Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-12 23:33 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/politik/sa-har-det-gatt-med-socialdemokraternas-110-valloften/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Politik

Så har det gått med Socialdemokraternas 110 vallöften

Sverige ska senast 2024 ha en jämlik skola som tillhör de fem bästa i EU, var ett övergripande vallöfte.
Sverige ska senast 2024 ha en jämlik skola som tillhör de fem bästa i EU, var ett övergripande vallöfte. Foto: Berit Roald

DN har granskat partiets valmanifest inför valet 2014.

VAL 2018

Läs mer: Flera tunga S-vallöften har inte genomförts

Övergripande vallöften

1. Lägst arbetslöshet i EU 2020. 

Enligt SCB låg arbetslösheten i september 2014 på 7,8 procent. I januari 2018 hade den sjunkit till 6,5 procent. 2014 låg Sverige på 12:e plats i EU:s arbetslöshetsstatistik. I januari 2018 låg Sverige på 17:e plats. I dag finns ínget som tyder på att målsättningen kommer att uppfyllas.

Ej genomfört 

2. Sverige ska senast 2024 ha en jämlik skola som tillhör de fem bästa i EU.

Enligt den senaste Pisaunderökningen 2016 låg Sveriges resultat i linje med genomsnittet för OECD.  Sverige låg då på 13:e plats av EU-länderna. Sedan förra undersökningen, år 2012, har de svenska resultaten förbättrats. 2012 låg Sverige på plats 18 av EU-länderna när det gäller matematik, läsförståelse och naturvetenskap.

Oklart utfall

3. Inkomstklyftorna ska minska.

Den så kallade Ginikoefficienten har enligt SCB ökat kontinuerligt mellan 2014 och 2016. Ginikoefficienten mäter inkomstklyftorna i landet. En ökning innebär växande klyftor. Enligt finansdepartementets egna prognoser kommer ginikoefficienten att sjunka 2017 och 2018. Om prognosen stämmer kommer klyftorna 2018 att vara i nivå med 2014.

Ej genomfört

4. De påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation

Enligt Folkhälsomyndigheten är folkhälsan i Sverige god i ett internationellt perspektiv. Men ojämlikheten i hälsa är stor och visar sig bland annat i medellivslängd. Skillnaden i återstående medellivslängd vid 30 års ålder är 6,2 år mellan personer med förgymnasial respektive eftergymnasial utbildning. Skillnaderna mellan utbildningsgrupperna har ökat mellan 2006 och 2016, vilket är en utveckling som är rakt motsatt den önskade.

Oklart utfall

5. Fram till 2020 ska det byggas minst 250 000 nya bostäder

Enligt SCB byggdes 171 000 nya lägenheter 2014-2017. Byggtakten har nu avtagit men enligt Boverkets prognos ser målet ut att nås.

Delvis genomfört

 

Jobb och arbetsmarknad

6. Inför en byggbonus för byggföretag som bygger små hyresrätter eller studentlägenheter.

Infördes 2015.

Genomfört

7. Miljonprogrammet ska moderniseras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt. 

Regeringen avsatte en miljard kronor 2016 för upprustning av miljonprogrammen. Enligt Boverket delas pengarna upp på två stöd: Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden och stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Renoveringsstödet är det stöd som gått trögast, 2016: inkom 17 ansökningar, 2017 inkom 93 ansökningar. Utemiljöstödet har det varit större söktryck för: 2016, 314 ansökningar, 2017, 278 ansökningar. Totalt sedan stöden startade har beviljats: renoveringsstödet, 235 mkr, utemiljöstödet, 613 mkr.

Genomfört/ oklart utfall

8. Tillväxtmiljard för att stimulera byggande i kommunerna

Enligt SKL fick 199 kommuner nästan 1,8 miljarder i statsbidrag 2017 för ökat bostadsbyggande.

