Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-23 08:33

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/dn-klandras-for-artiklar-om-forre-talmannen-urban-ahlin/

Sverige

DN klandras för artiklar om förre talmannen Urban Ahlin

Pressens Opinionsnämnd klandrar Dagens Nyheter för att ha åsidosatt god publicistisk sed i nyhetsartiklar och ledare om förre talmannen Urban Ahlin.

Rätta artikel

Den 7 december 2017 inledde Dagens Nyheter en serie artiklar om dåvarande talmannen Urban Ahlin. De första publicerades på tidningens webbplats. Under månaderna som följde publicerade tidningen en stor mängd artiklar i samma ämne. 

Artiklarna handlade bland annat om tidigare medarbetare till talmannen, som vittnade om hur denne kränkt, hotat och trakasserat dem. Det påstods handla om sexuella trakasserier, hot och mobbning. 

DN berättade bland annat om en kvinna som 2008 arbetade tillsammans med Ahlin, då denne var ordförande i riksdagens utrikesutskott. Kvinnan uppgav sig ha fått flera sms från Ahlin med sexuella anspelningar och ansåg sig sexuellt trakasserad av honom. Kvinnan omplacerades på egen begäran till en annan tjänst.

Urban Ahlin uppgavs av flera anonyma källor ägna sig åt systematiskt maktmissbruk och använda sig av härskarteknik. Ahlin intervjuades av DN och förnekade alla anklagelser. Han menade att det var illvilliga rykten som spreds om honom av människor som ville honom illa.

”Rykten och skvaller”

Publiceringarna anmäldes till Allmänhetens pressombudsman, PO, av Urban Ahlin. Han ansåg att tidningens artiklar innehöll anklagelser, rykten och skvaller. De hade allvarligt påverkat hans yrkesmässiga framtid, dragit hans heder i smutsen och åsamkat honom och hans familj stort lidande. Hur han skötte uppdraget som talman skulle givetvis kunna granskas, men DN:s artiklar var inte en saklig granskning, ansåg Ahlin.

Ahlin påpekade också att riksdagsstyrelsen efter DN:s första artikel beslöt tillsätta en arbetsmiljöutredning, som utfördes av företagshälsovården. Utredningen fann dock inte något som tydde på sexuella trakasserier, andra trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling. 

Ahlin vände sig också starkt emot att DN i en ledare den 8 december 2017 bland annat hade skrivit att han ”av partikamrater beskrivs som ett maktmissbrukande svin”.

#Metoo-uppropet

Dagens Nyheter tillbakavisade att Urban Ahlin utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada. Tidningen pekade på att rapporteringen om honom följt i spåren av #rnetoo-uppropet och byggde på flera av varandra oberoende uppgifter om Urban Ahlins ledarstil.

Tidningen hade även anförtrotts ny information om de sexuella trakasserier Urban Ahlin anklagades för 2008. Det gällde bland annat de sms Ahlin skickat och som initierade källor uppgav för DN att de hade sett och ansåg att de utgjorde sexuella trakasserier.

DN uppgav sig ha källor i talmannens närhet med kunskap om förhållandena. Bilden var samstämmig och bekräftade stora delar av kritiken. DN påpekade också att tidningen konsekvent i varje artikel redovisat att Urban Ahlin nekade till anklagelserna.

DN ansåg att ledarsidans uppgift att Ahlin betedde sig som ett ”maktmissbrukande svin” hade stöd i tidningens underlag och täckning i företagshälsovårdens utredning.

Omfattande argumentation

PO konstaterar att det i ärendet finns en omfattande argumentation från båda sidor. Mycket handlar om frågor som har ett intresse om man vill klargöra sakförhållanden. Men det pressetiska systemet gör inga utredningar av vad som är sant eller falskt, utan bedömer om det som faktiskt publicerats inneburit en oförsvarlig publicitetsskada för anmälaren.

Det är förvisso så, menar PO, att både lögner och sanningar kan medföra en skada för den berörde. Samtidigt är det lätt att se att med en lögn når tidningen mycket snabbt nivån, där en publicitetsskada får bedömas som oförsvarlig. Att klarlägga i detalj hur en sak förhåller sig är en svårighet vid pressetiska bedömningar.

