Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-03-30 22:33

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sverige/hackspett-stoppar-130-nya-lagenheter-i-stockholm/

SVERIGE

Hackspett stoppar 130 nya lägenheter i Stockholm

Visionsbild på hur de nya husen vid Folkparksvägen hade kunnat se ut.
Illustration: Larsson arkitekter

Den mindre hackspetten sätter stopp för Stockholms stads planer på fyra flerbostadshus i Solberga. Mark- och miljööverdomstolen upphäver detaljplanen.

Det är förbjudet att avsiktligt störa vilda fåglar enligt domstolen. Domen kan inte överklagas.

– Det här blev väldigt konstigt och får stora effekter. Nu ska staden utreda förekomsten av hackspett i området och sedan får vi ta det därifrån, vi kan göra ett omtag av planerna, säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).

Syftet med detaljplanen var att komplettera området med cirka 130 lägenheter i fyra flerbostadshus i två områden längs med Folkparksvägen i Solberga i södra Stockholm.

De som överklagade detaljplanen hävdar att Stockholms stad inte har inhämtat tillräckliga fakta om områdets höga naturvärden och förekomsten av rödlistade arter i och kring Solbergaskogen, samt att planen strider mot fågeldirektivet.

12 sek. Hör den mindre hackspetten hacka.

En rapport som togs fram av Stockholms stad efter att beslutet fattats – ”Ekologisk bedömning och analys Solbergaskogen” – visar att detaljplanen skulle medföra betydande miljöpåverkan genom en omfattande förlust av spridningskorridorer och naturmark av betydelse för områdets långsiktiga biologiska mångfald.

I området finns många stora och äldre träd samt ett flertal arter som skyddas av EU:s art- och habitatdirektiv. Det gäller främst häckningsmiljöer för mindre hackspett, gröngöling, större hackspett, svartmes och trädkrypare samt födobiotoper för spillkråka, men också arterna vanlig groda, liten vattensalamander samt kopparödla förekommer.

Mindre hackspett.
Foto: Bengt Ekman/TT

Stockholm stad menade att ett av områdena inte ligger inom ett ekologiskt särskilt betydelsefullt område, att träden är relativt unga, andelen död ved liten och att inga rödlistade arter har hittats. Det andra området, menar staden, har ett visst naturvärde, men de utredningar som gjorts visar att detaljplanen skulle kunna genomföras utan större påverkan på naturvärden.

I domen påpekar Mark- och miljööverdomstolen att inom båda områdena föreslås befintlig natur- och parkmark omvandlas till kvartersmark för i huvudsak bostäder.

”Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet bland annat att avsiktligt störa vilda fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningsperiod. Mindre hackspett är nationellt rödlistad som nära hotad, vilket talar för att populationen av fågelarten inte är på en tillfredsställande nivå i Sverige och att undantagen från störningsförbudet inte är tillämpliga”, skriver domstolen.

Domen kan inte överklagas.