättre. Men ny teknik och nya distributionssätt har också gjort mycket av traditionell kulturpolitik otidsenlig. Det är som om arbetsmarknadspolitik mest skulle handla om repslagare, tunnbindare och kittelflickare, säger han.

Carl Rudbeck, som själv skulle vilja se en mer utmanande, liberal kulturpolitik tror att regeringen inte har vågat genomföra de reformer de skulle ha velat. Efter stormen kring alliansens första, mer ideologiskt drivna kulturminister Cecilia Stegö Chilò (som avgick efter tio dagar 2006) och hennes obetalda tv-licens blev regeringen rädd för att stöta sig med kulturvärldens aktörer. Kulturpolitiken fick bli ett bondeoffer.

– Lena Adelsohn Liljeroth har varit en lågprofilerad kulturminister som eftersträvat ett minimum av förändringar. Hon har aldrig sökt konflikt eller sagt något kontroversiellt. Det är förstås en ren spekulation, men det verkar som om Fredrik Reinfeldt skulle ha sagt till henne: ”Gör så lite som möjligt, sök ingen strid och framför allt: se till att jag slipper försvara kontroversiella utspel från din sida.” Om det var hennes mandat har hon gjort ett bra jobb, säger Carl Rudbeck.

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.