Genomfört

9. Stärk kreditgivningen för nybyggnation med hjälp av SBAB

S lovade 2014 att SBAB ska få tre miljarder kronor för att finansiera nybyggda hyres- och bostadsrättslägenheter. Något tillskott har inte kommit under mandatperioden.

Ej genomfört

10. Rusta upp och bygg ut järnvägsnätet. Investera i höghastighetsbanor.

Resurserna till järnvägsunderhåll har ökat med 20 procent, enligt regeringens budget. Enligt infrastrukturpropositionen ökar anslaget ytterligare den kommande tioårsperioden. 

Trafikverket har beslutat om byggstart för sträckorna Järna-Linköping och Lund-Hässleholm. Den första sträckan kan användas till höghastighetståg. Regeringen har dock inte fattat beslut om införandet av höghastighetståg.

Delvis genomfört

11. Underhållet av de svenska järnvägarna ska förstatligas

Trafikverket har tagit över besiktningsverksamheten av underhållet. En särskild utredare ska föreslå hur Trafikverket ska överta ytterligare delar av underhållet.

Delvis genomfört

12. Utbyggnad av tunnelbanan och annan kollektivtrafik och vägar.

Byggstart för nya tunnelbanelinjer sker 2018. Projektet Förbifart Stockholm som tillfälligt stoppades efter valet pågår.

Genomfört

13. Reformera arbetsförmedlingen i grunden.

Styrningen av AF är förändrad genom mindre detaljerad reglering samt nya arbetsformer för dialogen mellan departementet och myndigheten. 

Delvis genomfört

14. Avskaffa Fas 3

Avvecklingen av Fas 3 var genomförd den 31 januari 2018.

Genomfört

15. Inför extratjänster i välfärden

I december 2017 hade 11 168 personer en extratjänst, enligt Arbetsförmedlingen. Av dessa var 30 procent nyanlända och 70 procent inskrivna som arbetssökande i mer än 731 dagar.

Genomfört

16. Skapa en 90-dagarsgaranti för unga.

I november 2017 meddelade Arbetsförmedlingen att 90-dagarsgarantin för unga är uppnådd.

Genomfört

17. Lönekartläggningar ska införas.

Regeringen har infört krav på årliga lönekartläggningar.

Genomfört

18. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden.

Ej genomfört

19. Lösa frågan om delade turer 

Ej genomfört

20. Missbruk av visstidsanställningar ska förhindras

Den nya lagen trädde i kraft den 1 maj 2016.

Genomfört/ oklart utfall

21. Svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige.

Lex Laval har rivits upp. Nya regler som innebär stärkt rätt att kräva kollektivavtal av utländska företag som skickar anställda på tillfälliga jobb i Sverige (så kallad utstationering) gäller från 1 juni 2017.

Delvis genomfört

22. Reservera en tredje månad för vardera föräldern i föräldraförsäkringen.

Förslaget röstades igenom den 11 november 2015 i riksdagen. 

Genomfört

23. Höj taket i a-kassan

Regeringen beslutade i vårbudgeten 2015 att höja taket i a-kassan från 18700 kronor till 25025 kronor i månaden. 

Genomfört

24. Ersättningen i a-kassan ska vara 80 procent under hela ersättningsperioden.

Den som har en månadsinkomst på upp till 25000 kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100 ersättningsdagarna. De som har högre inkomster får inte 80 procent i ersättning.

Delvis genomfört

25. Arbetsmiljöarbetet ska stärkas

Förstärkt anslag till bl a Arbetsmiljöverket, skyddsombud och arbetsmiljöforskning. Enligt Arbetsmiljöverket ökade antalet anmälningar om arbetsolyckor med sjukfrånvaro under år 2016 med 5 procent bland arbetstagare och egenföretagare jämfört med året innan. Samtidigt minskade antalet anmälningar om arbetssjukdomar under 2016 med 4,3 procent jämfört med 2015.

