Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Politik

Detta lovar partierna inför valet

Samtliga partier har lämnat sina valmanifest. DN sammanställer de viktigaste löftena i manifesten.

Alliansen

Tioårig grundskola och mindre klasser på lågstadiet är en av de större satsningarna. Alliansen vill också ha betyg från årskurs fyra och inrätta fler förstelärare.

Miljöpartiet

Minska byråkratin, se till att särskilt stöd sätts in i rätt tid och höja kvaliteten i skolor med dåliga resultat. Elever ska erbjudas modersmålundervisning och tvåspråkig undervisning i andra ämnen. Privatdrivna skolors uttag av vinster ska begränsas.

Socialdemokraterna

Mindre klasser i lågstadiet och fler speciallärare föreslås. Dessutom ska sexårsverksamheten bli obligatorisk, liksom gymnasieskolan. Ett maxtak på 15 barn införs i förskolan.

Vänsterpartiet

Skolor ska inte få drivas med vinstintresse. Det fria skolvalet ska ersättas med huvudprincipen att man går i den skola som ligger närmast hemmet. Satsning på 6 000 nya lärare i grundskolan.

Sverigedemokraterna

Skolan ska återförstatligas. Stimulansbidrag till kommunerna för att rusta upp skolbyggnader. SD vill satsa på att höja kunskaperna i det svenska språket och förståelsen för det svenska kulturarvet. Fler platser på läkarutbildningen.

Alliansen

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga under 23 år är en hörnsten i jobbpolitiken. Alliansen föreslår även förlängd provanställningstid från sex till tolv månader. Målet är fem miljoner i jobb 2020.

Miljöpartiet

MP vill investera i olika klimatinsatser, en ny järnväg och fler anställda inom skolan. Det ska ge fler jobb, menar partiet som även vill bygga ut yrkesvux och lärlingsutbildningar. Utvidga och miljöanpassa Rot så att det kan användas för att rusta upp och energieffektivisera förorter.

Socialdemokraterna

Garanti för att arbetslösa unga inom 90 dagar ska ha ett jobb, en praktikplats eller gå en utbildning. Fas 3 ska avskaffas till förmån för så kallade Extratjänster. Målet är lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Vänsterpartiet

Fler anställda i välfärden och investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning ska kunna ge 30 000 nya jobb på kort sikt. Fast anställning ska vara norm och det ska lagstiftas om rätt till heltid.

Sverigedemokraterna

SD siktar mot full sysselsättning. Då vill de se slopad allmän löneavgift för småföretag med upp till nio anställda. Minskat sjuklöneansvar för alla företag och helt slopat i mindre företag. SD vill se fler undantag i turordningsreglerna i Las.

Alliansen

Satsning på att korta kötiderna inom cancervården. Dessutom ska kömiljarden omvandlas så att vårdgivarna får ett större helhetsansvar för patienten med bland annat mer sammanhållna vårdkedjor.

Miljöpartiet

MP vill införa en folkhälsolag för att tydliggöra arbetet för ett socialt hållbart samhälle. Bland annat vill partiet förbjuda transfetter i mat. Kvaliteten i vården generellt ska bli bättre samtidigt som fler läkarstudenter ska utbildas. En vårdgaranti inom missbruksvården ska införas.

Socialdemokraterna

Garanti för att behandling av cancer ska inledas senast fyra veckor efter diagnosen. Satsning på förlossningsvården genom utökad utbildning av barnmorskor.

Vänsterpartiet

Det generella statsbidraget till kommuner och landsting ska höjas och värdesäkras. Resurserna till sjukvården ska ökas så att tusentals fler kan anställas och antalet vårdplatser utökas.

Sverigedemokraterna

Fler vårdplatser ska ge högre kvalitet, bättre arbetsvillkor och ökad tillgänglighet i vården. En vårdgaranti där de sjukaste och mest svårbehandlade patienterna prioriteras. Avskaffad subventionerad vård för papperslösa.

Alliansen

En äldreboendegaranti ska tvinga kommunerna att erbjuda plats i ett trygghetsboende för alla som är över 85 år och beviljats hemtjänst. Dessutom stimulans till kommuner och landsting för bättre äldrevård.

Miljöpartiet

Bemanningen i äldrevården ska öka samtidigt som maten inom äldreomsorgen ska vara både god och ekologisk - allt för att öka livskvalitet och hälsa för de äldre. Precis som i hela välfärdsområdet ska privata företags möjligheter att ta ut vinster begränsas.

Socialdemokraterna

Höjda statsbidrag till kommunerna för att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Kommuner ska inte tvingas att erbjuda privata alternativ inom äldreomsorgen.

Vänsterpartiet

Bemanningen inom äldreomsorgen ska ökas genom en öronmärkt satsning som fullt utbyggd kommer att räcka till cirka 10 000 fler undersköterskor. Äldre ska ges ökat inflytande över sina insatser.

