Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Politik

Skolan är väljarnas viktigaste sakfråga

Flykting- och invandringspolitiken ökar i betydelse för väljarna inför valet. Samtidigt är det dött lopp mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i jobbfrågan.

Alliansen

Tioårig grundskola och mindre klasser på lågstadiet är en av de större satsningarna. Alliansen vill också ha betyg från årskurs fyra och inrätta fler förstelärare.

Miljöpartiet

Minska byråkratin, se till att särskilt stöd sätts in i rätt tid och höja kvaliteten i skolor med dåliga resultat. Elever ska erbjudas modersmålundervisning och tvåspråkig undervisning i andra ämnen. Privatdrivna skolors uttag av vinster ska begränsas.

Socialdemokraterna

Mindre klasser i lågstadiet och fler speciallärare föreslås. Dessutom ska sexårsverksamheten bli obligatorisk, liksom gymnasieskolan. Ett maxtak på 15 barn införs i förskolan.

Vänsterpartiet

Skolor ska inte få drivas med vinstintresse. Det fria skolvalet ska ersättas med huvudprincipen att man går i den skola som ligger närmast hemmet. Satsning på 6 000 nya lärare i grundskolan.

Sverigedemokraterna

Skolan ska återförstatligas. Stimulansbidrag till kommunerna för att rusta upp skolbyggnader. SD vill satsa på att höja kunskaperna i det svenska språket och förståelsen för det svenska kulturarvet. Fler platser på läkarutbildningen.

Alliansen

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga under 23 år är en hörnsten i jobbpolitiken. Alliansen föreslår även förlängd provanställningstid från sex till tolv månader. Målet är fem miljoner i jobb 2020.

Miljöpartiet

MP vill investera i olika klimatinsatser, en ny järnväg och fler anställda inom skolan. Det ska ge fler jobb, menar partiet som även vill bygga ut yrkesvux och lärlingsutbildningar. Utvidga och miljöanpassa Rot så att det kan användas för att rusta upp och energieffektivisera förorter.

Socialdemokraterna

Garanti för att arbetslösa unga inom 90 dagar ska ha ett jobb, en praktikplats eller gå en utbildning. Fas 3 ska avskaffas till förmån för så kallade Extratjänster. Målet är lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Vänsterpartiet

Fler anställda i välfärden och investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning ska kunna ge 30 000 nya jobb på kort sikt. Fast anställning ska vara norm och det ska lagstiftas om rätt till heltid.

Sverigedemokraterna

SD siktar mot full sysselsättning. Då vill de se slopad allmän löneavgift för småföretag med upp till nio anställda. Minskat sjuklöneansvar för alla företag och helt slopat i mindre företag. SD vill se fler undantag i turordningsreglerna i Las.

Alliansen

Satsning på att korta kötiderna inom cancervården. Dessutom ska kömiljarden omvandlas så att vårdgivarna får ett större helhetsansvar för patienten med bland annat mer sammanhållna vårdkedjor.

Miljöpartiet

MP vill införa en folkhälsolag för att tydliggöra arbetet för ett socialt hållbart samhälle. Bland annat vill partiet förbjuda transfetter i mat. Kvaliteten i vården generellt ska bli bättre samtidigt som fler läkarstudenter ska utbildas. En vårdgaranti inom missbruksvården ska införas.

Socialdemokraterna

Garanti för att behandling av cancer ska inledas senast fyra veckor efter diagnosen. Satsning på förlossningsvården genom utökad utbildning av barnmorskor.

Vänsterpartiet

Det generella statsbidraget till kommuner och landsting ska höjas och värdesäkras. Resurserna till sjukvården ska ökas så att tusentals fler kan anställas och antalet vårdplatser utökas.

Sverigedemokraterna

Fler vårdplatser ska ge högre kvalitet, bättre arbetsvillkor och ökad tillgänglighet i vården. En vårdgaranti där de sjukaste och mest svårbehandlade patienterna prioriteras. Avskaffad subventionerad vård för papperslösa.

Alliansen

En äldreboendegaranti ska tvinga kommunerna att erbjuda plats i ett trygghetsboende för alla som är över 85 år och beviljats hemtjänst. Dessutom stimulans till kommuner och landsting för bättre äldrevård.