Genomfört/ oklart utfall

 

Miljö och klimat

26. Inför miljöbilsbonus för bilar med liten klimatpåverkan. 

Regeringen har infört en Supermiljöbilspremie. Hittills undermandatperioden har drygt 1,2 miljarder kronor betalats ut.

Genomfört

27. Miljömålsmiljard för att nå Sveriges miljömål

Genomfört

28. Prioritera arbetet för bättre havsmiljö och minskade klimatutsläpp

I budgeten för 2018 genomför regeringen en satsning på rena hav. Bland annat satsas ytterligare 600 miljoner kronor. Med de nya pengarna vill regeringen sanera miljöfarliga vrak, finansiera projekt mot övergödning och stärka skyddet av marina områden.

Genomfört

29. Förskolor ska vara giftfria

Enligt Naturskyddsföreningen jobbar 70 procent av de kommunala förskolorna med projekt för giftfri miljö. Regeringen har ökat stödet till kommunerna så att de kan ställa giftfria krav när de köper in saker till skolor och förskolor.

Delvis genomfört

30. Ett klimatpolitiskt ramverk ska tas fram

Sommaren 2017 beslutade riksdagen om att införa ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige med nya klimatmål till 2030, 2040 och 2045, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd.

Genomfört

31. Sverige ska ha ett överskott av el

Enligt Energimyndighetens prognoser kommer Sverige att ha ett överskott av el de närmaste åren.

Genomfört

32. Bygg ut den förnybara energin. 

Utbyggnaden av vindkraftverk och solceller fortsätter. Regeringen har bland annat infört ett stöd för solceller i privatbostäder.

Genomfört

33. Vi vill se en blocköverskridande energiöverenskommelse. 

Genomfört

 

Landsbygd och livsmedel

34. Utbyggnad av bredband. 

Utbyggnaden av bredband fortsätter och 2017 hade 77 procent av hushåll och företag tillgång till bredband med 100 Mbit/s, enligt Post- och telestyrelsen.

Genomfört

35. Mobiltäckningen ska förbättras

Enligt Post- och telestyrelsen byggs nya nät och täckning och kapacitet förbättras. Regeringen har beslutat att stora delar av 700 MHz-bandet från och med den 1 november 2017 får användas till annat än marksänd tv, vilket förbättrar täckningen.

Genomfört

36. Främja besöksnäringens tillväxt. 

Enligt Tillväxtverket och SCB ökade övernattningarna från utlandet med 4,2 procent mellan 2016 och 2017. Visit Sweden har av regeringen fått totalt 70 miljoner kronor 2015–2017 för att öka marknadsföringen av Sverige.

Genomfört

37. Stimulera innovationer på landsbygden.

Kunskap och innovation är prioriterat i landsbygdsprogrammet.

Genomfört/ oklart utfall

38. Lägga fast en långsiktig svensk livsmedelsstrategi för ekologisk och hållbar mat. 

Riksdagen antog i juni 2017 regeringens livsmedelsstrategi. 

Genomfört/ oklart utfall

 

Skola och utbildning

39. Fler ska fullfölja gymnasiet

Enligt Skolverket var det 71,4 procent av eleverna som tog examen från ett nationellt program 2014. Motsvarande siffra 2017 var 75,2 procent.

Genomfört

40. Nytt kunskapslyft

Regeringen har utökat antalet platser på yrkeshögskolan, på folkhögskolor och i den kommunala vuxenutbildningen (komvux och yrkesvux).

Genomfört

41. Öka antalet högskoleplatser i hela landet

S lovade 17 500 nya högskoleplatser under mandatperioden. Enligt Universitets- och högskoleverkets prognos blir saldot 10 800 platser under perioden.

Delvis genomfört

42. Varje högskoleprogram ska erbjuda kontakt med framtida arbetsgivare. 

Ej genomfört

43. Införa sommarkurser som ett steg mot ett treterminssystem. 

I budgeten för 2018 tillförde regeringen 2 000 högskoleplatser på sommarkurser för 2018.

