Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Politik

Snabbguide till valet i sista minuten

Har du inte bestämt dig? Är det svårt att skilja på partierna? Känns debatten snårig? Här är fem punkter att fundera på inför valdagen.

Moderaterna

Går till val på alliansens gemensamma förslag. Fler karriärtjänster med högre lön ska göra läraryrket mer attraktivt. Extra höga löner på skolor i utsatta områden. Betyg från årskurs 4. Tioårig grundskola med start vid sex års ålder. Fler lärare. Särskilda satsningar på matematik och läsning.

Kristdemokraterna

Vill införa en klassikerlista på verk som alla elever ska ha tagit del av. I övrigt alliansförslagen : Fler karriärtjänster med högre lön ska göra läraryrket mer attraktivt. Extra höga löner i utsatta områden. Betyg från årskurs 4. Tioårig grundskola. Fler lärare. Satsningar på matematik och läsning.

Folkpartiet

Vill att staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna. I övrigt alliansförslagen : Fler karriärtjänster med högre lön ska göra läraryrket mer attraktivt. Extra höga löner i utsatta områden. Betyg från årskurs 4. Tioårig grundskola. Fler lärare. Satsningar på matematik och läsning.

Centerpartiet

Går till val på alliansens gemensamma förslag. Fler karriärtjänster med högre lön ska göra läraryrket mer attraktivt. Extra höga löner på skolor i utsatta områden. Betyg från årskurs 4. Tioårig grundskola med start vid sex års ålder. Fler lärare. Särskilda satsningar på matematik och läsning.

Miljöpartiet

Alla gymnasieutbildningar ska ge högskolebehörighet. Staten ska ta ett ökat ansvar för kvaliteten i skolan. Mindre pappersarbete för lärarna och högre lön. Stöd till svaga elever ska sättas in tidigare. Fler lärare. Vinster i friskolor ska återinvesteras. Nej till tidigare betyg.

Socialdemokraterna

Betyg ska fortsätta ges från årskurs 6. Skolan ska fortsätta vara kommunal. Vill förändra gymnasiet så att alla program ger högskolebehörighet. Fler ska anställas så att klasserna blir mindre i lågstadiet. Högre lärarlöner. Skärpta regler ska minska vinstutrymmet för friskolor. Obligatorisk förskoleklass.

Vänsterpartiet

Friskolor ska förbjudas att ta ut vinst ur bolagen. Staten ska bli huvudman istället för kommunerna. Alla gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet. 6 000 nya lärare i grundskolan. Minskade barngrupper i förskolan och i fritidshemmen. Nej till tidigare betyg.

Sverigedemokraterna

Betyg från årskurs 4. Staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna. Fler skolsköterskor och kuratorer. Särskilda satsningar på svenska och undervisning om det svenska kulturarvet. Stimulansbidrag till kommuner som rustar upp förfallna skolor och förbättrar skolmaten.

Moderaterna

Inga stora förändringar i LAS. I övrigt alliansförslagen: Över fem miljoner ska ha jobb år 2020. Investeringar i bostäder och kollektivtrafik ska ge fler jobb. Provanställning förlängs från 6 till 12 månader. Sänkt arbetsgivaravgift för unga anställda. Bibehållet jobbskatteavdrag och nedsatt krogmoms.

Kristdemokraterna

Höj a-kassan. Alla företag ska få undanta två personer vid uppsägning. I övrigt alliansförslag: Över fem miljoner ska ha jobb år 2020. Investeringar i bostäder och kollektivtrafik för fler jobb. Provanställning förlängs från 6 till 12 månader. Sänkt arbetsgivaravgift för unga. Bibehållet jobbskatteavdrag mm.

Folkpartiet

Vill ha turordningsregler i LAS baserade på kompetens istället för anställningstid, höjd a-kassa och bättre omställningsstöd. I övrigt alliansförslagen: Nya jobb genom investeringar i bostäder och kollektivtrafik. Sänkt arbetsgivaravgift för unga anställda. Bibehållet jobbskatteavdrag mm.

Centerpartiet

Turordningsregler ska baseras på kompetens, inte anställningstid. Höjd a-kassa och bättre omställningsstöd. Konkurrensutsätt arbetsförmedlingen. I övrigt alliansförslag: Nya jobb genom investeringar i bostäder och kollektivtrafik. Sänkt arbetsgivaravgift för unga. Bibehållet jobbskatteavdrag mm.