Fått komma till tals

Detta dilemma hanterar pressetiken genom att värna den berördes rätt att komma till tals, att försvara sig själv och till exempel kunna peka ut uppgifter som lögner. I det här fallet har anmälaren fått ett betydande utrymme att ge sin version. Tidningen har också vid flera tillfällen upprepat att Ahlin nekade till anklagelserna. Det finns därmed ingen anledning att kritisera tidningen i frågan om bemötande, anser PO.

Sexuella trakasserier

PO menar att DN:s formuleringar kunde tolkas som att flera kvinnor utsatts för sexuella trakasserier av Ahlin, vilket det saknades belägg för. En välvillig tolkning av DN:s formuleringar i denna fråga skulle kunna vara att tidningen gjort en språklig miss, att ”flera” och ”ett stort antal” syftar på dem som råkat ut för anmälarens tuffa ledarstil och att tidningen med ”sextrakasserier” endast avsåg kvinnan från 2008. Men när det gäller ett mycket allvarligt påstående om en utpekad person är det emellertid tidningens skyldighet att formulera sig precist, utan språkligt utrymme för missförstånd, anser PO.

”Maktmissbrukande svin”

Svepande uppgifter fungerar som nedsättande beskrivningar av anmälarens karaktär, att det är så här han är: en som sextrakasserar, mobbar och hotar. Påståenden som är mycket svåra att försvara sig mot. Ytterligare en sådan beskrivning – ”maktmissbrukande svin” - återfinns i ledaren från den 8 december 2017.

Enligt DN:s utgivare har beskrivningen ”maktmissbrukande svin” täckning i det utredningsarbete som gjorts, även om ingen mer än ledarskribenten använt just det uttrycket. Genom att använda ordet ”svin” går tidningen från att kritisera anmälarens yrkesutövning till en starkt nedsättande karaktärsbeskrivning. Det är pressetiskt besvärande för tidningen att tillåta sig den typen av beskrivningar, som den utsatte svårligen kan försvara sig emot, menar PO. Att formulera skarp kritik mot en politikers gärning är en självklar del av en ledarsidas uppdrag, en helt annan sak är att använda epitet som ”svin”.

Tillräckliga belägg finns

PO anser att tidningens granskning av Urban Ahlin i huvudsak varit pressetiskt acceptabel. Det gäller i första hand redovisningen av händelserna runt kvinnan år 2008 och beskrivningen av hans ledarstil. I dessa frågor finns det tillräckliga belägg. Till bedömningen att granskningen i huvudsak är acceptabel hör att anmälaren fått komma till tals.

Svagheterna är de svepande påståendena om att flera kvinnor under många år skulle ha sextrakasserats, samt begreppet ”svin”. Det är riktigt att den som har en hög position i samhället kan få tåla en mera närgången granskning i medierna än en privatperson. Men även den som har en ledande roll bör behandlas på ett rättvisande sätt, särskilt om det rör sig om allvarliga eller känsliga påståenden.

Genom att, utan belägg, påstå att Urban Ahlin sextrakasserat flera kvinnor under många år, samt kalla honom för ett svin har tidningen, enligt PO, passerat gränsen för det pressetiskt acceptabla.

Pressens Opinionsnämnds bedömning:

De anmälda publiceringarna avser en angelägen fråga som har stort allmänintresse. Nämnden delar PO:s bedömning att tidningens granskning av Urban Ahlin i huvudsak varit pressetiskt acceptabel samt att det inte finns anledning att kritisera tidningen i bemötandefrågan. 

När det gäller publiceringen den 8 december 2017 under rubriken ”Talmannen anklagas för hot, mobbning och sexuella trakasserier” kan såväl rubriken som skrivningen i text tolkas som att det avser sexuella trakasserier mot flera kvinnor. Detsamma gäller publiceringen i en ledare den 9 januari 2018 under rubriken ”Tyst i S om talmannen”, där det anges att beteendet pågått under tio års tid. 

Nämnden delar vidare den bedömning som PO gjort när det gäller användningen av ordet ”svin” i en ledare den 8 december 2017 under rubriken ”Partiets förljugna nolltolerans”. 

Åsidosatt god publicistisk sed

På grund av användningen av ordet ”svin” vid beskrivningen av Urban Ahlin och på grund av att tidningen, utan belägg, uttalat påståenden som kan uppfattas som att flera kvinnor skulle ha sextrakasserats och att trakasserierna pågått under många år, finner nämnden att Dagens Nyheter ska klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s/PON:s hemsida www.po.se.