Delvis genomfört

44. Införa fler högskoleprogram anpassade till redan yrkesverksamma 

Regeringen gav i februari 2018 uppdrag till Vinnova att ta fram korta högskolekurser nivå för redan yrkesverksamma specialister. Uppdraget ska redovisas den 31 mars 2020. Regeringen har också beslutat om en förordningsändring som innebär en utvidgning av den uppdragsutbildning som statliga universitet och högskolor kan ge. Från och med 1 maj 2017 kan juridiska personer köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl för personer som inte är anställda hos dem, t.ex. vid omställning eller fort- och vidareutbildningsinsatser. Någon utvärdering av åtgärden finns ännu inte.

Genomfört/ oklart utfall

45. Stärk forskningen

Regeringen har lagt fram en forskningsproposition för att stärka forskningen. 

Genomfört/ oklart utfall

46. Andelen kvinnliga professorer ska öka

Enligt Universitetskanslersämbetet var andelen kvinnliga professorer cirka 25 procent 2014. Motsvarande siffra 2016 var 27 procent.

Genomfört

47. Forskningsanslagen ska fördelas jämställt

Enligt en rapport från Statskontoret 2014 fördelas mer forskningspengar till män än till kvinnor. Statskontoret konstaterar att lärosätena anser sig ha begränsade möjligheter att ta hänsyn till jämställdhet när de fördelar anslag.

Uppdrag har getts till universitet och högskolor om jämställdhetsintegrering, samt även specifikt om att jämställdhet ska beaktas vid fördelning av forskningsmedel. Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fått instruktioner för jämställdhetsintegrering, där en central del handlar om att främja jämställdhet mellan kvinnor och män vid fördelningen av forskningsmedel.

Oklart utfall

48. Minska lönegapet mellan män och kvinnor.

Enligt Medlingsinstitutet var löneskillnaden mellan kvinnor och män 13,2 procent 2014. 2016 var motsvarande skillnad 12,0 procent.

Genomfört

49. Den etniska diskrimineringen och diskrimineringen av människor med funktionsnedsättning i arbetslivet ska bekämpas.

Regeringen anslår 15 miljoner kronor 2018 till landets antidiskrimineringsbyråer.

Genomfört/ oklart utfall

50. Skickliga lärare ska få högre lön

Lärarlönelyftet ger i genomsnitt cirka 3 000 kronor mer i månaden för cirka 60 000 lärare. Enligt Skolverket finns det cirka 100 000 grundskolelärare i Sverige.

Genomfört

51. Mindre klasser

Prioritering i budgeten, 2 miljarder kronor 2016 och åren framöver. Enligt SVT:s granskning 2017 har klasserna dock blivit större istället för mindre. Lärartätheten i grundskolan har ökat marginellt från 12,1 elever per lärare 2013/14 till 12,0 elever per lärare 2016/17.

Delvis genomfört

52. Fler speciallärare och specialpedagoger

Regeringen satsar 500 miljoner 2016, därefter 570 miljoner för 2017. Inför hösten 2016 hade 913 personer sökt speciallärarutbildningen.

Genomfört

53. Kraven för att komma in på lärarutbildningen ska höjas.

I tillträdespropositionen i mars 2018 föreslår regeringen hårdare krav för lärarutbildningen så att fler ska klara utbildningen.

Ej genomfört

54. Resurserna till lärarutbildningen ska öka så att studenterna kan få fler lärarledda utbildningstimmar.

Regeringen anslog 125 miljoner kronor 2015 till lärarutbildningarna och beräknar ytterligare 250 miljoner kronor för vart och ett av de kommande åren. Det finns ingen utvärdering av om det lett till fler lärarledda timmar.

Genomfört/ oklart utfall

55. Nya vägar in i läraryrket ska öppnas.

Regeringen har infört möjligheter för akademiker att komplettera med pedagogisk utbildning. Ingen utvärdering finns.