Miljöpartiet

Investeringar i förnybar energi, klimatsmarta bostäder och snabbare tåg ska ge nya jobb. Anställ fler inom skola, vård och omsorg. Fler jobb genom att Rot-avdraget utvidgas till energieffektiviseringar. Möjlighet till friår om en arbetslös får den lediga tjänsten. På sikt kortad arbetstid. Höjd a-kassa.

Socialdemokraterna

Målet är EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Arbetslösa ungdomar garanteras jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar. Fler jobb genom investeringar i bostäder, infrastruktur och välfärd. Staten ska aktivt stötta företagens utveckling. Höjd a-kassan. Reglerna för tillfälliga anställningar ska skärpas.

Vänsterpartiet

Investeringar i infrastruktur, bostäder, välfärden och klimatomställning ska ge 30 000 nya jobb redan första året. Lagstifta om rätt till heltid. Begränsa möjligheterna för arbetsgivare att använda tillfälliga anställningar och bemanningsbolag. På sikt kortad arbetstid. Högre ersättning i a-kassan.

Sverigedemokraterna

Slopa arbetsgivaravgiften på lärlingsanställningar. Fler undantag från turordningsreglerna vid uppsägning. Obligatorisk allmän a-kassa med höjd ersättning. Stimulansbidrag till kommuner mot ofrivillig deltid.

Moderaterna

Går till val på alliansens gemensamma förslag: Kortare köer i cancervården. Viss avancerad vård ska kraftsamlas till ett fåtal sjukhus. En nationell plan för demensvård. Fler utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor. Krav på valfrihet i äldreomsorgen. Rätt till trygghetsboende för alla som fyllt 85.

Kristdemokraterna

Förstatliga all sjukhusvård, landstingen klarar inte dagens avancerade vård. I övrigt alliansens förslag: Kortare köer i cancervården. Avancerad vård ska kraftsamlas till ett fåtal sjukhus. En nationell demensplan. Krav på valfrihet i äldreomsorgen. Rätt till trygghetsboende för alla som fyllt 85 mm.

Folkpartiet

Inför karriärtjänster med extra hög lön för specialistsjuksköterskor. I övrigt alliansens förslag: Kortare köer i cancervården. Avancerad vård ska kraftsamlas till ett fåtal sjukhus. En nationell demensplan. Krav på valfrihet i äldreomsorgen. Rätt till trygghetsboende för alla som fyllt 85 mm.

Centerpartiet

Månar särskilt om god tillgång till vård och omsorg i hela landet. I övrigt alliansens förslag: Kortare köer i cancervården. Avancerad vård ska kraftsamlas till ett fåtal sjukhus. En nationell demensplan. Krav på valfrihet i äldreomsorgen. Rätt till trygghetsboende för alla som fyllt 85 mm.

Miljöpartiet

Värna folkhälsan genom förbud mot transfetter och mindre luftföroreningar. Höj kvaliteten på vårdcentraler, psykiatrin och förlossningsvården. Bättre möjligheter till specialistutbildning för sjuksköterskor. Mer personal i äldreomsorgen. Vårdgaranti inom missbruksvården.

Socialdemokraterna

Höjda statsbidrag till kommunerna för fler anställda i vård och omsorg. Kommunerna ska få säga nej till nya privata utförare och dessa ska inte få ha lägre bemanning än de kommunala. Kommuner ska inte tvingas att privatisera äldreomsorg. Vårdgaranti för cancersjuka. Utbilda fler sjuksköterskor.

Vänsterpartiet

Förbud mot vinstutdelning i bolag inom vård och omsorg. Höjda statsbidrag till kommuner och landsting ska ge mer resurser. Fler vårdplatser och mer bemanning inom både sjukvård och äldreomsorg. Större valfrihet inom offentlig äldreomsorg. Bättre vårdcentraler i utsatta områden.

Sverigedemokraterna

Ökat stöd till att bygga äldreboenden. Bättre mat i äldreomsorgen. Ökade möjligheter till avlastning för anhörigvårdare. Avskaffa patientavgiften för alla över 85. Fler patientplatser och mer personal i vården. Inskränkningar av vård för papperslösa invandrare.

Moderaterna

Går till val på alliansens gemensamma politik: Sverige ska ge skydd till dem som behöver det. Övriga EU ska ta ett större ansvar. Alla kommuner bör bidra till mottagandet men inte tvingas. Har gett papperslösa samma rätt till hälso- och sjukvård och tandvård som asylsökande. Barn som är papperslösa har rätt till vård på samma sätt som bofasta.

