Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-07-05 02:39

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/politik/sa-arbetar-dn-med-faktakoll/

SVENSK POLITIK

Så arbetar DN med faktakoll

Dagens nyheter är en del av faktakollssamarbetet Faktiskt. Faktiskt är ett samarbete mellan några av Sveriges ledande mediehus där vi samlar faktakollade påståenden inom samhällsdebatten och det offentliga samtalet i Sverige. Den här artikeln berättar hur vi arbetar med faktakoll, och innehåller en löpande rättelselogg över rättelser i våra granskningar.

Samarbetets syfte är att bidra till en öppen, inkluderande och faktabaserad offentlig debatt. Genom att gå igenom faktaunderlaget bakom påståenden som påverkar vår verklighetsuppfattning arbetar vi för en källkritisk diskussion och en konstruktiv samhällsdebatt. Faktiskt ska också avslöja spridningen av konstruerade och påhittade nyheter och annat digitalt medieinnehåll som utger sig för att vara sanna. Faktiskt är ett samarbete mellan Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, SVT och KIT.

DN följer även de riktlinjer som det internationella faktakollsnätverket IFCN har satt upp. DN är en av två aktörer i Sverige som är verifierad medlem i IFCN, vilket förutsätter en transparent, neutral och tydlig process i de faktakollar som görs.

Alla DN:s faktakollar hittar du här.


Så jobbar vi

Utgångspunkten för våra faktakollar är ett påstående som gjorts offentligt, antingen i dokument, en publikation eller i öppna forum – hit räknas även sociala medier. Valet av vilka påståenden som blir faktakollade följer normala nyhetskriterier.

Påståendet ska vara baserat på eftersökningsbar information.

Påståendet ska inte vara normativt, som till exempel ”Partiets politik gör samhället sämre”.

Påståendet ska inte vara en spådom om framtiden.

Påståendet bör ha en viss spridning och tas upp i samhällsdebatten.

Påståendet bör vara kontroversiellt, i meningen att någon undrar över sanningshalten i det som sägs.

Påståendet bör vara relevant, det vill säga att det gör skillnad om det är sant eller falskt.

Påståendet ska först och främst ha betydelse för svenska förhållanden.

Påståendet bör ha betydelse eller vara intressant för många.

När ett påstående väljs ut för faktakoll kontaktar vi tidigt avsändaren för att verifiera påståendet, kontexten runt det, och efterfråga vilket faktaunderlag och eventuell dokumentation som ligger till grund för påståendet. Våra faktakollare kommer därefter att använda öppna journalistiska metoder för att undersöka faktaunderlaget till påståendet.

Om avsändaren är okänd eller inte kan hittas, tar vi utgångspunkt i det som är känt runt påståendets ursprung och kontext. Sättet på vilket detta görs redovisas i varje faktakoll så att läsarna själva kan följa processen och se hur vi kom fram till vår slutsats.

Faktakollsarbetet innehåller följande steg:

1. Påståendet/citatet/bilden/videon/hemsidan som ska granskas återges ordagrant. Forumet där det framfördes samt tidpunkt återges.

2. Personen eller organisationen bakom påståendet kontaktas för att få återge sina öppna källor.

3. Källan/orna undersök. Stödjer de påståendet eller bilden etc? En värdering av källornas trovärdighet genomförs.

4. Officiell statistik gås igenom. Har det gjorts forskning på området? Har berörda myndigheter skrivit rapporter eller gjort granskningar?

5. En skanning om huruvida media har rapporterat om ämne  och en ihopsamling av relevanta klipp görs.

6. Experter som finns på området identifieras. Dessa kontaktas för länkar till rapporter, statistik eller annan fakta som är relevant.

7. De verktyg som finns för att identifiera bilder/videor används om relevant, upphovspersoner kontaktas.

8. I redovisningen av varje punkt ska källan till informationen visas. Till det ska statistik, siffror, länkar och faktauppgifter tillfogas om relevant. Grafik och tabeller kan produceras utifrån dessa, om relevant.

9. Faktakollar ska främst utgå från offentliga källor. Ibland kanske inte det går och då får man använda sig av de främsta experterna på området och göra traditionella pratminusintervjuer. Även experternas trovärdighet ska värderas. Bara personer som är obestridliga experter på ett ämnesområde ska användas.

10. Resultatet analyseras och faktakollaren bestämmer sedan vilket omdöme påståendet ska ha i betygsskalan utifrån betygsskalans kriterier. En sammanfattande motivering till omdömet skrivs.

11. Om möjligt kontaktas personen/organisationen/kontot som stått för påståendet för en kommentar, som sedan inkluderas i publiceringen.