Genomfört/ oklart utfall

56. Stärka rektorerna som pedagogiska ledare

Satsningen på rektorers fortbildning omfattar 20 miljoner årligen från och med. 2016.

Genomfört/ oklart utfall.

57. Elever i årskurs 6–9 som inte nått målen ska gå i obligatorisk sommarskola. 

Regeringen beslutade 2017 att en huvudman ska erbjuda lovskola till elever som avslutat årskurs 8 och som riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen. Lovskola ska även erbjudas elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått gymnasiebehörighet. Elever ska ha rätt att säga nej till sommarskola.

Ej genomfört

58. Alla elever ska ha rätt till läxläsning. 

Regeringen beslutade 2016 att skolhuvudmän kan ansöka om medel till att erbjuda gratis läxhjälp till elever i hela grundskolan utanför den vanliga skoltiden. 2018 har Skolverket beviljat 363 miljoner kronor till 300 huvudmän. Det är färre huvudmän som sökt bidraget än tidigare år, men för fler skolenheter, elever och lärartimmar. Det gör att bidraget inte räcker till alla insatser som huvudmännen ansökt om.

Delvis genomfört

59. Skattesubventionen för dem som har råd att köpa privat läxhjälp, Läx-rut, ska avskaffas.

Genomfört

60. Skolföretag ska inte kunna dra ned på undervisningskostnaden eller kvaliteten i undervisningen för att kunna göra vinst, och ingen skola ska ha ägarnas vinst som främsta syfte.

Regeringen har presenterat förslag för att stoppa vinstjakten i skolan. Riksdagen har röstat nej till regeringens förslag.

Ej genomfört

61. Kommunerna ska ha ett avgörande inflytande över skoletableringarna.

Ej genomfört

62. Krav på långsiktighet i ägandet av skolor ska införas. 

Genomfört

63. Skolföretag ska öppet redovisa sin ekonomi

Ligger i Skolkostnadsutredningen

Ej genomfört

64. En offentlighetsprincip och meddelarfrihet ska råda för personalen i skolföretag.

Proposition klar men ännu inte genomröstad.

Genomfört/ oklart utfall

65. Gymnasieskolan ska bli obligatorisk till 18 år.

Ej genomfört

66. Alla gymnasieutbildningar ska vara minst tre år och ge behörighet till högskolan. 

Proposition lämnad till riksdagen men ännu inte genomröstad.

Genomfört/oklart utfall

67. Gymnasiets yrkesprogram ska utvecklas till yrkescollege.

Regeringen har avsatt medel (17,5 miljoner) och stimulerat samverkan så att fler yrkesprogram blivit yrkescollege. Utvärdering saknas.

Delvis genomfört

68. Göra det möjligt att efter avslutad gymnasieexamen ta studielån för att ta körkort. 

2018 införs möjligheten för CSN-lån för körkort för arbetslösa personer i åldern 18–47 år.

Delvis genomfört

69. Mer personal och större resurser till fritidshemmen. 

Regeringen satsar på höjd personaltäthet och stärkt kvalitet i fritidshem - 250 miljoner 2016, varpå 500 miljoner per efterföljande år. Enligt Skolverket blev elevgrupperna på fritidshemmen något mindre mellan 2016 och 2017. Samtidigt minskade antalet elever per anställd marginellt.

Genomfört

70. Lägre avgifter för att delta i idrott, friluftsverksamhet och kulturskola.

Regeringen satsar 100 miljoner kronor årligen på att främja låga avgifter i den kommunala musik- och kulturskolan.

Delvis genomfört

 

Välfärd

71. Stoppa vinstjakten i vård och omsorg. 

Ej genomfört 

72. Krav på bemanning i välfärden.

Ej genomfört

73. Lagstifta mot försäljningar till underpris

Regeringen har infört en bestämmelse i den nya kommunallagen som hindrar att beslut som kan laglighetsprövas och inte kan rättas inte får verkställas innan de fått laga kraft.