Kristdemokraterna

Ett system med nödvisum till asylsökande ska utredas. I övrigt alliansens politik: Alla kommuner bör bidra till mottagandet men inte tvingas. Papperslösa ska ha samma rätt till vård som asylsökande. Barn som är papperslösa ska ha rätt till vård på samma sätt som bofasta barn.

Folkpartiet

Vill införa ett system med EU-asylvisum som ger ökade lagliga vägar till Europa. I övrigt alliansens politik: Alla kommuner bör bidra till mottagandet men inte tvingas. Papperslösa ska ha samma rätt till vård som asylsökande. Barn som är papperslösa ska ha rätt till vård på samma sätt som bofasta barn.

Centerpartiet

Vill öppna dörren för fler flyktingar att komma till Sverige. Vill pröva möjligheten för flyktingar att söka asyl vid svenska ambassader utomlands. I övrigt alliansens politik: Alla kommuner bör bidra till mottagandet men inte tvingas. Rätt till vård för papperslösa mm.

Miljöpartiet

Vill ge skydd till alla som behöver. Antalet beror på situationen i omvärlden. Vill ändra lagstiftningen så att fler kan få asyl. Asylvisum bör införas på EU-nivå. Kommuner ska vid behov kunna tvingas att ta emot flyktingar. Går till val på att genomföra vård efter behov på lika villkor för papperslösa.

Socialdemokraterna

Vill ha en generös och reglerad asyllagstiftning som ger personer som flyr en möjlighet att få skydd. Mer EU-samarbete med FN om kvotflyktingar. Alla kommuner ska ha beredskap att ta emot flyktingar. Personer som vistas i Sverige utan tillstånd ska få akut vård. För barn gäller det all vård.

Vänsterpartiet

Sverige ska ta emot alla som behöver det. Möjligheterna att få asyl ska stärkas, bland annat för kvinnor och hbtq-personer. Flyktingar bör få söka asylvisum på svenska beskickningar. Asylsökande och papperslösa ska ges rätt till full sjukvård på samma villkor som alla andra.

Sverigedemokraterna

Vill minska flyktingmottagandet med 90 procent och istället öka det ekonomiska stödet till FN:s insatser i konfliktområden. Alla människor som vistas i Sverige ska erbjudas akut vård.

Moderaterna

Går till val på alliansens gemensamma förslag: Ett bonussystem för miljöbilar som betalas med straffavgifter på bränsleslukande bilar. Statligt stöd till 10.000 nya laddstolpar för elbilar. Höjning av fordonsskatten med klimatprofil. En skatt på farliga kemikalier. Skydda fler marina områden. Prioritera klimatet, den biologiska mångfalden, en giftfri vardag och havsmiljön. Ser en politik för fler jobb som grunden för en ambitiös klimat- och miljöpolitik. Vill påskynda omställningen av transportsektorn, bland annat genom att satsa på miljöbilar. Inga nettoutsläpp av växthusgaser från år 2050.

Kristdemokraterna

Går i huvudsak till val på alliansens gemensamma förslag: ett nytt bonussystem för miljöbilar. Statligt stöd till 10.000 nya laddstolpar för elbilar. Höjning av fordonsskatten med klimatprofil. En skatt på farliga kemikalier. Skydda fler marina områden.

Folkpartiet

Bygg nya kärnkraftsreaktorer för att minska fossilberoendet. I övrigt alliansens gemensamma förslag: ett nytt bonussystem för miljöbilar. Statligt stöd till 10.000 nya laddstolpar för elbilar. Höjning av fordonsskatten med klimatprofil. En skatt på farliga kemikalier. Skydda fler marina områden.

Centerpartiet

År 2030 ska 70 procent av all energi i Sverige vara förnybar. Inför en miljöpremie för klimatsmarta bussar och lastbilar. I övrigt alliansens förslag: ett nytt bonussystem för miljöbilar. 10.000 nya laddstolpar för elbilar. Höjning av fordonsskatten. Skatt på farliga kemikalier. Skydda fler marina områden.

Miljöpartiet

Minska klimatutsläppen snabbt. Anpassa samhället för extremväder. Rusta tågtrafiken, bygg snabbjärnvägar, bättre kollektivtrafik. Energin ska bli hundra procent förnybar. Gynna ekologisk mat, förbjud farliga kemikalier. Rädda haven genom att inrätta fler marina reservat och reglera fisket.

Socialdemokraterna

Prioritera arbetet med att minska klimatutsläppen, jobba för en giftfri miljö och en bättre havsmiljö för att klara de svenska miljömålen. Kombinera ekonomiska styrmedel, som till exempel skatter, med innovationer och offentliga investeringar. Väver in miljöpolitiken i jobb- och välfärdspolitiken.