Sverigedemokraterna

Ökat investeringsstöd till byggandet av nya trygghetsboenden och särskilda boenden. En matreform som ger äldre brukare av omsorgen mat som uppfyller grundkrav gällande näringsinnehåll och kvalitet. Avskaffad patientavgift för äldre över 85 år och förstärkt tandvårdsbidrag.

Alliansen

Fler kommuner ska ta ansvar för flyktingmottagande och Migrationsverket ska kunna driva anläggningsboende i egen regi. Sverige ska fortsätta ta emot människor som flyr förföljelse och förtryck.

Miljöpartiet

MP vill stärka asylrätten. Anknytning och hälsa ska väga tyngre som skäl för att få stanna än vad de gör i dag. Även hbtq-personer ska få stärkt asylrätt. Papperslösa och asylsökande ska ha rätt till samma vård som alla andra i Sverige.

Socialdemokraterna

Alla kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. Alla asylsökande ska ha rätt till en individuell och rättssäker prövning. Den som är i behov av skydd ska få en fristad i Sverige.

Vänsterpartiet

Sverige ska föra en human och generös flyktingpolitik. Den som riskerar förföljelse på grund av kön, sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet ska ges flyktingstatus i Sverige.

Sverigedemokraterna

En fråga som genomsyrar många av SD:s förslag. Partiet vill se kraftigt begränsad asylinvandring, fler uppehållstillstånd ska vara temporära i stället för permanenta och arbetskraftsinvandringen ska begränsas. Biståndet till UNHCR ska öka.

Alliansen

Bonus ska ges till miljöanpassade fordon medan bilar med höga utsläpp av koldioxid får betala till högre fordonsskatt. En skatt på miljö- och hälsofarliga kemikalier införs.

Miljöpartiet

Ett klimatpolitiskt ramverk ska införas och arbetet för att all elproduktion och uppvärmning i Sverige ska komma från förnybara energikällor senast år 2030, ska inledas. Kollektivtrafikens andel av transporterna ska fördubblas. En lastbilsskatt ska införas.

Socialdemokraterna

År 2050 ska Sverige vara oberoende av fossila bränslen. Den förnybara energin ska byggas ut. Vill se en blocköverskridande energiöverenskommelse.

Vänsterpartiet

Vill göra Sverige till en föregångare på klimatområdet. På sikt ska hela Sveriges energiproduktion vara ekologiskt hållbar. Under den kommande mandatperioden bör två av Sveriges kärnkraftsreaktorer stängas.

Sverigedemokraterna

En satsning för att bekämpa miljöproblemen i Östersjön. Förstärkt stöd till de fattigaste ländernas arbete med att minska utsläpp av miljöfarliga ämnen. Nej till fortsatt subventionerad vindkraft och ja till mer forskning på kärnkraft och framtida oljeoberoende.

Alliansen

Höjda skatter med cirka sju miljarder kronor nästa år, bland annat högre skatt på alkohol och tobak. Ytterligare budgetförstärkningar på 25 miljarder kan krävas om överskottsmålet ska nås 2018.

Miljöpartiet

En gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring ska införas, golvet och taket i a-kassan höjas. Missbruk av visstidsanställningar och timanställningar ska stoppas. Arbetstiden ska förkortas och ekonomin ska inte längre bygga på tillväxt.

Socialdemokraterna

Slopad restaurangmoms och slopad arbetsgivarrabatt på att anställa unga ska frigöra 21,5 miljarder till andra satsningar. Bankskatt på 4 miljarder införs liksom höjd skatt för miljoninkomster. Minskad avdragsrätt för gåvor och begränsningar av RUT.

Vänsterpartiet

Full sysselsättning ska vara det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Överskottsmålet slopas och ersätts med mål om budget i balans. Skatt ska betalas efter bärkraft och välfärd fördelas efter behov.

Sverigedemokraterna

Stor del av SD:s reformutrymme bygger på begränsningar av invandringen. A-kassan ska bli obligatorisk och avgiftsfri. Skatteskillnaderna mellan pensionärer och arbetande ska utraderas. Flera infrastruktursatsningar ska främja det svenska näringslivet.

Socialdemokraterna

Skolan. Socialdemokraterna vill lägga 8,9 miljarder på för-, grund- och gymnasieskolan. Det handlar bland annat om mindre klasser, högre löner till lärare, läxhjälp till alla och obligatoriskt gymnasium.

Arbetsmarknad. Jobb, utbildning eller praktikplats ska erbjudas all unga arbetslösa senast efter 90 dagar. Kostar 6,2 miljarder kronor.

Trygghetssystemen. Ersättningarna i sjukförsäkringen och a-kassan ska höjas liksom barnbidragen, vilket kostar totalt 6,9 miljarder.

Vård och omsorg. Sjukvården tillförs 2,1 miljarder kronor. Cancervården förbättras för 0,5 miljarder och 0,6 miljarder går till äldreboenden.