Miljöpartiet

Bemanningen i äldrevården ska öka samtidigt som maten inom äldreomsorgen ska vara både god och ekologisk - allt för att öka livskvalitet och hälsa för de äldre. Precis som i hela välfärdsområdet ska privata företags möjligheter att ta ut vinster begränsas.

Socialdemokraterna

Höjda statsbidrag till kommunerna för att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Kommuner ska inte tvingas att erbjuda privata alternativ inom äldreomsorgen.

Vänsterpartiet

Bemanningen inom äldreomsorgen ska ökas genom en öronmärkt satsning som fullt utbyggd kommer att räcka till cirka 10 000 fler undersköterskor. Äldre ska ges ökat inflytande över sina insatser.

Sverigedemokraterna

Ökat investeringsstöd till byggandet av nya trygghetsboenden och särskilda boenden. En matreform som ger äldre brukare av omsorgen mat som uppfyller grundkrav gällande näringsinnehåll och kvalitet. Avskaffad patientavgift för äldre över 85 år och förstärkt tandvårdsbidrag.

Alliansen

Fler kommuner ska ta ansvar för flyktingmottagande och Migrationsverket ska kunna driva anläggningsboende i egen regi. Sverige ska fortsätta ta emot människor som flyr förföljelse och förtryck.

Miljöpartiet

MP vill stärka asylrätten. Anknytning och hälsa ska väga tyngre som skäl för att få stanna än vad de gör i dag. Även hbtq-personer ska få stärkt asylrätt. Papperslösa och asylsökande ska ha rätt till samma vård som alla andra i Sverige.

Socialdemokraterna

Alla kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. Alla asylsökande ska ha rätt till en individuell och rättssäker prövning. Den som är i behov av skydd ska få en fristad i Sverige.

Vänsterpartiet

Sverige ska föra en human och generös flyktingpolitik. Den som riskerar förföljelse på grund av kön, sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet ska ges flyktingstatus i Sverige.

Sverigedemokraterna

En fråga som genomsyrar många av SD:s förslag. Partiet vill se kraftigt begränsad asylinvandring, fler uppehållstillstånd ska vara temporära i stället för permanenta och arbetskraftsinvandringen ska begränsas. Biståndet till UNHCR ska öka.

Alliansen

Bonus ska ges till miljöanpassade fordon medan bilar med höga utsläpp av koldioxid får betala till högre fordonsskatt. En skatt på miljö- och hälsofarliga kemikalier införs.

Miljöpartiet

Ett klimatpolitiskt ramverk ska införas och arbetet för att all elproduktion och uppvärmning i Sverige ska komma från förnybara energikällor senast år 2030, ska inledas. Kollektivtrafikens andel av transporterna ska fördubblas. En lastbilsskatt ska införas.

Socialdemokraterna

År 2050 ska Sverige vara oberoende av fossila bränslen. Den förnybara energin ska byggas ut. Vill se en blocköverskridande energiöverenskommelse.

Vänsterpartiet

Vill göra Sverige till en föregångare på klimatområdet. På sikt ska hela Sveriges energiproduktion vara ekologiskt hållbar. Under den kommande mandatperioden bör två av Sveriges kärnkraftsreaktorer stängas.

Sverigedemokraterna

En satsning för att bekämpa miljöproblemen i Östersjön. Förstärkt stöd till de fattigaste ländernas arbete med att minska utsläpp av miljöfarliga ämnen. Nej till fortsatt subventionerad vindkraft och ja till mer forskning på kärnkraft och framtida oljeoberoende.

Alliansen

Höjda skatter med cirka sju miljarder kronor nästa år, bland annat högre skatt på alkohol och tobak. Ytterligare budgetförstärkningar på 25 miljarder kan krävas om överskottsmålet ska nås 2018.

Miljöpartiet

En gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring ska införas, golvet och taket i a-kassan höjas. Missbruk av visstidsanställningar och timanställningar ska stoppas. Arbetstiden ska förkortas och ekonomin ska inte längre bygga på tillväxt.

Socialdemokraterna

Slopad restaurangmoms och slopad arbetsgivarrabatt på att anställa unga ska frigöra 21,5 miljarder till andra satsningar. Bankskatt på 4 miljarder införs liksom höjd skatt för miljoninkomster. Minskad avdragsrätt för gåvor och begränsningar av RUT.