Vänsterpartiet

Öka klimatinvesteringarna i järnväg, kollektivtrafik och förnybar energi. Klimatanpassa bostäder och öka klimatbiståndet. Stärk skyddet av naturen och den biologiska mångfalden. Stärk den inhemska produktionen av ekologiska och närproducerade livsmedel. Förbjud farliga och skadliga kemikalier.

Sverigedemokraterna

Miljöpolitiken ska ta sin utgångspunkt i omtanken om den egna hembygden. Stärk satsningen mot miljöproblemen i Östersjön. Öka insatser för att slå vakt om den biologiska mångfalden och värna hotade naturmiljöer. Satsa på kärnkraft, nej till fortsatt utbyggnad av vindkraften.

Regeringsfrågan.

De borgerliga framhåller att de är eniga om den politik de vill föra. Samtidigt är det många av partiernas hjärtefrågor som inte finns med i alliansens valmanifest. Folkpartiet saknar jämställdhetsförslag, Centern miljöfrågor och Kristdemokraterna får inte förstatliga sjukvården. Dessutom riskerar de borgerliga liksom de rödgröna att få bilda en minoritetsregering med Sverige­demokraterna som vågmästare.

De rödgröna har ingen gemensam regeringspolitik. Vilka partier som får plats i en eventuell rödgrön regering avgörs av valresultatet. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill regera ihop men de lär behöva stöd av Vänsterpartiet, kanske även Feministiskt initiativ.

Skatterna.

Alliansen har haft skattesänkningar som sitt paradnummer. Nu måste i stället statsbudgeten stärkas inför nästa ekonomiska kris, säger finansminister Anders Borg. Det handlar om slopat avdrag för pensionssparande, högre skatt på fordon, alkohol och tobak med mera. Det borgerliga löftet är att ingen ytterligare skatt ska läggas på arbete eller företagande.

De rödgröna förespråkar i varierande grad högre skatter. Social­demokraterna accepterar dock många av de borgerliga sänkningarna: i huvudsak jobbskatteavdragen, sänkt bolagsskatt, avskaffad fastighets- och förmögenhetsskatt. De rödgröna är överens om att slopa rabatterna på arbetsgivaravgiften för unga och på krogmomsen. MP förespråkar betydligt högre klimatskatter än S. Mesta skatte­höjarna är vänsterpartisterna som vill höja inkomstskatten för alla som tjänar över 30 000 kronor i månaden.

Jobben.

Alliansen berömmer sig för att 300 000 nya jobb har tillkommit sedan 2006. Förklaringen är enligt dem bland annat jobbskatteavdraget som har ökat drivkrafterna att söka arbete. Ändå är arbetslösheten i dag är högre än när de tog över. Särskilt svårt är det för unga utan gymnasieutbildning och utrikes födda. Alliansen vill möta detta med skolsatsningar, investeringar ­ i bostäder och infrastruktur och lättnader för företagen.

De rödgröna sätter en större tilltro till statliga pengar och arbetsmarknadsåtgärder. S lovar unga arbetslösa jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar. Viljan att använda de högre skatteintäkterna till att anställa fler inom vård, skola och omsorg är gemensam för de rödgröna.

Skolan.

Den viktigaste frågan av alla, enligt väljarna. Skälet är de sjunkande kunskapsresultaten bland svenska elever. Ännu syns inga tydliga effekter av alla reformer som utbildningsminister Jan Björklund (FP) drivit igenom.

Partierna har närmat sig varand­ra i skolpolitiken. Några skillnader finns dock. De borgerliga vill införa betyg redan från årskurs 4, liksom ordningsomdömen. De vill också att grundskolan ska starta redan vid sex års ålder. De rödgröna säger nej till detta och vill för sin del att alla gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet. Dessutom sticker den udda trion FP, V och SD ut genom att vilja förstatliga skolan.

Privat välfärd.

Skolan berörs också av frågan om vinster i välfärdsbolag. Skolkonkurser, vårdskandaler och avancerad skatteplanering har upprört många. M och FP vill ha bort riskkapitalisterna. Men i grunden försvarar de borgerliga valfrihet och privatiseringar.

De rödgröna vill inskränka utrymmet för vinstdrivna välfärdsbolag. V går längst genom att kräva ett uttryckligt förbud mot vinstutdelning. MP kräver att allt överskott från skattepengar ska återinvesteras. S vill inte förbjuda något men däremot skärpa kraven.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.