Skatter. Slopad nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga ger staten 16,6 miljarder kronor. Slopad rabatt på krogmomsen ger 5 miljarder. Höjd bankskatt och högre skatt för höginkomsttagare ger 4 respektive 1,8 miljarder.

Vänsterpartiet

Vinster i välfärdsbolag. Partiets absoluta hjärtefråga. Bolag inom vård, skola och omsorg som drivs med offentliga medel ska inte få dela ut vinster till sina ägare.

Arbetsmarknad. Möjligheter till tillfälliga anställningar inskränks. Rätt till heltid. Ersättningar till sjuka och arbetslösa höjs, kostar över 15 miljarder kronor. 13 miljarder läggs på  arbetsmarknadsutbildningar.

Jämställdhet. Hälften av föräldraledigheten ska tillfalla vardera föräldern.

Vård och omsorg. Äldreomsorgen tillförs över 4 miljarder kronor, förskolan 3 miljarder, skolan drygt 7 miljarder, sjukvården 5 miljarder.

Skatter. Totalt 70 miljarder i skattehöjningar. Det handlar bland annat om höjd skatt på inkomster över 30.000 kronor, höjda arbetsgivaravgifter, höjd bolagsskatt och slopad rabatt på krogmomsen.

Miljöpartiet

Energi och klimat. All uppvärmning och el ska komma från förnybara källor år 2030. Minst två kärnkraftsreaktorer ska stängas. Kollektivtrafiken ska fördubblas. Rot-avdrag för energieffektiviseringar.

Skolan. Höjda lärarlöner, mindre byråkrati och mer personal. Möjlighet för lärare att själva direkt ordinera särskilt stöd. Total en satsning på 5,9 miljarder kronor nästa år. 

Jobb och företag. 30.000 nya jobb genom gröna investeringar i förnybar energi, tåg och bostäder. Höjd ersättning för arbetslösa. Sänkta arbetsgivaravgifter och slopat sjuklöneansvar för småföretag. Möjlighet till friår och på sikt kortare arbetstid. Vill behålla nedsättningen av krogmomsen.

Jämställdhet. Dela föräldraförsäkringen i tre delar, en öronmärkt för vardera föräldern och en fri att fördela. Kvotering till bolagsstyrelser.

Skatter. Höjningar på drygt 24 miljarder kronor årligen. Skatten på månadsinkomster över 40.000 höjs. Total höjning av miljöskatter på 12,3 miljarder kronor, bland annat på koldioxid, flyg, kärnkraft samt en kilometerskatt på lastbilar. Slopad ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften.

Alliansen

Skolan. Alliansen satsar drygt 7 miljarder kronor på skolan: mindre klasser på lågstadiet, mer matematikundervisning, mer fortbildning för lärare mm. Dessutom betyg från årskurs 4 och ordningsomdömen. Folkpartiets profilfrågor.

Brott och straff. Alliansen vill höja straffen för grova våldsbrott och sexualbrott. Fotboja ska användas oftare vid överträdelse av kontaktförbud.

Vård och omsorg. Kort vårdköer för cancersjuka, kostar 0,5 miljarder kronor årligen. Alla som fyllt 85 år garanteras trygghetsboende. Kristdemokraternas profilfrågor.

Sverigebygget. En långsiktig satsning på höghastighetståg, mer kollektivtrafik i städerna och 100.000 nya bostäder. Slutår 2035, finansieringen långt ifrån färdig. Har blivit en moderat profilfråga.

Miljö. Fler laddstolpar för elbilar och ett nytt bonussystem för miljöbilar som finansieras med straffavgifter på bränsleslukande fordon. Centerpartiets profilfrågor.

Skatter. Alliansen vill undvika skattehöjningar på arbete och företag och har därför en stramare budget än oppositionen. Skatteavdrag för pensionssparande slopas. Skatt på fordon, alkohol och tobak höjs. Totalt ger det drygt 9 miljarder kronor.

Sverigedemokraterna

Migration. Huvudfrågan är att asyl- och anhöriginvandringen ska minskas med 90 procent. Samtidigt ska samhällets integrationsinsatser dras ner. SD hävdar att man därmed sparar 15 miljarder kronor till statskassan 2015 och drygt 54 miljarder 2018.

Pensionärerna. Pengarna vill SD bland annat satsa på de äldre. Sänkt skatt och höjd garantipension är några löften, liksom mer resurser till äldreboenden och anhörigstöd.

Arbetsmarknad. SD vill kraftigt höja ersättningen till arbetslösa, förstatliga a-kassan och helt slopa egenavgiften.

Försvaret. SD talar om ”upprustning” och viker 3 miljarder kronor för detta 2015 och hela 9 miljarder 2018.

Skatter. Liksom de rödgröna vill SD slopa ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften och nedsättningen av krogmomsen. Skatten höjs också för banker och gruvbolag. Ger tillsammans runt 25 miljarder kronor.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.