Betygsskalan består av totalt fem grader.

Färdiga faktakollar publiceras oavsett betygsvärdering. Även påståenden som värderas som ”Faktiskt helt sant” publiceras.

Alla våra faktakollar baseras på information och fakta som var tillgängliga vid tidpunkten för faktakollen. Då det begås fel från vår sida publiceras rättelser öppet och tydligt. Längst ned på denna sida finns vår rättelselogg, där vi löpande publicerar alla rättelser. DN:s rättelsepolicy återfinns här.

Hur vi graderar sanningshalten i ett påstående:

Faktiskt helt sant

Faktan i påståendet är korrekt och entydig, och framförs i ett rättvisande och korrekt sammanhang.

Faktiskt delvis sant

Påståendet grundar sig i fakta som i sig är korrekt men ger i sin kontext inte en rättvis bild av det som påstås. Påståendet är del av ett selektivt budskap, där det finns fakta som delvis talar emot påståendet och som breddar bilden, men en övervägande del av faktan är korrekt.

Faktiskt oklart

Det går inte att få ett entydigt svar på frågan om påståendet är sant. Antingen för att det inte finns några trovärdiga eller allmänt tillgängliga källor för påståendet, eller för att de källor som finns inte ger en tydlig slutsats.

Faktiskt mestadels fel

Påståendet är till stor del felaktigt eller missvisande, och fakta som tydligt talar mot påståendet har utelämnats. Fakta används i ett felaktigt sammanhang även om de till viss del är korrekta. Det finns källor som tydligt talar emot påståendet och dessa är fler och/eller mer trovärdiga än de som talar för.

Faktiskt helt fel

Påståendet stämmer inte alls eller är helt påhittat.

Tipsa oss om ett påstående att faktagranska

Vi tar gärna emot tips om påståenden, bilder och filmer att granska. Kontaktuppgifter till de deltagande mediehusen hittar du nedan. Du omfattas av källskydd och är anonym. Det är dock en fördel för granskningen om du lämnar kontaktuppgifter då vi i vissa fall kan behöva mer uppgifter för att komma vidare i vår granskning. Du kan välja att kontakta faktiskt@dn.se eller en individuell reporter som gjort med en faktakoll.

Vanliga frågor och svar

Vilka är ni som jobbar med DN:s faktakollar?

Faktiskt är ett samarbete mellan DN, SR, SVT, SvD och KIT.  Varje redaktion arbetar självständigt utifrån sina arbetsgångar. När en faktakoll är genomförd och publicerade på mediehusets sajt lägger den ansvarige redaktören för mediehuset i fråga upp artikeln på Faktiskt.se. Gemensamma sociala medier-konton för projektet återfinns. Där publicerar varje redaktion sina publiceringar, och har ansvar att moderera dessa.

DN:s reportrar följer de yrkesetiska regler som satts upp av Journalistförbundet. De yrkesetiska reglerna innefattar bland annat att inte acceptera uppdrag, inbjudningar, gåvor, gratisresor eller andra förmåner som kan misstänkliggöra en reporters ställning som fri och självständig journalist. Reglerna innefattar också regler om att inte ta emot journalistiska uppdrag av personer utanför en redaktionell ledning och att inte ge efter för påtryckningarna från utomstående.

DN:s reportrar omfattas också av en policy för intressekonflikter. Policyn innebär bland annat att skriftligt godkännande ska sökas vid fall där den anställde accepterar andra jobb eller uppdrag utanför Bonnier news företag. Anställda får inte arbeta hos eller vara anlitad av en potentiell eller faktisk leverantör, kund eller konkurrent till Bonnier news. Egna innehav av ekonomiska intressen hos konkurrenter, kunder, distributörer, mäklare eller leverantörer till Bonnier news ska informeras chefer, samma gäller i fall där en nära vän eller en familjemedlem har sådana intressen.

Följande personer har skrivit faktakollar för DN.

Hugo Ewald

Faktakollsredaktör på Dagens nyheter. Tidigare redaktör för tidningen Metros Viralgranskaren mellan 2015 och 2018.

+46701615817

hugo.ewald@dn.se

Alexandra Carlsson Tenitskaja

Alexandra Carlsson Tenitskaja är politisk reporter på Dagens Nyheter och arbetade tidigare på bland annat Aftonbladet.

alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se

Edgar Mannheimer

Edgar Mannheimer är politisk reporter på Dagens Nyheter med särskild fokus på bevakning av riksdagsvalet 2018. Har tidigare arbetat på bland annat Sveriges radio.

edgar.mannheimer@dn.se

Stefan Lisinski

Stefan Lisinski är rättsreporter på Dagens Nyheter och bevakar rättsfall, brottsutveckling och lagstiftning.

stefan.lisinski@dn.se

För svar på allmänna frågor, kontakta faktiskt@dn.se.