Delvis genomfört

74. Nej till tvångs-LOV i äldreomsorgen. 

Regeringens förslag fick inte majoritet i riksdagen.

Ej genomfört

75. Krav på offentlighetsprincip och meddelarfrihet i privat välfärd 

Ny lag trädde i kraft den 1 april 2017.

Genomfört

76. Öka resurserna i sjukvården. 

I budgeten finns ett generellt tillskott om en miljard kronor för 2016, och 500 miljoner kronor extra per år från och med 2017. Från 2017 sker denna höjning genom det generella statsbidraget. 

Genomfört

77. Höja statsbidragen till kommunerna så att de kan höja kvaliteten i äldreomsorgen.

Regeringen avsätter 2 miljarder kronor per år under åren 2016 till 2018 för detta ändamål.

Genomfört

78. Fyraveckorsgaranti i cancervården

Ej genomfört

79. Utöka antalet utbildningsplatser på barnmorskeutbildningen

I budgeten för 2016 finns anslag för 250 fler utbildningsplatser till barnmorskor.

Genomfört

80. Avskaffa gräddfiler i vården

I februari 2018 lades en lagrådsremiss om att avskaffa subventionen för privata vårdförsäkringar. 

Delvis genomfört

81. Inför 32 000 traineejobb i välfärden

Traineejobb infördes 2015 men blev aldrig så många som regeringen förutspått, bl a på grund av att unga fick jobb utan stöd. Traineejobben fasades ut till den 31 januari 2018.

Genomfört

82. Erbjuda sjuksköterskor och undersköterskor studielön under specialistutbildningen.

300 miljoner öronmärkt i den så kallade professionsmiljarden för sjuksköterskor som bland annat gör det möjligt för medarbetare att kombinera studier med arbete genom utbildningsanställningar och olika former av utbildningsförmåner som till exempel delvis eller full lön under studierna.

Delvis genomfört

83. Alla i äldreomsorgen ska utbildas inom demenssjukdomar och multisjukhet

200 miljoner kronor avsätts för en kunskapssatsning till verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen.

Genomfört/ oklart utfall

 

Ekonomi

84. Den orättvisa straffskatten på pensionärerna ska avskaffas.

Regeringen har sänkt skatten för pensionärer i flera steg. Med den senaste sänkningen tas skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare bort helt för alla med en pension upp till 17 000 kronor i månaden. Målet är att skatteklyftan ska vara borta helt till 2020.

Delvis genomfört

85. Ta bort pensionärsskatten helt för pensioner upp till 12 000 kronor i månaden.

Regeringens första sänkning av pensionärsskatten innebar att pensioner på upp till 10000 kronor i månaden jämställs med lön vid beskattning. Den andra sänkningen innebär att pensioner upp till 17000 jämställs.

Genomfört

86. Höjt barnbidrag med 100 kronor i månaden.

Höjning genomförd med 200 kronor

Genomfört

87. Höjt underhållsstöd med 50 kronor i månaden.

Genomfördes i vårbudgeten från 2015. Regeringen har också föreslagit att underhållsstödet ska höjas ytterligare med 350 kronor per månad för barn som har fyllt 15 år och med 150 kronor per månad för barn som är 11–14 år. Förslaget är ännu inte behandlat av riksdagen.

Genomfört

88. På sikt vill vi höja taket i sjukpenningen till tio prisbasbelopp och i ett första steg vill vi höja det till åtta. 

Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs från 7,5 till 8 prisbasbelopp från och med den 1 juli 2018

Genomfört

89. Ersättningen ska vara 80 procent under hela sjukdomsperioden

En höjning av sjukersättningen genomförs den 1 juli 2018. Ungefär 275000 människor får då höjd sjukersättning. Regeringens mål att 80 procent av de som jobbar ska få 80 procent av sin lön i ersättning om de blir sjuka är långt ifrån uppfyllt.  