Vänsterpartiet

Full sysselsättning ska vara det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Överskottsmålet slopas och ersätts med mål om budget i balans. Skatt ska betalas efter bärkraft och välfärd fördelas efter behov.

Sverigedemokraterna

Stor del av SD:s reformutrymme bygger på begränsningar av invandringen. A-kassan ska bli obligatorisk och avgiftsfri. Skatteskillnaderna mellan pensionärer och arbetande ska utraderas. Flera infrastruktursatsningar ska främja det svenska näringslivet.

Enligt DN/Ipsos augustimätning har frågor som rör flykting- och invandringspolitik ökat rejält i betydelse sedan den förra mätningen i juni. Området är nu den femte viktigaste sakfrågan av alla och har ökat med fem procentenheter på bara några månader.

– Det kan vara en effekt av att Fredrik Reinfeldt lyfte fram de här frågorna i sitt sommartal, säger Johanna Laurin Gulled, opinionsanalytiker på Ipsos.

Att flykting- och invandringsfrågorna fått ökat utrymme tycks ha gynnat Sverigedemokraterna mer än statsministerns eget parti. 15 procent av de tillfrågade anser att SD har den bästa politiken på området, en uppgång med tre procentenheter sedan juni.

SD har därmed signifikant större stöd än Moderaterna, som nu får stöd av 12 procent av väljarna i denna fråga.

– Vi kan se att SD får ökat förtroende i de här frågorna. Däremot har vi ännu inte sett att de fått starkare stöd i opinionssiffrorna. Men om de här frågorna fortsätter att ta plats i debatten är det inte omöjligt att det kan leda till att de får en skjuts i opinionen fram till valet, säger Johanna Laurin Gulled.

Samtidigt är det fortfarande Socialdemokraterna som har starkast förtroende i frågan om invandrings- och flyktingpolitiken. 23 procent av de tillfrågade anser att S hanterar dessa frågor bäst – en uppgång med fyra procentenheter sedan juni.

Miljöpartiet tappar dock från 7 till 5 procent.

Inför valet rankar väljarna skolan som den allra viktigaste sakfrågan. Trots återkommande rapporter om sjunkande resultat i den svenska skolan visar Ipsosmätningen att Folkpartiet har återhämtat en stor del av förtroendet i sin största profilfråga. Sedan juni har förtroendet för FP:s utbildningspolitik ökat från 20 till 26 procent.

Men även i denna fråga är det S som äger sakfrågan med ett förtroende på 30 procent.

Jobbfrågan rankas som tvåa av väljarna och här har Moderaterna gjort en uppryckning jämfört med de senaste mätningarna. Det senaste året har Socialdemokraterna haft ett försprång men nu är det dött lopp mellan S och M i jobbfrågan.

Moderaterna har fortfarande klart starkast förtroende när det gäller att ta hand om Sveriges ekonomi.

– Det är deras trumfkort eftersom det är en viktig fråga när väljarna till slut ska bestämma sig för vem de ska rösta på, säger Johanna Laurin Gulled.

Totalt sett har Socialdemokraterna övertag i fler sakfrågor än Moderaterna.

Inför förra valet var det tvärtom.

– Socialdemokraternas politik bedöms som bättre i flera av de frågor som väljarna anser som viktigast. Det är en förklaring till opinionsläget, säger Johanna Laurin Gulled.

Undersökningen genomfördes under perioden 15–25 augusti. Totalt genomfördes 1 536 telefonintervjuer.

Fakta.

Partiernas starkaste sakfråga enligt Ipsos:

M: Sveriges ekonomi

FP: Skola och utbildning

C: Miljö och klimat

KD: Äldreomsorg

S: Äldreomsorg

MP: Miljö och klimat

V: Äldreomsorg

SD: Flykting- och invandrarfrågor

Frågan löd: ”Ange vilket parti du tycker har bäst politik på respektive område.”

Väljarnas tio-i-topp

1. Skola och utbildning (-1) 33%

2. Arbetslösheten/sysselsätningen/arbetsmarknaden (-) 28%

3. Sjukvården (+2) 26%

4. Äldreomsorgen (+4) 14%

5. Flyktingar/invandring (+5) 13%

6. Miljön (-4) 13%

7. Sveriges ekonomi (+2) 9%

8. Omsorg _ allmänt (+1) 9%

9. Villkoren för äldre (+2) 5%

10. Jämställdhet (-2) 3%

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.