Hur finansieras ni?

Dagens Nyheter AB är en del av Bonnier AB och finansieras genom annons- och prenumerationsintäkter.

Faktiskt-samarbetet finansieras till huvuddelen av de medverkande redaktionerna. En mindre del av projektet, för delar av den tekniska plattformen, har fått ett produktionsstöd från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova. Stödet från Vinnova kan – fullt utnyttjat – uppgå till 1,9 miljoner kronor. Projektets bedömning är att hela det stödet inte kommer att utnyttjas. Varken Vinnova eller någon annan, utomstående aktör har någon påverkan på det redaktionella innehållet.

Granskar ni bara vad politiker säger?

Nej, vi granskar också annat digitalt medieinnehåll som på olika sätt har med politik att göra och som sprids i offentligheten. Det kan handla om en bild som fått stor spridning på sociala medier, en valfilm eller ett pressmeddelande från en organisation. Valet av vilka påståenden som blir faktakollade följer normala nyhetskriterier.

Granskar ni bara en sida inom politiken eller en fråga?

Nej, Faktiskt syftar att granska ett brett spektrum av påståenden inom flera politiska områden på ett sätt som är opartiskt. Vi granskar påståenden utifrån samma standardmetodik varje gång och att vi koncentrerar inte våra faktakollar på bara en part. Vi varken förespråkar eller tar ställning till sakfrågorna vi faktakollar.

Men tänk om ni visar er ha fel i en granskning?

DN:s rättelsepolicy återfinns här. Vi är transparenta med rättelser och tydligt skriva ut när, hur och varför en text uppdaterats. Allvarliga rättelser, som om vi ändrar ett betyg, skickas ut på samma sociala plattformar som använts för att skicka ut texten och om vi flashar i form av en pushnotis på en faktagranskning som senare visar sig vara felaktig ska vi självklart flasha också den rättade versionen. Längst ned på denna sida återfinns vår rättelselogg.

Hur gör jag om jag tycker att en granskning är felaktig?

Artiklar på DN.se är alla försedda med en knapp under namnet på artikelförfattaren med texten ”rätta artikeln”. Där kan du enkelt berätta vad du anser är fel i artikeln. Du kan också kontakta artikelförfattaren, vars e-postadress finns längst ned i artikeln, direkt eller skicka ett e-postmeddelande till faktiskt@dn.se.

Rättelselogg

Här publiceras alla rättelser i faktakollsartiklar löpande.

Faktiskt helt fel att Sverige skulle skicka tillbaka Syrienflyktingar till kriget

Rättelse 25 april 08.47. I en tidigare version av artikeln kom en del av en annan text in i ingressen. Rubriken har uppdaterats för tydlighetens skull.

Faktiskt helt fel att video visade shariademonstration i Malmö

Uppdatering 4 maj 15:59: Beskrivningen av vad ashura är har förtydligats något. Beskrivningen av Voice of Europes historia har byggts ut något.

Uppdatering 8 maj 13.31: Voice of Europes Facebookinlägg har nu tagits bort.

Livefaktakoll: Partiledardebatten i Agenda

Uppdatering 7 maj 10.25:  I en tidigare version av texten fanns en felaktig uppgift om statistiken till sexualbrott. Siffrorna om antalet personer som invandrat till Sverige har utvidgats och rättats. Betyg har lagts till på fler påståenden. Punkten om ekonomiskt bistånd har omformulerats och tillfogats en graf.

Faktiskt mestadels fel om hur många utländska våldtäktsmän som utvisas

Rättelse 12 maj 18.13: En tidigare version av artikeln saknade texten ”som bor i Sverige” i Åkessons citat. Även rättelsen har ändrats då en tidigare formulering var felaktig.

Faktiskt helt fel att det är förbjudet med utländska flaggor i Norge

Uppdatering 17 maj 10:53: En tidigare version av artikeln hade lydelsen "svenska" på en plats där det skulle stå ”norska”.

Uppdatering 17 maj 11:33 Artikeln har uppdaterats med en kommentar från Mette Gaarder, sekreterare för 17 maj-kommittén.

Uppdatering 17 maj 17:04: Ett stycke om Aftonbladets publicering har lagts till.

Faktiskt helt felaktigt att katolska kyrkan nekades ringa klockor

Uppdatering 21 maj 17:51: I en tidigare version av artikeln benämndes miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö som ”hälsovårdsnämnden”.