Delvis genomfört

90. Den bortre tidsgränsen i sjukpenningen ska tas bort. 

Genomfördes i budgeten för 2016.

Genomfört

91. Minska arbetsgivarnas sjuklöneansvar

Den nya ersättningen som trädde i kraft den 1 januari 2015 är utformad efter en differentierad modell som beaktar att sjukfrånvaron ser olika ut bland olika stora arbetsgivare. 

Genomfört

92. Investera i exportfrämjande

Regeringen har genomfört en rad exportfrämjande åtgärder.

Genomfört

 

Brott och straff

93. Polisens effektivitet ska öka

Polisen har fått mer resurser men oklart om det lett till större effektivitet.

Ej genomfört

94. Fler vardagsbrott måste klaras upp

Brottsförebyggande rådets statistik över uppklarade brott presenteras  den 14 juni. 

Oklart utfall

95. Polisutbildningen görs till högskoleutbildning

Genomfört

96. Motverka nyrekrytering av ungdomar till kriminella gäng 

Regeringen har bland annat genomfört en straffskärpning för vapeninnehav som en del i att motarbeta gängkriminaliteten

Delvis genomfört

97. Brottsoffer ska få snabbt stöd, bra bemötande och ökad tillgång till upprättelse. 

Regeringen har beslutat om förändringar som innebär att brottsoffer får ett bättre skydd, starkare stöd och mer information. 

Genomfört/ oklart utfall

98. Kriminalvården måste bli bättre på att förhindra återfall i brott. 

Kriminalvården har fått ett uppdrag att starta en försöksverksamhet med inslussning.

Genomfört/ oklart utfall

99. Straffet för grova sexualbrott ska skärpas

Genomfört

100. Köp av sexuella tjänster utomlands ska kriminaliseras

Lagts fram till riksdagen men kommer sannolikt att dras tillbaka eftersom förslaget saknar majoritet.

Ej genomfört 

101. Fler sexualbrott måste klaras upp

Enligt Brottsförebyggande rådet var det något fler som lagfördes för sexualbrott under 2016 jämfört med 2014. Samtidigt har antalet anmälda sexualbrott ökat kraftigt. Fler har alltså lagförts för sexualbrott men i förhållande till antalet anmälningar har färre brott klarats upp.

Delvis genomfört

102. Våldtäktslagstiftningen ska ses över 

Regeringen har lagt fram förslag om en samtyckeslag och ett oaktsamhetsbrott. Samtidigt höjs minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn från fyra till fem års fängelse. 

Genomfört

 

Internationellt

103. Aktivt driva Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd

Sverige valdes in i FN:s säkerhetsråd i juni 2016. Kandidaturen gäller 2017-2018.

Genomfört

104. Sveriges deltagande i FN-missioner ska öka

Enligt FN-förbundet var antalet militärer i FN-ledda insatser den 31 augusti 2014 45 fördelat på 6 FN-insatser. I februari 2018 var totalt 346 FN-soldater fördelade på 7 FN-insatser. Majoriteten av antalet FN-soldater är i Minusma (Mali) vilket ursprungligen baserar sig på ett beslut av den förra riksdagen  i juni 2014. 

Genomfört

105. Det svenska försvaret och dess folkliga förankring ska stärkas

Försvaret har fått ökade anslag under mandatperioden. Allmän mönstring är återinförd.

Genomfört

106. Stärka det nordiska försvarssamarbetet

Genomfört

107. Alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet

Genomfört

108. Bibehåll biståndet på en procent av BNI

2014 uppgick biståndet till 0,96 procent av BNI. 2018 uppgick det till 1 procent av BNI.

Genomfört

109. Nej till svenskt medlemskap i Nato.

Genomfört

110. Sverige ska erkänna staten Palestina.

Genomfört

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.