Uppdatering 22 maj 12:57: Artikeln har uppdaterats med information om att församlingen ska ha blivit varnade för att bygga ett kyrktorn 1993 då grannar klagat på att de skulle störa av klockringningen, även om de aldrig gjorde någon formell ansökan.

Uppdatering 26 maj 15:13: Artikeln har uppdaterats med information från Sveriges Radios Medierna som sändes den 26 maj.

Uppdatering 1 juni 14:09: I en tidigare version av texten var ”stadsbyggnadskontoret” felstavat.

Så mycket stämmer de virala bilderna om Sveriges höga bensinpriser

Uppdatering 12:54. Ordet ”kulm” har bytts ut mot ”topp” respektive ”högsta nivå” på två olika platser. En tidigare version av texten skrev att sex länder har dyrare bensin än Sverige, rätt siffra är nio.

Mestadels fel om att Attendo ”plockade ut” 649 miljoner i vinst

Uppdatering 7 juni 09:11: I en tidigare version av artikeln stod det ”miljarder” på en plats där det skulle stå ”miljoner”.

Faktiskt helt fel att Gothia Cup ska ha gjort islam till ”ny värdegrund” och förklarat griskött ”haram”

Uppdatering 12 juni 08:40: I en tidigare version av artikeln stod det att Gothia cup äger rum mellan 15–21 juni. Rätt är att Gothia cup äger rum mellan 15-21 juli. "Ska ha" lades till i rubriken för tydlighet.

Livefaktakoll: Jan Björklunds tal i Almedalen

Uppdatering 12 juli 13:28: I en tidigare version av texten fanns ett syftningsfel i stycket om behörighet till gymnasieskolan.

Nej, den här bilden visar inte bildäck som ”återvinns” i Gaza

Uppdatering 28 juni 13:50: Ett ”inte” lades till framför ”specifikt plastsugrör som ska förbjudas” i näst sista stycket. ”Mördades” ändrades till ”dödades”.

Nej, den här bilden ger inte en korrekt bild av SD:s jämställdhetspolitik

Uppdatering 4 juli 14:49. Ett ”efter” byttes ut mot ett ”innan” i meningen ”de flesta aborter görs innan vecka 12”.

Nej, utlandssvenskar har inte fått valsedlar med alla partiers namn utom SD

Uppdatering 12 juli 15:06:  Sverigedemokraterna i Borlänge har nu publicerat ett korrigerande inlägg på sin Facebooksida.

Nej, den här bilden visar inte Socialdemokraternas valmöte i Eskilstuna

Uppdatering 6 augusti 15:51: Texten har uppdaterats med information om att kontot som gjort den spridda bilden under måndagen publicerat en liknande bild.

Uppdatering 6 augusti 20:07. En tidigare version av artikeln gav en felaktig källhänvisning till bilden på Stockholms moské.

Delvis sant om Löfven och Sveriges skatter i spritt inlägg

Uppdatering 10 augusti 21:10: I en tidigare version av texten var beskrivningen av när 3:12-reglerna gäller ofullständig och siffran för den högsta möjliga marginalskatten felaktig, då arbetsgivaravgift hade räknats med i ett av exemplen.

Uppdatering 13 augusti 14:08: Stycket som berör marginalskatten har förtydligats, för att tydligare visa att marginalskatten inte är enda skatt, utan resultatet av flera olika skatter.

Delvis sant av finansministern om de rikaste i Sverige

Uppdatering 27 augusti 2018 10:10: Ett tydliggörande om att siffrorna för 1995 är justerade för inflation har lagts till.

Uppdatering den 3 september 2018 14.23: DN har korrigerat bedömningen från ”delvis sant” till ”helt sant” efter att det framkommit att Socialdemokraterna haft med de skattefria beloppen i sina beräkningar.

Delvis sant att Sverigedemokraterna vill avskaffa det kommunala utjämningssystemet

Uppdatering 3 september 13:59: ett citat av Oscar Sjöstedt har tillförts. Sammanfattningen har förtydligats.

Sant att SD röstat för att avskaffa icke-svenska medborgares rösträtt

Uppdatering 6 september 16:18: Artikeln har förtydligats med att SD röstade för en moderat motion och inte en motion de själva lagt.

Spridd namninsamling om valfusk påstås felaktigt komma från SD

Uppdatering 11 september 21:37: Citat från Jönköpings-Postens intervju med mannen bakom namninsamlingen har lagts till.

Uppdatering 12 september 12:04: I en tidigare version av artikeln stod det att en Vänsterpartist anmälts för otillbörlig valpåverkan. Rätt är att en Socialdemokrat anmälts.

Ämnen i artikeln

Val 2018
Faktiskt
Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt